ORDIN nr. 5.622 din 24 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Grivița" din municipiul București, sectorul 1
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; – art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019;– art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020;– art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.381/2014 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013, începând cu anul școlar 2014-2015;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.641/2017 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 20 aprilie-9 august 2017;– Ordinului ministrului educației nr. 3.958/2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 24.05.2023; – Referatului de aprobare nr. 6.840 din 8.06.2023 a proiectului de ordin al ministrului educației privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“ din municipiul București, sectorul 1, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, profilul „umanist“, specializarea „filologie“, profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „turism și alimentație“, calificarea profesională „tehnician în turism“, respectiv nivelul de învățământ „profesional“, domeniul pregătirii de bază „turism și alimentație“, calificarea profesională „bucătar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi),în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“, cu sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 363, sectorul 1, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, profilul „umanist“, specializarea „filologie“, profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „turism și alimentație“, calificarea profesională „tehnician în turism“, respectiv nivelul de învățământ „profesional“, domeniul pregătirii de bază „turism și alimentație“, calificarea profesională „bucătar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“ din municipiul București, sectorul 1, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat autorizată Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“ din municipiul București, sectorul 1, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“ din municipiul București, sectorul 1.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 42 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 21 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 21 de formațiuni de studiu/ schimbul 2).  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“ din municipiul București, sectorul 1, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar de stat menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“ din municipiul București, sectorul 1, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 24 august 2023.Nr. 5.622.  +  ANEXĂ  +  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. și data ordinului de ministruHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional și pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională(pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocațional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învățământ
  1.Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“5.282/5.12.200012/2.05.2023Sectorul 1, Calea Griviței nr. 363, tel.: 021/2240770, office@ctmgrivita.roLiceal UmanistFilologieRomânăCu frecvență - zi
  ServiciiTurism și alimentațieTehnician în turism
  ProfesionalTurism și alimentație Bucătar
  Capacitate maximă de școlarizare: 42 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 21 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 21 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  -----