ORDIN nr. 3.157 din 14 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2015 privind înființarea unităților de accidente vasculare cerebrale acute
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023  Văzând Referatul Direcției personal și structuri sanitare, Biroul structuri sanitare nr. AR/16.505/2023,având în vedere:– prevederile art. 5 și 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– propunerea comună a Societății de Neurologie din România și a Comisiei de specialitate de neurologie a Ministerului Sănătății, prin adresele înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. DPSS/2.732/2023 și nr. DPSS/2.613/2023,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.408/2015 privind înființarea unităților de accidente vasculare cerebrale acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 noiembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care în cadrul unității sanitare există doar un compartiment de neurologie, se poate înființa UAVCA cu cel puțin 2 paturi.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: (3) În situația în care UAVCA este organizată în cadrul unui compartiment de neurologie, activitatea va fi asigurată de personalul propriu încadrat în UAVCA.3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Unitățile sanitare în care se înființează UAVCA sunt spitalele monobloc care funcționează în regim de urgență - 24 de ore din 24 și au în structură secție/secții/compartimente de neurologie ce asigură urgențele neurologice.4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor stabilite în anexa nr. 1, comisia întocmește un referat prin care își dă acordul pentru înființarea acestui compartiment, care va sta la baza referatului de înființare/modificare a structurii unității sanitare. După obținerea aprobării, conducerea unității sanitare demarează procedurile în vederea încadrării cu personal a UAVCA cu respectarea prevederilor din anexa nr. 2.5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării ordinului de ministru de constituire a comisiei de evaluare, referatul aprobat de membrii comisiei este transmis structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății.6. La anexa nr. 2 - Încadrarea cu personal a unității de accidente vasculare cerebrale acute, punctele 1, 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. 1 medic în specialitatea neurologie la 2-4 paturi..............................................................................................4. 1 asistentă medicală la 2-4 paturi, pe tură5. 1 infirmieră la 2-4 paturi, pe tură.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 14 septembrie 2023.Nr. 3.157.-----