ORDIN nr. 5.601 din 22 august 2023privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– Ordinului ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă includerea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care consemnează situația școlară a elevilor în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, în programul de școli-pilot pentru anul școlar 2023-2024, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 106 alin. (2) și art. 109 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.813/2022, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 situația școlară, inclusiv rezultatele evaluării, se consemnează doar în catalogul electronic.(2) Catalogul electronic se tipărește, semnează, avizează și arhivează de către directorul unității de învățământ, la finalul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) și (8) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Unitățile de învățământ prevăzute în anexă asigură prin contractele încheiate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic siguranța datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 4Unitățile de învățământ din rețeaua de unități-pilot au obligația de a respecta toate prevederile aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.896/2023 privind Standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile-pilot.  +  Articolul 5Unitățile de învățământ de stat menționate în anexă asigură din bugetul propriu sau din fonduri proprii, după caz, achiziționarea programelor/serviciilor de catalog electronic, fiind interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau reprezentanții legali ai acestora.  +  Articolul 6În vederea asigurării accesului elevilor la facilitățile de care pot beneficia legal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în anexă vor elibera la începutul anului școlar 2023-2024 legitimații de elev, acestea conținând obligatoriu următoarele informații, dar nelimitându-se la ele: nume și prenume, fotografie, CNP, număr matricol și viza anuală a unității de învățământ.  +  Articolul 7Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“ monitorizează și evaluează pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a acesteia.  +  Articolul 8Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Biroul acte de studii, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 22 august 2023.Nr. 5.601.  +  ANEXĂANEXAprivind implementarea catalogului electronic în școli-pilot