ORDIN nr. 5.973 din 30 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit "Veverița Jucăușă" din municipiul București, sectorul 2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020;– art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene, aprobată prin Legea nr. 356/2022;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.545/2017 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C. Veverița Jucăușă - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 9 din 5.07.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.627 din 17.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“, cu sediul în str. Litovoi Voievod nr. 38, municipiul București, sectorul 2, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată să funcționeze provizoriu Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform prevederilor art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 4 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 4 formațiuni de studiu/schimbul 1).  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2, revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 8S.C. Veverița Veselă - S.R.L., în calitate de persoană juridică inițiatoare, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Veverița Jucăușă“ din municipiul București, sectorul 2, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2023.Nr. 5.973.----