ORDIN nr. 3.168/720/2023privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.168 din 15 septembrie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 720 din 1 septembrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023  Având în vedere:– art. 48 alin. (1) lit. h) și i), art. 53^1, art. 221 alin. (1) lit. f), art. 249 și 253 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 10 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 11 din 9.08.2023;– Referatul de aprobare nr. AR 16.943 din 15.09.2023 al Ministerului Sănătății și nr. 3.396 din 31.08.2023 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 și 124 bis din 18 februarie 2015, se modifică după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDIN pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare2. În anexa nr. 1, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament-cadru se referă la organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale - comercializare, Comisiei Naționale de Evaluare a Farmaciilor, Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, Comisiei Naționale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Ambulatoriilor de Specialitate, Comisiei Naționale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară, Comisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Conexe Actului Medical pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist, denumite în continuare comisii naționale de evaluare, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(2) Termenul «cabinete medicale» se referă la cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Regulamentul-cadru poate fi modificat la propunerea membrilor comisiilor naționale de evaluare prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.3. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (4) se abrogă.4. Anexele nr. 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.5. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare“ se înlocuiește cu sintagma „furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare“.  +  Articolul II(1) Cererile de evaluare înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru furnizorii exceptați de la obligativitatea acreditării sau care nu intră sub incidența prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează în vederea eliberării deciziei de evaluare conform dispozițiilor legale în vigoare la data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate.(2) Cererile de evaluare înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru furnizorii care intră sub incidența prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai soluționează, iar taxa de evaluare achitată de furnizorul de servicii se restituie de casa de asigurări de sănătate care a încasat această taxă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Romică-Andrei Baciu
   +  Anexe nr. 1-2ANEXEprivind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizareși funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelorde evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de serviciimedicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare