ORDIN nr. 5.937 din 30 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Gheorghe Vasilichi" din localitatea Cetate, județul Dolj
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.540/2017 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate extern în perioada 30 martie-11 aprilie 2017;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 10 din 18.07.2023;– Referatului de aprobare nr. 9.197 din 28.07.2023 a proiectului de ordin al ministrului educației privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Gheorghe Vasilichi“ din localitatea Cetate, județul Dolj,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Gheorghe Vasilichi“, cu sediul în strada Calea Severinului nr. 132, localitatea Cetate, județul Dolj, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, profilul „umanist“, specializarea „filologie“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Gheorghe Vasilichi“ din localitatea Cetate, județul Dolj, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Gheorghe Vasilichi“ din localitatea Cetate, județul Dolj, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Liceul Tehnologic „Gheorghe Vasilichi“ din localitatea Cetate, județul Dolj.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 27 de formațiuni/1 schimb (maximum 27 formațiuni de studiu/ schimbul 1).  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Gheorghe Vasilichi“ din localitatea Cetate, județul Dolj, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar de stat menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Gheorghe Vasilichi“ din localitatea Cetate, județul Dolj, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Dolj duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2023.Nr. 5.937.-----