METODOLOGIE-CADRU din 5 septembrie 2023referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 6 septembrie 2023  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 6.227 din 5 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 6 septembrie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie-cadru reglementează procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituției de învățământ superior, al facultăților și departamentelor.  +  Articolul 2Instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică propria metodologie de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituției de învățământ superior, al facultăților și departamentelor, în conformitate cu prezenta metodologie-cadru, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3(1) Principiile care stau la baza procesului de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere sunt următoarele:a) principiul legalității; b) principiul răspunderii publice;c) principiul autonomiei universitare;d) principiul transparenței;e) principiul respectării drepturilor și libertăților membrilor comunității universitare; f) principiul asigurării egalității de șanse și nediscriminării;g) principiul respectării normelor etice și deontologice; h) principiul participării studenților în luarea deciziilor.(2) În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, procedura de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituției de învățământ superior, al facultăților și departamentelor trebuie să respecte principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, linii, secții de predare și programe de studii, după caz, și se stabilește prin carta universitară.(3) Pentru a se asigura respectarea principiului reprezentativității, instituțiile de învățământ superior organizează alegerile pe circumscripții stabilite conform metodologiilor proprii de alegeri.  +  Articolul 4(1) Structurile de conducere în instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare sunt:a) senatul universitar și consiliul de administrație, la nivelul instituției de învățământ superior;b) consiliul facultății;c) consiliul departamentului;d) consiliul pentru studiile universitare de doctorat;e) consiliul școlii doctorale.(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele:a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ și directorul general adjunct administrativ, la nivelul instituției de învățământ superior;b) decanul și prodecanii, la nivelul facultății;c) directorul de departament, la nivelul departamentului;d) directorul Consiliului pentru Studiile Universitare Doctorale (CSUD), funcție asimilată cu cea de prorector;e) directorul de filială, la nivelul filialei instituției de învățământ superior, funcție asimilată cu cea de prorector;f) directorul de extensie universitară, la nivelul extensiei universitare, funcție asimilată cu cea de director de departament;g) directorul școlii doctorale, funcție asimilată cu cea de director de departament.(3) Funcțiile de conducere prevăzute la alin. (2) nu se cumulează.(4) Nu pot ocupa funcțiile de conducere prevăzute la alin. (2) persoanele condamnate penal definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea. (5) Personalul care împlinește vârsta de pensionare și care beneficiază de menținerea statutului de titular beneficiază de toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.  +  Articolul 5(1) Atribuțiile și competențele structurilor și ale funcțiilor de conducere din învățământul superior sunt stabilite prin carta universitară a instituției, potrivit legii. (2) Hotărârile senatelor universitare, ale consiliilor de administrație, ale consiliilor facultăților și ale departamentelor se iau cu votul majorității membrilor prezenți, dacă numărul celor prezenți reprezintă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal. Hotărârile menționate se vor publica, după caz, pe site-ul instituției de învățământ superior sau al facultății respective.  +  Articolul 6Procesul de stabilire și de alegere a structurilor și a funcțiilor de conducere se realizează conform metodologiei aprobate de senatul universitar.  +  Articolul 7(1) În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, structurile și funcțiile de conducere ale instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale, atribuțiile, modul de constituire, precum și alte aspecte privind statutul acestora sunt stabilite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cu avizul consultativ al fondatorilor și cu aprobarea senatului universitar.(2) În cazul instituțiilor de învățământ superior confesionale, alegerea persoanelor în funcțiile de conducere se face cu avizul cultului fondator.  +  Articolul 8(1) Durata unui mandat pentru membrii în structurile de conducere din instituțiile de învățământ superior prevăzute la art. 4 alin. (1) și toate funcțiile de conducere prevăzute la art. 4 alin. (2) este de 5 ani.(2) O persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior de stat pentru mai mult de două mandate. (3) În calculul numărului maxim de mandate prevăzut la alin. (2) se iau în considerare și mandatele de 5 ani incomplete, întrerupte în urma demisiei, demiterii sau suspendării.(4) Funcțiile de conducere prevăzute la art. 4 alin. (2) nu sunt funcții publice de autoritate; ele reprezintă funcții în domeniul didactic, a căror îndeplinire nu presupune prerogative de putere publică.  +  Articolul 9Dacă la nivelul instituției de învățământ superior sunt constituite organisme funcționale care exercită atribuții între ședințele consiliului facultății, senatului universitar sau consiliului de administrație, studenții sunt reprezentanți în aceeași pondere în cadrul acestor organisme, modalitatea de desemnare a reprezentanților fiind stabilită prin carta universitară, dar nu mai puțin de un membru.  +  Capitolul II Structuri de conducere - constituire  +  Articolul 10(1) Componența consiliului școlii doctorale se stabilește prin votul universal, direct și secret al conducătorilor de doctorat, respectiv al studenților-doctoranzi din școala doctorală respectivă. Studenții-doctoranzi au cel puțin un reprezentant în cadrul consiliului școlii doctorale. (2) Au dreptul de a fi aleși ca membri în Consiliul școlii doctorale persoanele care au calitatea de conducător de doctorat în respectiva școală doctorală.(3) Studenții-doctoranzi reprezintă 25% din membrii consiliului pentru studiile universitare de doctorat și sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților-doctoranzi din cadrul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).  +  Articolul 11(1) Consiliul departamentului este format din cadre didactice și de cercetare titulare din departament, în calitate de membri.(2) La nivelul departamentului, membrii consiliului departamentului sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din departament.  +  Articolul 12(1) Consiliul facultății reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății. (2) Componența membrilor consiliului facultății este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare și de minimum 25% studenți. (3) Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în consiliul facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din departamentele facultății. (4) Reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății.  +  Articolul 13(1) Senatul universitar este compus din maximum 75% personal didactic și de cercetare și din minimum 25% reprezentanți ai studenților.(2) Membrii senatului universitar, cadre didactice și cercetători titulari, sunt aleși, fără excepție, în circumscripții electorale stabilite de senat, prin votul universal direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari din respectivele circumscripții.(3) Membrii senatului universitar având calitatea de studenți sunt aleși, fără excepție, în circumscripții electorale stabilite prin carta universitară, prin votul universal, direct și secret al studenților din respectivele circumscripții.(4) Fiecare facultate este reprezentată în senatul universitar pe cote-părți de reprezentare stipulate în carta universitară.(5) În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, instructorii au un reprezentant în senatul universitar din cota stabilită pentru personalul didactic și de cercetare.(6) Fiecare instituție de învățământ superior își stabilește, prin regulamentul propriu, modalitatea de alegere a membrilor senatului.(7) În cadrul instituțiilor de învățământ superior ai căror salariați sunt organizați în sindicat și acesta este reprezentativ, un reprezentant al acestuia participă, în calitate de observator, la ședințele senatului universitar.(8) În cazul instituțiilor de învățământ superior multiculturale se va asigura reprezentarea echitabilă a liniilor de studiu/secțiilor de predare în limbile minorităților naționale în cadrul fiecărei facultăți. În acele instituții de învățământ unde există facultăți pentru fiecare limbă de predare, reprezentarea acestora este egală pentru fiecare facultate.(9) Senatul universitar își alege, prin vot secret, un președinte care conduce ședințele senatului universitar și reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul. În caz de indisponibilitate a președintelui senatului, regulamentele instituției de învățământ superior prevăd o procedură internă de asigurare a interimatului.(10) Senatul universitar stabilește comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a instituției de învățământ superior și a consiliului de administrație. Rapoartele de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și discutate în senatul universitar și stau la baza hotărârilor acestuia. (11) Componența și mărimea senatului universitar sunt stabilite prin carta universitară, astfel încât să se asigure eficiența decizională și reprezentativitatea comunității academice.  +  Articolul 14(1) Consiliul de administrație al instituțiilor de învățământ superior de stat este format din rectorul și prorectorii instituției de învățământ superior, decanii facultăților, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ și un reprezentant al studenților. În cadrul instituțiilor de învățământ superior unde salariații sunt organizați în sindicat, un reprezentant al acestuia participă, în calitate de observator, la ședințele consiliului de administrație.(2) Consiliul de administrație al instituțiilor de învățământ superior particulare este numit de către fondatori.  +  Capitolul III Funcții de conducere - ocupare  +  Articolul 15(1) Rectorul reprezintă legal instituția de învățământ superior în relațiile cu terții, realizează conducerea executivă a instituției de învățământ superior și exercită calitatea de ordonator de credite.(2) Rectorul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalități:a) pe bază de concurs public, în baza unei metodologii elaborate și aprobate de către senatul nou-ales, conform legislației în vigoare; b) pe bază de alegeri, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.(3) Modalitatea de desemnare a rectorului în conformitate cu prevederile alin. (2) se stabilește prin referendum universitar cu minimum 3 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și al cercetătorilor titulari din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar, care au o pondere de minimum 25% din totalul membrilor senatului universitar, precum și al reprezentanților studenților din consiliile facultăților, care au o pondere de minimum 25% din totalul membrilor consiliului fiecărei facultăți.  +  Articolul 16(1) În vederea organizării și desfășurării concursului public de rector, senatul universitar nou-ales are următoarele atribuții:a) elaborează și aprobă metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului, conform legii;b) stabilește o comisie de selecție și de recrutare a rectorului formată din minimum 12 membri, dintre care cel puțin un reprezentant al studenților sau un absolvent al instituției de învățământ superior desemnat de către studenții din senatul universitar, conform cartei universitare, și un reprezentant al sindicatului reprezentativ, în calitate de observator.(2) Comisia de selecție prevăzută la alin. (1) este formată în proporție de 50% din membri ai instituției de învățământ superior și în proporție de 50% din personalități științifice și academice din afara instituției de învățământ superior, din țară și din străinătate.(3) Au dreptul de a participa la concursul de ocupare a funcției de rector persoane cu prestigiu profesional din țară și din străinătate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au obținut avizul de participare la concurs din partea acestuia. (4) Avizul prevăzut la alin. (3) se acordă numai pe baza votului majorității simple a membrilor senatului universitar nou-ales.  +  Articolul 17(1) Rectorul desemnat conform art. 15 alin. (2) este confirmat prin ordin al ministrului educației, în termen de 30 de zile de la data desemnării. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile și acte de studii.(2) Rectorul confirmat de ministrul educației încheie cu senatul universitar un contract de management, cuprinzând criteriile și indicatorii de performanță managerială, drepturile și obligațiile părților contractuale.(3) În cazul exercitării unei funcții de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligația de a se suspenda din funcție pe perioada exercitării respectivei demnități.  +  Articolul 18(1) Rectorul confirmat de ministrul educației numește prorectorii, pe baza consultării senatului universitar. (2) În instituțiile de învățământ superior multilingve și multiculturale, cel puțin unul dintre prorectori este numit de către rector la propunerea cadrelor didactice și cercetătorilor aparținând secției sau liniei de studiu într-o limbă a minorităților naționale, potrivit regulamentului liniei de studiu, conform art. 24 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cu excepția cazului în care rectorul provine de la linia de studiu cu predare în limba minorității naționale respective. Cadrele didactice aparținând secției sau liniei de predare trebuie să propună cel puțin 2 candidați.  +  Articolul 19(1) Rectorul confirmat organizează concurs public de selecție a decanilor, la nivelul facultății. (2) La concurs pot participa persoane din cadrul instituției de învățământ superior sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs cu votul majorității simple a membrilor acestuia și pe baza unei metodologii specifice elaborate de senatul universitar.(3) Consiliul facultății are obligația de a aviza minimum 2 candidați. (4) Rezultatul concursului public de selecție a decanilor este validat de senatul universitar.(5) Decanul reprezintă funcție de conducere la nivelul facultății.  +  Articolul 20(1) După numirea decanului de către rector, acesta își desemnează prodecanii.(2) Prodecanul reprezintă funcție de conducere la nivelul facultății.(3) În instituțiile de învățământ superior multilingve și multiculturale, cel puțin unul dintre prodecani se numește la propunerea cadrelor didactice și cercetătorilor din departamentul secției sau liniei de studiu într-o limbă a minorităților naționale, potrivit regulamentului liniei de studiu, conform art. 24 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cu excepția cazului în care decanul provine de la linia de studiu cu predare în limba minorității naționale respective. Cadrele didactice aparținând secției sau liniei de studiu trebuie să propună cel puțin 2 candidați.  +  Articolul 21(1) Funcția de conducere de director de filială se ocupă prin concurs organizat de consiliul de administrație al instituției de învățământ superior. Președintele comisiei de concurs este rectorul instituției sau o persoană desemnată de către acesta. Validarea concursului se face de către senatul universitar, iar numirea pe post, de către rector.(2) Funcția de director de extensie universitară se ocupă prin concurs organizat de către rectorul instituției de învățământ superior.  +  Articolul 22La nivelul departamentului, directorul de departament și membrii consiliului departamentului sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare.  +  Articolul 23Funcția de director al CSUD se ocupă prin concurs organizat de către rector, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind studiile universitare de doctorat.  +  Articolul 24(1) Postul de director general administrativ, precum și de director general adjunct administrativ se ocupă prin concurs organizat de către consiliul de administrație al instituției de învățământ superior. (2) Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educației. Președintele comisiei de concurs este rectorul instituției.(3) Validarea concursului se face de către senatul universitar, iar numirea pe post se realizează de către rector.  +  Capitolul IV Referendumul universitar  +  Articolul 25(1) Modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților, este denumită în prezenta metodologie-cadru referendum universitar.(2) Referendumul universitar se organizează și se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentei metodologii-cadru.(3) Referendumul universitar se organizează la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior acreditate, la fiecare 5 ani, cu minimum 3 luni înainte de desemnarea structurilor și funcțiilor de conducere de la nivelul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale.(4) Au caracter obligatoriu atât organizarea și desfășurarea referendumului, cât și punerea în aplicare a rezultatului acestuia.  +  Articolul 26(1) Data organizării referendumului este stabilită de către senatul universitar, conform calendarului stabilit de instituția de învățământ superior.(2) Data și tema referendumului se aduc la cunoștința membrilor instituției de învățământ superior cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziția instituției de învățământ superior.(3) Referendumul la nivel de instituție de învățământ superior se desfășoară într-o singură zi.(4) Data de desfășurare a referendumului se comunică Ministerului Educației cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurare.  +  Articolul 27(1) Senatul universitar desemnează, la propunerea facultăților, un birou electoral al instituției de învățământ superior, ca organism imparțial la nivel de instituție de învățământ superior, responsabil cu organizarea și desfășurarea referendumului.(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), biroul electoral al instituției de învățământ superior este responsabil pentru următoarele acțiuni:a) actualizarea listelor de vot;b) arondarea pe secții de votare, unde este cazul;c) afișarea listelor de vot arondate pe secții;d) aducerea la cunoștința publică a locației secțiilor de votare;e) organizarea campaniei de informare cu privire la data și obiectul referendumului, participanții la vot și locul desfășurării referendumului;f) distribuirea buletinelor de vot pe secții;g) acreditarea persoanelor desemnate de către candidați ca observatori, pe lângă biroul electoral din fiecare secție de votare;h) numărarea și verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secții (anexa nr. 1);i) centralizarea voturilor și întocmirea procesului-verbal privind consemnarea rezultatului referendumului universitar organizat la nivelul instituției de învățământ superior pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului (anexa nr. 2);j) comunicarea rezultatului referendumului.(3) Biroul electoral al instituției de învățământ superior este format dintr-un număr impar de membri (5-7 membri), dintre care unul are în mod obligatoriu pregătire juridică și 1-2 sunt studenți.(4) La prima ședință, membrii desemnați în biroul electoral al instituției de învățământ superior aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele biroului electoral al instituției de învățământ superior și adjunctul acestuia.(5) Biroul electoral al instituției de învățământ superior lucrează în prezența majorității membrilor lui și ia decizii cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.  +  Articolul 28(1) Senatul universitar stabilește numărul birourilor secțiilor de votare.(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt formate dintr-un număr impar de membri (5-7 membri) desemnați de consiliile facultăților în care se organizează.(3) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt aleși de către membrii biroului respectiv.(4) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt responsabile cu organizarea și desfășurarea referendumului pe secții de votare.(5) Biroul electoral al secției de votare identifică și consemnează în tabele electorale participarea la vot.  +  Articolul 29(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare stabilesc locațiile în care se amplasează cabinele de vot.(2) Secțiile de votare sunt prevăzute cu cabine de vot în număr suficient pentru numărul de votanți înscriși pe listele de vot.(3) Se pot organiza secții de votare la sediul extensiilor din teritoriu, cu aprobarea senatului.  +  Articolul 30(1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale instituției de învățământ superior.(2) Listele de vot ale instituției de învățământ superior conțin: numărul curent, numele și prenumele, codul numeric personal, facultatea/departamentul.(3) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele electorale se fac la biroul electoral al secției de votare care a întocmit listele electorale, acesta fiind obligat să se pronunțe în cel mult 24 de ore de la înregistrare.(4) Cu 3 zile înainte de data organizării referendumului nu se mai fac modificări ale listelor de vot.  +  Articolul 31Afișarea listelor de vot (fără codul numeric personal), delimitarea secțiilor, numerotarea și aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare și a locației de vot se fac cu cel puțin 14 zile calendaristice înaintea datei de vot.  +  Articolul 32Instituțiile de învățământ superior comunică Ministerului Educației următoarele date:a) numărul total al persoanelor cu drept de vot din instituția de învățământ superior, care sunt chemate să participe la referendum, defalcat pe categorii: total număr de personal didactic și de cercetare cu drept de vot și total studenți cu drept de vot;b) copie a hotărârii senatului prin care se stabilesc data și locul organizării referendumului, cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurare;c) data de publicare pe site-ul propriu a informațiilor privind calendarul de desfășurare a referendumului;d) data și locul desfășurării dezbaterilor publice pentru informarea comunității academice.  +  Articolul 33(1) Formatul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului sau pentru alegerea rectorului este prevăzut în anexele nr. 1 și 2. (2) Buletinele de vot pentru referendumul universitar și pentru alegerea rectorului se realizează la nivel de instituție de învățământ superior și se securizează de către biroul electoral universitar, prin aplicarea pe buletinul de vot a ștampilei de control a biroului electoral universitar.(3) Numărul buletinelor de vot pentru referendumul universitar și pentru alegerea rectorului prezentate biroului electoral universitar pentru securizare este egal cu numărul total declarat al persoanelor cu drept de vot din instituția de învățământ superior, plus un număr de 10%.(4) Buletinele de vot pentru alegerea membrilor consiliilor departamentelor, consiliilor facultăților și senatului universitar se realizează la nivel de structură care organizează alegerile și se securizează prin aplicarea pe buletinul de vot a ștampilei de control a biroului electoral universitar.  +  Articolul 34(1) Formatul ștampilelor de vot va fi unic pe țară, de dimensiune mai mică decât patrulaterele tipărite pe buletinele de vot.(2) Pe ștampilele de vot se va inscripționa cuvântul „VOTAT“, scris cu majuscule.(3) Numărul ștampilelor de vot pentru fiecare secție de votare este aprobat de către biroul electoral universitar, iar instituțiile de învățământ superior răspund de gestionarea lor.(4) Se consideră avizată confecționarea la nivel de instituții de învățământ superior a ștampilelor care respectă următoarele tipuri de format:a) ștampilele de control ale biroului electoral al instituției de învățământ superior au formă pătrată și sunt inscripționate astfel: Biroul electoral al instituției de învățământ superior/numele instituției de învățământ superior sub formă de cerc înscris, iar central este inscripționat cuvântul „CONTROL“, scris cu majuscule;b) ștampilele de vot au formă rotundă, cu diametrul de 17 mm, iar central este inscripționat cuvântul „VOTAT“, scris cu majuscule;c) ștampilele de anulare a buletinelor de vot pe care se inscripționează cuvântul „ANULAT“, scris cu majuscule.  +  Articolul 35(1) Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare [conform lit. i) din anexa nr. 2].(2) În situația în care referendumul este validat, rezultatul acestuia se stabilește cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.(3) În situația în care referendumul nu este validat, se organizează, la interval de cel mult două săptămâni, un nou referendum, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.(4) În situația prevăzută la alin. (3), ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale, constituite potrivit prevederilor prezentei metodologii-cadru.(5) Rezultatul referendumului, validat de senat, va fi adus la cunoștința comunității academice și a conducerii Ministerului Educației în termen de două zile lucrătoare de la încheierea procesului de vot.  +  Articolul 36(1) În situația în care rectorul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare se desemnează pe bază de alegeri, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților, procedura privind alegerile se desfășoară în mod similar celei privind referendumul. (2) Data de desfășurare a alegerilor se comunică Ministerului Educației cu cel puțin 14 zile înainte de desfășurare.(3) Ministrul educației poate desemna prin ordin unul sau mai mulți reprezentanți în calitate de observatori la desfășurarea alegerilor.  +  Articolul 37Instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ superior afișează, pe site-urile proprii, în termen de 5 zile de la aprobarea de către senatul universitar, regulamentele proprii, care vizează procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 38În vederea emiterii ordinului de ministru pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 135 alin. (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, instituția de învățământ superior va înainta pentru confirmarea în funcția de rector către Ministerul Educației un dosar cu următorul conținut:a) adresa de înaintare cu propunerea de confirmare a rectorului;b) proces-verbal privind rezultatul referendumului și data de desfășurare a acestuia (anexa nr. 2);c) regulamentul propriu al instituției privind alegerile, necesar în procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere, și copie după hotărârea senatului de adoptare a acestuia, respectiv metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului pentru universitățile care au validat ca rezultat al referendumului concursul public și copie după hotărârea senatului de adoptare a acesteia;d) calendarul alegerilor stabilit de senat și copie a hotărârii senatului de adoptare a acestuia;e) copie după carta universitară în vigoare la momentul desfășurării procesului de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere;f) copia hotărârii senatului universității de constituire a biroului electoral central;g) lista persoanelor cu drept de vot;h) procesul-verbal al biroului electoral central privind rezultatul alegerilor, respectiv procesul-verbal privind rezultatul concursului public pentru rector;i) extras din procesul-verbal al senatului universitar încheiat în ședința de validare a rectorului desemnat conform art. 133 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare;j) documente privind depunerea candidaturilor (inclusiv avizul senatului universitar de participare la concursul public);k) documente personale de identificare (carte de identitate, certificat de naștere, în copie simplă);l) CV și plan managerial semnate de către candidat;m) adeverință care atestă respectarea prevederilor art. 138 alin. (5) și (6) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare;n) declarație pe propria răspundere că nu a fost agent/colaborator al poliției politice;o) datele de contact ale rectorului desemnat.  +  Articolul 39Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.  +  Anexa nr. 1la metodologia-cadruBIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE NR. ................
  PROCES-VERBAL
  privind consemnarea rezultatului referendumului/alegerilor universitare din data de .......................,
  organizat/organizate la nivelul instituției de învățământ superior ........................... pentru
  alegerea modalității de desemnare a rectorului/alegerea rectorului
  a. Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votareb. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votarec. Numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. gd. Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulatee. Numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:pct. e f. Numărul voturilor nuleg. Numărul voturilor albeh. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opțiune, din care:h1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe bază de concurs public“h2. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal“i. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votarej. Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării.
  Președintele biroului electoral al secției de votare,
  .................................
  Membrii biroului electoral al secției de votare:
  .................................
  .................................
  Locțiitorul președintelui biroului electoral al secției de votare,
  .................................
  Observație: În conținutul procesului-verbal se utilizează sintagma adecvată situației, respectiv „rezultatul referendumului“ sau „alegerile universitare“.
   +  Anexa nr. 2la metodologia-cadruBIROUL ELECTORAL AL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIORUNIVERSITATEA ...................
  PROCES-VERBAL
  privind consemnarea rezultatului referendumului/alegerilor universitare din data de .................,
  organizat/organizate la nivelul instituției de învățământ superior ...................... pentru
  alegerea modalității de desemnare a rectorului/alegerea rectorului
  a. Numărul total al persoanelor cu drept de vot obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:pct. a >/= pct. bb. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare c. Numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. gd. Numărul total al buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votaree. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:pct. e f. Numărul total al voturilor nule obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votareg. Numărul total al voturilor albe obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votareh. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare opțiune, rezultat din însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, din careh1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe bază de concurs public“h2. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal“i. Numărul total de voturi exprimate, necesar pentru validarea referendumului, este numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, cu verificarea respectării formulei:pct. b >/= [(pct. a : 2) + 1]j. Numărul total de voturi în baza căruia se stabilește rezultatul referendumului universitar (majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate pentru fiecare opțiune, respectiv h1 sau h2)
  Președintele biroului electoral al universității,
  .................................
  Membrii biroului electoral al universității:
  .................................
  .................................
  .................................
  Locțiitorul președintelui biroului electoral al universității,
  .................................
  Observație: În conținutul procesului-verbal se utilizează sintagma adecvată situației, respectiv „rezultatul referendumului“ sau „alegerile universitare“.
  ------