ORDIN nr. 5.907 din 30 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" din municipiul Craiova, județul Dolj
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020;– art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;– Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.988/2016 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelurile învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 9 din 5.07.2023;– Referatului de aprobare nr. 9.152 din 28.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“ din municipiul Craiova, județul Dolj, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, specializarea „matematică informatică“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“, cu sediul în str. Vasile Alecsandri nr. 91, municipiul Craiova, județul Dolj, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, specializarea „matematică informatică“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“, începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“ din municipiul Craiova, județul Dolj, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat autorizată Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“ din municipiul Craiova, județul Dolj, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform prevederilor art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“ din municipiul Craiova, județul Dolj.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 21 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 11 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 10 formațiuni de studiu/ schimbul 2).  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“ din municipiul Craiova, județul Dolj, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu“ din municipiul Craiova, județul Dolj, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Dolj duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2023.Nr. 5.907.-----