ORDIN nr. 3.212 din 18 septembrie 2023privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de admitere în rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2023
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023    Văzând Referatul de aprobare nr. AR/16.951/2023 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) și al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2023, se stabilește la suma de 500 lei/participant.(2) Taxa se va plăti în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, ATCP Municipiul București (Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București), beneficiar - Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, București, cod: 010024.  +  Articolul 2(1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materialele necesare susținerii concursului de rezidențiat.(2) Din sumele încasate o cotă de maximum 85% se va repartiza universităților de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat.(3) Repartizarea sumelor între universități se va face proporțional cu numărul de candidați care susțin concursul în centrul universitar respectiv și nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat, însușită sub semnătură de rector.(4) Ministerul Sănătății va încheia contracte cu universitățile de medicină și farmacie prevăzute la alin. (2), contracte pe baza cărora se stabilesc atât obligațiile și responsabilitățile părților, cât și sumele ocazionate de cheltuielile de organizare și desfășurare suportate din taxa de înscriere la concurs.(5) Din cota de 15% ce îi revine Ministerului Sănătății din sumele încasate se vor achita cheltuielile cu bunuri și servicii pentru asigurarea locației secrete unde vor fi formulate întrebările de concurs. Din această cotă, Ministerul Sănătății poate achiziționa bunuri și servicii necesare gestionării la nivel național a activității de pregătire în rezidențiat, prin Registrul matricol național al rezidenților, precum și pentru întocmirea carnetelor de rezident și a caietelor de monitorizare a pregătirii rezidentului.  +  Articolul 3Direcția politici de resurse umane în sănătate și Direcția generală economică din Ministerul Sănătății, respectiv universitățile de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 18 septembrie 2023.Nr. 3.212.-----