HOTĂRÂRE nr. 846 din 14 septembrie 2023privind aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024 și pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 15 septembrie 2023  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate cultivate.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în perioada 2023-2024, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate, după cum urmează:a) tomate - Solanum lycopersicum L;b) ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar - Capsicum annuum L;c) castraveți - Cucumis sativus L;d) fasole păstăi - Phaseolus vulgaris L;e) salată - Lactuca sativa L;f) spanac - Spinacea oleracea L;g) ceapă verde - Allium cepa L.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorități competente - direcțiile pentru agricultură județene și, respectiv, a municipiului București, denumite în continuare DAJ, și structurile teritoriale, respectiv centrele locale/județene și, respectiv, ale municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumite în continuare APIA, și oficiile fitosanitare din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) spații protejate - spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de producție, respectiv sere/solarii.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice, pentru culturile de legume cultivate în spații protejate prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2024;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafață cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;c) să marcheze suprafața prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul ............................................, Direcția pentru Agricultură a Județului ..................../Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii de legume;e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate în anul 2023, respectiv la data depunerii cererii;f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;g) să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;h) să obțină legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiție care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3).(2) Pentru suprafața prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o diferență de –50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței cultivate cu legume.(3) Producțiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar;c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți;d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.(4) Valorificarea producțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face în perioada 20 octombrie 2023-31 ianuarie 2024 inclusiv.(5) Dovada obținerii producției de legume obținute în spații protejate prevăzută la alin. (3) o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare pentru legumele care fac obiectul programului.(6) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)-(5) pentru o singură cultură, dintre cele prevăzute la art. 2.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Sprijinul financiar de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro inclusiv/1.000 mp/beneficiar.(3) Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor începând cu data de 26 februarie 2024.  +  Articolul 8(1) Resursele financiare reprezentând credite de angajament necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 109.373 mii lei, reprezentând echivalentul a 22.100 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în condițiile legii la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru plata ajutorului de minimis în anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se distribuie beneficiarilor eligibili, cu încadrarea în bugetul alocat schemei.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate  +  Articolul 9(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) pot solicita ajutorul de minimis la DAJ în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2021-2022, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum“, în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 168/2023 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2023, Hotărârii Guvernului nr. 393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.(5) Cererea, însoțită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cu culturi de legume cultivate în spații protejate situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv al municipiului București înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.(11) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale, inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume.  +  Articolul 10(1) După încheierea perioadei de înregistrare a tuturor cererilor, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru stabilirea suprafețelor cultivate și evaluarea producției de legume prevăzute la art. 2.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate dintr-un reprezentant al DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA desemnat conform alin. (1), se deplasează în teren pentru stabilirea suprafeței cultivate și pentru evaluarea producției de legume înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării.(3) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (2) cu cel puțin 10 zile înainte de recoltarea legumelor, prin e-mail, fax sau poștă.(4) Echipele prevăzute la alin. (2) stabilesc suprafețele cultivate și evaluează producția de legume înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fișa pentru stabilirea suprafeței cultivate și pentru evaluarea producției de legume înainte de recoltare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.(5) În cadrul fișei prevăzute la alin. (4), echipele prevăzute la alin. (2) menționează dacă producția estimată poate ajunge la maturitate până la data maximă prevăzută la art. 5 alin. (4).  +  Articolul 11Verificările în teren pentru stabilirea suprafețelor cultivate și evaluarea producției de legume, prevăzute la art. 10 alin. (1), se realizează într-o singură etapă în baza procedurii operaționale elaborate de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 12(1) Controlul respectării normelor privind utilizarea produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) și art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din același regulament.(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 10, potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (5), precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de OFJ, până cel târziu la data de 9 februarie 2024 inclusiv.(3) În vederea monitorizării calității legumelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj și inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare, cât și la valorificare.(4) OFJ are obligația transmiterii la DAJ a situației cu beneficiarii ale căror legume în urma efectuării analizelor prevăzute la alin. (3) au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide, conform prevederilor art. 26 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 13.(5) OFJ informează beneficiarii cu privire la rezultatele analizelor de laborator prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 13Responsabilii desemnați din cadrul DAJ, după finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, întocmesc situația centralizatoare a beneficiarilor ajutorului de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, și o transmit la Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 16 februarie 2024 inclusiv.  +  Articolul 14(1) După primirea tuturor situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare a datelor comunicate de către toate direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar cuvenit beneficiarilor.(2) În situația în care valoarea totală a sprijinului financiar cuvenit se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2023-2024, prevăzute la art. 8 alin. (1), Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) Dacă valoarea totală a sprijinului financiar depășește resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2023-2024, prevăzute la art. 8 alin. (1), Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a valorii maxime prevăzute la art. 6 alin. (2), cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, și îl comunică direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în vederea calculării ajutorului de minimis cuvenit fiecărui beneficiar.(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București refac situațiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător și le retransmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situației centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 15(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(2) Responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv al municipiului București completează în Registrul unic pentru accesarea programului ajutorul de minimis cuvenit fiecărui beneficiar.(3) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 16(1) Registrul unic pentru accesarea programului, precum și documentația depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) DAJ publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 17(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de legume în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu spații protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.  +  Articolul 18(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 5, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1273 din 29 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 327.941 mii lei, reprezentând echivalentul a 66.264 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  București, 14 septembrie 2023.Nr. 846.  +  Anexa nr. 1
  (Model)
  București, ..........................Nr. ...............Persoana juridică/PFA/II/IF/PF ..........Sediu (comuna, județul) ....................Ferma (nume/număr, adresă) ...........
  REGISTRU
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor*
  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele și prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/ buruieniDenumire ppp folositDoza omologată/ doza folosităSuprafața (ha)Cantități utilizate (kg, l)

  Semnătura solicitantului
  .............................
  AvizatOficiul Fitosanitar ....................Șef serviciu/Șef birou/CoordonatorNumele și prenumele .................Semnătura ...................................
   +  Anexa nr. 2
  (Model)
  DAJ ......................Nr. și data cererii ................................Modalitate de depunere
  PersonalPoștăFormat electronic
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului care primește cererea[ ][ ][ ]

  CERERE
  I. Date de identificare a solicitantuluiPERSOANE FIZICE
  Numele:Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumirea:
  Sediul social:
  Înregistrată la ONRC cu nr. .....................................................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  II. Suprafața și suma solicitatăSolicit înregistrarea în Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 846/2023 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024, pentru cultura ................................... și acordarea ajutorului de minimis prevăzut la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024.III. DeclarațiiSubsemnatul/Subsemnata, ................................., identificat(ă) cu BI/CI nr. ........./seria ...................., eliberat(ă) de ................................. la data de ................................., având CNP ........................................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al ............................................................., declar că:1. am fost informat(ă) asupra condițiilor de înscriere în Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 846/2023; am fost informat(ă) cu privire la valoarea maximă a sprijinului financiar de ajutor de minimis de care aș putea beneficia cu încadrarea în bugetul alocat schemei și sunt de acord cu aceasta;2. declar că în perioada 2021-2023 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ...... din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:......................................................................................, suma .........................................................;......................................................................................, suma .........................................................;......................................................................................, suma .........................................................;3. mă angajez să notific în scris DAJ, înainte de recoltare, în vederea efectuării verificărilor privind existența suprafeței înființate cu legume și evaluării producției de legume înainte de recoltare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 846/2023;4. mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în program documentele obligatorii;5. mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, în termenul legal;6. mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate;7. mă angajez să notific, în scris, DAJ în termen de 5 zile lucrătoare orice modificări privitoare la informațiile declarate în cererea de înscriere în program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul;8. am fost informat(ă) de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua privind existența suprafeței cu legume, evaluarea producției înainte de recoltare, precum și cele pentru determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume;9. declar că dețin registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 846/2023;10. mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură a Județului ........................./ a Municipiului București cantitatea totală de legume obținută de pe suprafațele care au beneficiat de ajutor de minimis;11. toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime. Sunt de acord ca DAJ să prelucreze datele mele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR;12. cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Semnătura beneficiarului ...............Data ..............................IV. Lista documentelor atașate cererii de înscriere în Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate...........................................................................Suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 este de .............................. lei.Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată.Semnătura beneficiarului .............................Semnătura funcționarului .............................Data ...............................
   +  Anexa nr. 3
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului .........................../a Municipiului București
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate
  Nr. crt.Producător agricol (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cererea de înscriere în program (nr./data)CulturaSuprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea comercializată(kg)Ajutorul de minimis cuvenit (lei)
  Total (m^2)din care:
  sere (m^2)solarii (m^2)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloana 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.Coloana 8 se completează după împărțirea per beneficiar a sumelor aprobate în urma deschiderii creditelor bugetare.
  Întocmit
  ..............................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  (Model)
  Fișa de verificare în teren a suprafeței cultivate cu legume și de evaluare a producției înainte de recoltare
  Nr. ............ data ..........................
  A. Verificarea în teren a suprafeței cultivate cu legumeDate de identificare a beneficiarului:PERSOANE FIZICE
  Numele:Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumirea:
  Sediul social:
  CUI/CIF:
  Spațiul protejat: seră |_| solar |_|Cultura: .......................Data înființării culturii declarată de producător: ............................Indicator cu dimensiunea minimă recomandată de circa 50 x 70 cm, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024, beneficiar numărul ................, Direcția pentru Agricultură a Județului .................../Municipiului București“.Da |_| Nu |_|Stadiul de dezvoltare a culturii: ...........................................................................................
  Suprafața solicitatăSuprafața confirmatăCultura solicitatăCultura confirmatăNr. foto georeferențiată
  În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe județe:Suprafața ..............., județul ........................................................... până la incidența suprafeței totale de 1.000 mpObservații:Am constatat.
  Reprezentant DAJ,
  ........................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Reprezentant APIA,
  ........................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  ...........................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  B. Evaluarea producției înainte de recoltareProducția minimă estimată în kg/1.000 mp: .....................................................Producția minimă estimată ajunge la maturitate pentru a putea fi comercializată până la data maximă prevăzută la art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023. DA |_| NU |_|Observații: ...................................................................................................
  Reprezentant DAJ,
  ........................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  ............................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  (la 24-10-2023, Litera B din Anexa nr. 4 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 846 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 octombrie 2023 )
  NOTĂ: Aceste fișe se vor completa, în urma notificării scrise, de către solicitant, potrivit art. ..... alin. (...) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023.
   +  Anexa nr. 5
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului .............................../a Municipiului București
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a beneficiarilor eligibili la ajutorul de minimis
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorCultura Suprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea comercializată (kg)Valoarea maximă per beneficiar (lei)Suma aprobată*)
  Total (mp)din care:Total (lei)Din care:
  sere (mp)solarii (mp)sere solarii
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
  *) Se completează potrivit art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023.
  Director executiv DAJ,
  ...................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit
  .......................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat
  .......................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,................................................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de județ
  Nr. crt.JudețulCulturileNr. beneficiariValoare ajutor (lei)
  1.Alba
  Tomate
  Castraveți
  Ardei
  Fasole păstăi
  Salată
  Spanac
  Ceapă verde
  2.Arad
  Tomate
  Castraveți
  Ardei
  Fasole păstăi
  Salată
  Spanac
  Ceapă verde
  3.Argeș
  Tomate
  Castraveți
  Ardei
  Fasole păstăi
  Salată
  Spanac
  Ceapă verde
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistrița-Năsăud
  7.Botoșani
  8.Brașov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraș-Severin
  12.Călărași
  13.Cluj
  14.Constanța
  15.Covasna
  16.Dâmbovița
  17.Dolj
  18.Galați
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomița
  24.Iași
  25.Ilfov
  26.Maramureș
  27.Mehedinți
  28.Mureș
  29.Neamț
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiș
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.București
  TOTAL GENERAL

  Direcția generală buget finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ......................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  -----