ORDIN nr. 5.991 din 30 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori "MSB-MKB" din municipiul București, sectorul 2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.681/2017 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Education for Life“ din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.529 din 12.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2, pentru nivelul de învățământ „primar I“, „alternativa educațională Montessori“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi),în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori „MSB-MKB“, cu sediul în str. Maior Coravu nr. 53, municipiul București, sectorul 2, pentru nivelul de învățământ „primar I“ „alternativa educațională Montessori“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată să funcționeze provizoriu Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 8 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 8 formațiuni de studiu/schimbul 1).  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2, revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 8Asociația „Education for Life“ din municipiul București, sectorul 2, în calitate de persoană juridică inițiatoare, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Montessori „MSB-MKB“ din municipiul București, sectorul 2, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2023.Nr. 5.991.-----