ORDIN nr. 2.495 din 4 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 18 septembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 20 iulie 2020, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării de către autorități/instituții publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligațiilor de plată principale pentru perioadele fiscale de până la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de către instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, facilitățile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.2. La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Obligațiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autoritățile/instituțiile prevăzute la alin. (7) sau (8), precum și de instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, după caz.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Marcel-Ioan Boloș
    București, 4 septembrie 2023.Nr. 2.495.-----