ORDIN nr. 5.623 din 24 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Tărâmul Zânelor" din municipiul Sibiu, județul Sibiu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; – art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;– art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019;– art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020;– art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.689/2012 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023; – Referatului de aprobare nr. 8.373 din 10.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“, cu sediul în Piața Tălmaciu nr. 2, municipiul Sibiu, județul Sibiu, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 5 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 5 formațiuni de studiu/schimbul 1).  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 8Asociația „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, în calitate de persoană juridică inițiatoare, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Sibiu duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 24 august 2023. Nr. 5.623.  +  ANEXĂJudețul Sibiu
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. și data ordinului de ministruHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional și pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională(pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocațional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învățământ
  1.Grădinița cu Program Prelungit „Tărâmul Zânelor“5.689 din 10.09.2012 14/23.05.2023Asociația „Tărâmul Zânelor“Municipiul Sibiu, Piața Tălmaciu nr. 2, tel.: 0751/305677, taramulzanelor.sibiu@gmail.comPreșcolarRomânăPP
  Capacitate maximă de școlarizare: 5 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 5 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  -----