ORDIN nr. 5.944 din 30 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" din municipiul Suceava, județul Suceava
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.965/2018 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.519 din 12.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi),în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“, cu sediul în municipiul Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 237, județul Suceava, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată să funcționeze provizoriu Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform prevederilor art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 24 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/ schimbul 2).  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava, revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 8Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“ din municipiul Suceava, județul Suceava, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Suceava duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2023.Nr. 5.944.-----