ORDIN nr. 5.981 din 30 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020;– art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.525/2017 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 27 aprilie-23 iunie 2017;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.167/2018 privind revocarea titlului de „colegiu“ acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva, județul Hunedoara;– Ordinului ministrului educației nr. 3.958/2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 9 din 5.07.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.583 din 14.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara, pentru nivelul de învățământ „profesional“, domeniul pregătirii de bază „mecanică“, calificarea profesională „operator la mașini cu comandă numerică“, respectiv domeniul pregătirii de bază „electromecanică“, calificarea profesională „electromecanic utilaje și instalații industriale“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi),în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva, cu sediul în str. Titu Maiorescu nr. 28, municipiul Deva, județul Hunedoara, pentru nivelul de învățământ „profesional“, domeniul pregătirii de bază „mecanică“, calificarea profesională „operator la mașini cu comandă numerică“, respectiv domeniul pregătirii de bază „electromecanică“, calificarea profesională „electromecanic utilaje și instalații industriale“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 148 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 74 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 74 de formațiuni de studiu/schimbul 2).  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar de stat menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva din municipiul Deva, județul Hunedoara, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2023.Nr. 5.981.-----