ORDIN nr. 6.070 din 31 august 2023privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 13 septembrie 2023  Având în vedere:– prevederile art. 25 alin. (6), art. 63 alin. (1) lit. e), alin. (3^2) și (3^3), art. 76 și 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. VET 1.395 din 25.08.2023 referitor la proiectul de ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional din unitățile de învățământ particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2024-2025, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2024-2025 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2024-2025, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual din unitățile de învățământ particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5(1) Unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere a absolvenților clasei a VIII-a, pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul profesional și dual, conform prevederilor prezentului ordin, au obligația de a transmite inspectoratului școlar toate informațiile necesare candidaților pentru admiterea în învățământul profesional și în învățământul dual, care trebuie să fie incluse în broșura de admitere, la care se vor adăuga și informațiile cu privire la taxa de școlarizare.(2) Inspectoratele școlare includ în broșura de admitere toate informațiile menționate la alin. (1).  +  Articolul 6(1) Admiterea în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care nu au optat pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere conform prevederilor prezentului ordin, se face în conformitate cu metodologia și calendarul stabilite de către fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) La încheierea tuturor etapelor de admitere prevăzute în prezentul ordin, unitățile de învățământ liceal particular menționate la alin. (1) au obligația de a introduce în Sistemul informatic integrat al învățământului din România toți elevii înmatriculați în unitatea de învățământ, în clasa a IX-a.  +  Articolul 7(1) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere între învățământul liceal și învățământul profesional sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025. Pentru continuarea studiilor, acestor absolvenți li se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației. (2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025 și nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, pot participa la procesul de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 8(1) Pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale, denumiți în continuare CES, proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, precum și pentru elevii romi, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Locurile distincte alocate pentru elevii romi, respectiv pentru elevii cu CES vor fi distribuite în mod egal între unitățile de învățământ stabilite de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel încât un număr cât mai mare de unități de învățământ să poată asigura dreptul la educație al acestor elevi pe toată raza județului/municipiului București, în vederea respectării principiului egalității de șanse. Informațiile specifice, precum: locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES și pentru candidații romi, condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, unitățile de învățământ la care sunt alocate locurile respective, sunt cuprinse în broșura de admitere.(2) Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă, respectiv copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE) se depun, de către candidații/părinții/tutorii/reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, la unitatea de învățământ din care provin candidații, în termenul precizat în Calendarul admiterii în învățământul profesional și în Calendarul admiterii în învățământul dual, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care constituie părți integrante din prezentul ordin. Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă se pot elibera de către organizațiile legal constituite ale romilor. În situații justificate și dovedite, recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă, respectiv copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională se pot depune și după termenul precizat în calendarele admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2024-2025, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, doar cu acordul președintelui Comisiei naționale de admitere.(3) Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații romi la calificările la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.(4) Locuri distincte la calificări din învățământul dual în unitățile de învățământ de masă destinate candidaților cu CES și candidaților de etnie romă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ.  +  Articolul 9(1) Elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiul I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2024-2025, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.(2) Procedura de înscriere în clasa a IX-a a candidaților menționați la alin. (1), precum și lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea elevilor menționați la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educației, până la data de 1 martie 2024.  +  Articolul 10În procesul de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora se realizează în unitatea de învățământ în format fizic sau prin mijloace electronice de comunicare, telefon, e-mail, videoconferință online. Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.  +  Articolul 11(1) În perioadele de rezolvare a cazurilor speciale, comisiile de admitere județene/a municipiului București rezolvă situațiile speciale constând în: situații medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni/tripleți, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu.(2) Nu se va depăși numărul maxim legal de elevi la clasă și se va respecta, în toate cazurile, ca media de admitere a candidaților aflați în cazuri speciale să fie mai mare sau cel puțin egală cu media de admitere a ultimului admis. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în perioadele de rezolvare a cazurilor speciale, candidații gemeni/tripleți se pot redistribui de către comisiile de admitere județene/a municipiului București în clasa celui cu media mai mare sau invers, fără raportarea la media ultimului admis, la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/ reprezentantului legal al elevului. În situația în care prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul maxim legal de elevi la clasă, se aplică prevederile legale cu privire la posibilitatea de depășire a efectivelor maxime de elevi.  +  Articolul 12(1) La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată „Conform cu originalul“ de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.(2) Dacă după derularea celor trei etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a de învățământ profesional și de învățământ dual, din partea unor candidați din seria curentă, precum și din partea unor candidați din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 28 august 2024-până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform art. 10-12 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 10-12 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) În etapele procesului de admitere în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2024-2025, care presupun comunicarea/afișarea rezultatelor, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată, respectiv coduri individuale.(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul profesional și dual sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației. (3) Ștergerea, pe pagina de internet a Ministerului Educației și a unităților de învățământ/inspectoratelor școlare, a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Informațiile în format letric de la avizierul unităților de învățământ/inspectoratelor școlare se păstrează pe o perioadă de o lună de la data afișării.(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 14Comisia națională de admitere elaborează precizări, instrucțiuni sau proceduri, în vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 16Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2023.Nr. 6.070.  +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL
  admiterii în învățământul profesional, pentru anul școlar 2024-2025
  Data-limită/ PerioadaActivitatea
  Pregătirea admiterii
  23 februarie 2024Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiteriiTransmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
  27 februarie 2024Transmiterea, de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ
  29 februarie 2024Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional se consultă cu operatorii economici parteneri pentru a stabili dacă vor organiza sesiune de preselecție a candidaților și cu privire la probele suplimentare de admitere pentru situația în care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri.NOTĂ:Se organizează sesiune de preselecție, înaintea probelor suplimentare de admitere, numai în cazul în care acest lucru este solicitat de operatorii economici/instituțiile publice partenere ale unității de învățământ care se implică prin susținere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menționat în contractul-cadru cu unitatea de învățământ.Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de admitere și, după caz, a Procedurii de preselecțieTransmiterea spre avizare la ISJ/ISMB a Procedurii de admitere și, după caz, a Procedurii de preselecție, aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional
  4 martie 2024Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a avizului pentru Procedura de admitere și, după caz, pentru Procedura de preselecțieAfișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de admitere, precum și a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionaleDe asemenea, se vor preciza perioadele de înscriere și datele planificate pentru eventualele probe de admitere.
  4 martie 2024Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăTransmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în anul școlar 2024-2025 în învățământul profesional și în învățământul dual, precum și a fișei de înscriere pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  13 mai 2024Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesionalCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea informațiilor despre admitere în broșura de admitere, care va cuprinde, în secțiune distinctă, informații despre admiterea în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial
  13-17 mai 2024Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor în versiune tipărită, cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2024-2025Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual, precum și a unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon dedicate admiterii
  24 mai 2024Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere, pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
  Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional
  4 martie - 17 mai 2024Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2023-2024, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional.Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).
  4 martie - 17 mai 2024La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional în anul școlar 2024-2025 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor“, cu sprijinul operatorilor economici parteneri, având ca principale scopuri:- promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional; informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire;- conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional;- oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, condiții de admitere.Acțiunea menționată se poate organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).
  20 mai - 14 iunie 2024Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional, inclusiv a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).
  15-31 mai 2024Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).
  20 iunie 2024Transmiterea, de către fiecare unitate de învățământ gimnazial, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.N O T Ă:Unitățile de învățământ vor verifica corectitudinea datelor cu privire la mediile generale de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a și efectuează eventualele corecții până la această dată.
  21 iunie 2024Transmiterea, de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.
  Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional și dual)
  13-15 mai 2024Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăNOTĂ:Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere, precum modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal - Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
  16-17 mai 2024Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriereNOTĂ:Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 27 mai 2024.
  21-24 mai 2024Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  27 mai 2024Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăDepunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor
  31 mai 2024Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăTransmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  3-4 iunie 2024Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  14 iunie 2024Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență
  20 iunie 2024Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
  Pregătirea admiterii
  12 aprilie 2024Ședințe de instruire a profesorilor diriginți, de către inspectorii școlari pentru minorități/romi, privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romiȘedințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi. La ședințe pot participa reprezentanți ai organizațiilor minorității rome.NOTĂ:După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  13 mai 2024Afișarea locurilor speciale pentru candidații romiNOTĂ:Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu de pregătire/calificare/limbă de predare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/grupele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.
  21 iunie 2024Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romăNOTĂ:Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.
  21 iunie 2024Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi
  Admiterea pe locurile speciale pentru romi
  15-16 iulie 2024Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual pe locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicNOTĂ:Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.
  17 iulie 2024Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
  18 iulie 2024Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlarNOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024Mediile de admitere, pentru candidații pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează sau nu probă suplimentară de admitere.Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.
  Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă
  Pregătirea admiterii
  13 mai 2024Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CESNOTĂ:Locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu de pregătire/calificare/limbă de predare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES la clasele/grupele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.
  7 iunie 2024Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CESNOTĂ:Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai unităților de învățământ profesional și tehnic, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi.După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  21 iunie 2024Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023-2024, emis de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevuluiNOTĂ:Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
  21 iunie 2024Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023-2024, emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă
  Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  15-16 iulie 2024Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicNOTĂ:Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.
  17 iulie 2024Depunerea fișelor de înscriere pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la comisia de admitere județeană/a municipiului București
  18 iulie 2024Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlarNOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.Mediile de admitere pentru candidații cu CES, care candidează pe locurile special destinate acestora la învățământul profesional, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.
  Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional și dual)
  15-16 iulie 2024Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.NOTĂ:Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
  Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional
  Etapa I de admitere în învățământul profesional
  1-5 iulie 2024Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual.Fișa cuprinde informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a și este tipărită din aplicația informatică centralizată.Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită aceastaLa solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  1-5 iulie 2024Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dualUnitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.
  5 iulie 2024Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesionalLa unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.În situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru calificări la care nu s-a organizat probă suplimentară de admitere trebuie prevăzută posibilitatea redistribuirii la aceste calificări.Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesionalăUnitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional, la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.
  8-9 iulie 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieDerularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
  8-9 iulie 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieComunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecțieRezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile.Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul profesional sau probe eliminatorii în învățământ dual, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere.Vor fi făcute publice informații detaliate privind organizarea probei (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual.
  10-11 iulie 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieRidicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecțieNOTĂ:În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
  10-11 iulie 2024Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de statSe pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
  12 iulie 2024Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesionalLa unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite se vor afișa informațiile legate de proba suplimentară de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
  15-16 iulie 2024Desfășurarea probei suplimentare de admitereNOTĂ:Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă perioada precizată pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula și pe parcursul perioadei 11-12 iulie 2024, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.
  16 iulie 2024Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba
  17 iulie 2024Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitereRezolvarea contestațiilorAfișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat probaCalcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesionalTransmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
  18 iulie 2024Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesionalAfișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesionalAfișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinșiAfișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.Se va preciza, de asemenea, că, în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, în limita locurilor disponibile, la alte clase sau unități școlare. Redistribuirea va avea loc în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
  19 și 22 iulie 2024Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal.
  23-26 iulie 2024Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional. În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  26 iulie 2024Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, la comisia județeană/a municipiului București de admitere, a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
  29-31 iulie 2024Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiPentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificările la care s-a organizat preselecție.
  31 iulie 2024Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor specialeTransmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județ/municipiul București
  31 iulie 2024Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor specialeISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional
  1 august 2024Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județ/municipiul București
  1 august 2024Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul BucureștiISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional din județ/municipiul București.
  Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional
  2 și 5 august 2024Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional. La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere.
  2 și 5 august 2024Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual. Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  5 august 2024Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesional Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri. Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează sesiune de preselecție, însoțită de mențiunea că cei respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională. Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.
  6 august 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieDerularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul zilei, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere. Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). NOTĂ: Rezultatele obținute la probele de preselecție nu pot fi contestate.
  7-8 august 2024Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de candidați depășește numărul de locuri
  8 august 2024Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba
  9 august 2024Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestațiilor la proba suplimentară de admitere Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
  12 august 2024Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma etapei a II-a de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  13-14 august 2024Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  14 august 2024Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional Unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional, dar care, în urma consultării cu operatorii economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București informează în scris comisia cu privire la acest acord.
  Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
  19 august 2024Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere Afișarea, pe zile și intervale orare, a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
  19-20 august 2024 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/ a municipiului București)Repartizarea candidaților pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 10 iulie 2024. Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu, precum și părinții/tutorii legali ai acestora. NOTĂ: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite
  20 august 2024Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
  20 august 2024Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia națională de admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2024-2025.
   +  Anexa nr. 2
  CALENDARUL
  admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3,
  conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2024-2025
  Data-limită/ PerioadaActivitatea
  Pregătirea admiterii
  23 februarie 2024Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ dual, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
  27 februarie 2024Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ dual
  29 februarie 2024Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual stabilesc, împreună cu operatorii economici, tipul probelor de admitere și organizarea unor eventuale probe eliminatorii. Elaborarea Procedurii de admitere de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere. Transmiterea spre avizare la ISJ/ISMB a Procedurii de admitere aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual
  4 martie 2024Transmiterea, de către ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a avizului pentru Procedura de admitere Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul dual; de asemenea, se vor preciza perioadele de înscriere și datele planificate pentru eventualele probe de admitere. Se vor afișa informații privind probele de admitere și se va menționa în mod expres dacă se vor organiza probe de admitere doar în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile. De asemenea, se va menționa dacă se organizează probe eliminatorii.
  4 martie 2024Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea, de către Comisia națională de admitere, a modelului fișei de înscriere în anul școlar 2024-2025 în învățământul profesional și în învățământul dual, precum și a fișei de înscriere pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  13 mai 2024Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial, precum și la sediile și pe site-urile unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați Introducerea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiune distinctă, informații despre admiterea în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025 Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial
  13-17 mai 2024Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor în versiune tipărită, cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual, precum și a unei adrese de e-mail și unui număr de telefon dedicate admiterii
  24 mai 2024Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
  Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
  4 martie-17 mai 2024Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2023-2024, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul dual, cu evidențierea oportunităților oferite. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).
  4 martie-17 mai 2024La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual în anul școlar 2024-2025 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor“, cu sprijinul operatorilor economici parteneri, având ca principale scopuri: - promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului dual;, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul dual și beneficiile acestei forme de pregătire; - conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul dual; - informarea despre oferta de școlarizare pentru învățământul dual, condiții de admitere. Acțiunea menționată se poate organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).
  20 mai-14 iunie 2024Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare în învățământul dual, a aspectelor specifice și a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).
  15-31 mai 2024Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).
  20 iunie 2024Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  21 iunie 2024Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă - numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne; - pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional și dual)
  13-15 mai 2024Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal - Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
  16-17 mai 2024Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 27 mai 2024.
  21-24 mai 2024Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  27 mai 2024Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  31 mai 2024Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  3-4 iunie 2024Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  14 iunie 2024Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență
  20 iunie 2024Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
  Pregătirea admiterii
  12 aprilie 2024Ședințe de instruire a profesorilor diriginți, de către inspectorii școlari pentru minorități/romi, privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi; la ședințe pot participa reprezentanți ai organizațiilor minorității rome. NOTĂ: După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  13 mai 2024Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi. NOTĂ: Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu de pregătire/calificare/limbă de predare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  21 iunie 2024Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.
  21 iunie 2024Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise de apartenență la etnia romă la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi
  Admiterea pe locurile speciale pentru romi
  15-16 iulie 2024Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual, pe locurile speciale pentru romi, de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.
  17 iulie 2024Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
  18 iulie 2024Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data 14 iunie 2024 Mediile de admitere pentru candidații pe locurile speciale pentru romi în învățământul dual se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare. Pot fi repartizați candidați romi pe locurile speciale destinate acestora, la clasele de învățământ dual la care, conform Procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordului scris, din partea operatorului economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă, de alocare a locurilor suplimentare pentru romi peste numărul de locuri solicitate inițial de operatorul economic respectiv pentru școlarizarea în învățământul dual. Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.
  Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă
  Pregătirea admiterii
  13 mai 2024Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES NOTĂ: Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare profil/domeniu/calificare/limbă de predare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform Procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  7 iunie 2024Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  21 iunie 2024Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023-2024, emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
  21 iunie 2024Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.
  Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  15-16 iulie 2024Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual, pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă, de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.
  17 iulie 2024Depunerea fișelor de înscriere pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la comisia de admitere județeană/a municipiului București
  18 iulie 2024Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora la învățământul dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau probe de admitere se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare. Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.
  Admiterea candidaților pentru învățământul special(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional și dual)
  15-16 iulie 2024Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul specialRepartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia. NOTĂ: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal.
  Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
  Etapa I de admitere în învățământul dual
  1-5 iulie 2024Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  1-5 iulie 2024Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  5 iulie 2024Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se vor afișa și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e). Se vor face precizări și referitor la posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională.
  8-9 iulie 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiDerularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii
  8-9 iulie 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiComunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile. Se va preciza și posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional. NOTĂ: În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual, în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual. Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
  10-11 iulie 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiRidicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de la unitatea de învățământ care a organizat probele NOTĂ: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.
  10-11 iulie 2024Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii, la unitățile de învățământ la care nu s-au organizat probe eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual Se pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus. NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care optează.
  12 iulie 2024Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unitățile de învățământ în cazul în care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care unitățile de învățământ au decis susținerea de probe de admitere independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e). Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  15-16 iulie 2024Desfășurarea probelor de admitere NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile. Se vor face mențiuni referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e). La unitățile de învățământ la care, din motive obiective, nu este suficientă perioada menționată pentru susținerea probelor de admitere, acestea se pot derula și pe parcursul perioadei 11-12 iulie 2024, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată și adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.
  16 iulie 2024Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe
  17 iulie 2024Depunerea contestațiilor la probele de admitere Rezolvarea contestațiilor NOTĂ: Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate. Afișarea rezultatelor la probele de admitere, în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care le-au organizat Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere
  18 iulie 2024Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarați admiși în învățământul dual Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii Se va preciza, de asemenea, că, dacă nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților prin comisia județeană/a municipiului București de admitere în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  19 și 22 iulie 2024Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal.
  23-26 iulie 2024Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul dual În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  26 iulie 2024Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual la comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
  29-31 iulie 2024Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere.
  31 iulie 2024Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației rezolvării cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul dual din județ/municipiul București
  31 iulie 2024Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București. În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probă eliminatorie, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual
  1 august 2024Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul dual din județ/municipiul București
  1 august 2024Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual din județ/municipiul București.
  Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
  2 și 5 august 2024Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul dual La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.
  2 și 5 august 2024Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  5 august 2024Afișarea la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților înscriși în învățământul dual Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși, informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).
  Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează probe eliminatorii. Se va menționa și faptul că cei respinși deoarece nu au completat mai multe opțiuni vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere. Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  6 august 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiDerularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învățământul dual Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat probele eliminatorii pentru calificările respective Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul zilei, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. NOTĂ: Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
  7-8 august 2024Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe de admitere și probe suplimentare de admitereDerularea probelor de admitere, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe de admitere
  8 august 2024Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către unitățile de învățământ
  9 august 2024 Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestațiilor Afișarea rezultatelor, în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba eliminatorie/de admitere
  12 august 2024Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși în învățământul dual Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul dual Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a municipiului București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  13-14 august 2024Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  14 august 2024Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual; cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
  Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
  19 august 2024Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
  19-20 august 2024(conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/a municipiului București) Repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 10 iulie 2024. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși Rezolvarea de către comisia județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite NOTĂ: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatori economici.
  20 august 2024Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
  20 august 2024Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia națională de admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual, pentru anul școlar 2024-2025.
  -----