ORDIN nr. 5.638 din 24 august 2023privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab" din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.218 din 5.07.2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab“ din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „tehnologică“, profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „estetica și igiena corpului omenesc“, calificarea profesională „coafor stilist“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), limba de predare „română“,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab“, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, Str. Lalelelor nr. 1, județul Buzău, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „tehnologică“, profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „estetica și igiena corpului omenesc“, calificarea profesională „coafor stilist“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare provizorie conferă unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab“, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul, domeniul pregătirii de bază, calificarea profesională, forma de învățământ și limba de predare menționate la art. 1.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab“ din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, are următoarele obligații: a) de a angaja personal didactic și personal nedidactic pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „tehnologică“, profilul „servicii“, domeniul pregătirii de bază „estetica și igiena corpului omenesc“, calificarea profesională „coafor stilist“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), limba de predare „română“, dar nu mai târziu de anul școlar 2029-2030;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitate.aracip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab“ din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Buzău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab“ din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 24 august 2023.Nr. 5.638.  +  ANEXĂJudețul Buzău
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional și pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională (pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocațional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învățământRespectarea standardelor
  1.Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab“2.716/24.03.202313/8.05.2023Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Lalelelor nr. 1, tel./fax: 0238/563343, grscec@yahoo.comLicealServiciiEstetica și igiena corpului omenescCoafor stilistRomânăCu frecvență (zi)Respectă standardele.
  Capacitate maximă de școlarizare: 26 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 13 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 13 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  -----