ORDIN nr. 6.072 din 31 august 2023privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 1 septembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 248 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și prevederile art. 260 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.(4) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 199/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ superior și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. (5) În situații justificate, pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, ministrul educației emite instrucțiuni.  +  Articolul 2(1) Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aplicabile la data emiterii prezentului ordin rămân valabile până la modificarea curriculumului național, în conformitate cu dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, respectiv până la începutul anului școlar 2025-2026. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației. (2) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 101 privind evaluarea națională și admiterea la liceu, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023, iar calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 3Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 102 privind examenul național de bacalaureat, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.  +  Articolul 4Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 174, art. 177 și art. 185 privind examenul național de licențiere în cariera didactică, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare și obținerea gradelor didactice II și I din Legea nr. 198/2023 se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.  +  Articolul 5Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 86 privind curriculumul la decizia elevului din oferta școlii din Legea nr. 198/2023 se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.  +  Articolul 6Până la data de 8 septembrie 2023, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, ministrul educației emite ordinul de aprobare a metodologiei-cadru de acordare a burselor de merit, burselor sociale, burselor tehnologice și burselor de excelență olimpică I și II, cu aplicabilitate începând din anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 7Metodologia de reorganizare a claselor de învățământ tehnic și profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se emite până la data de 31 decembrie 2024.  +  Articolul 8(1) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 261 din Legea nr. 199/2023, instituțiile de învățământ superior definitivează noile carte universitare, regulamentele și metodologiile de organizare și funcționare a acestora, pentru stabilirea noilor organe de conducere în conformitate cu dispozițiile acestei legi.(2) Procedurile desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ superior privind stabilirea modului de alegere a structurilor de conducere din cadrul acestora sunt valabile și după data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 9(1) Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București“ se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar“.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 31 august 2023.Nr. 6.072.  +  Anexa nr. 1
  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023
  Nr. crt.Denumirea actului normativTermen
  1Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național Integrat de Reducere a Abandonului Școlar1.09.2024
  2Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu ale IȘE31.03.2024
  3Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare31.03.2024
  4Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru oferirea de facilități angajatorilor care înființează unități de învățământ preuniversitar pentru a oferi servicii de educație timpurie, destinate cu precădere copiilor propriilor angajați31.12.2024
  5Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar2.04.2024
  6Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și regulamentului de funcționare ale ARACIIP și ale birourilor județene/biroului municipiului București ale/al ARACIIP15.05.2025
  7Hotărâre de Guvern privind tarifele percepute de ARACIIP1.08.2025
  8Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de funcționare, utilizare și aprobare a formatului Cardului național de elev1.08.2025
  9Hotărâre de Guvern privind aprobarea stimulentelor financiare pentru cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ din zonele de investiții prioritare în educație31.08.2024
  10Hotărâre de Guvern privind structura organizatorică și regulamentul de funcționare ale Centrului Național pentru Educație Incluzivă30.06.2025
  11Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru privind acordarea serviciilor educaționale și de asistență oferite beneficiarilor primari cu cerințe educaționale speciale, de stabilire a nivelului de sprijin necesar, precum și de implementare a planului individualizat de servicii1.10.2024
  12Hotărâre de Guvern privind aprobarea procedurii de acordare a voucherelor educaționale pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale de suport1.10.2024
  13Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar15.08.2024
  14Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național de combatere a violenței școlare31.03.2024
  15Hotărâre de Guvern privind condițiile financiare aplicabile și forma de angajare a persoanelor selectate pentru a activa în unități de învățământ din străinătate pentru predarea limbii române2.05.2025
  16Hotărâre de Guvern privind stabilirea condițiilor de școlarizare a elevilor străini, inclusiv condițiile de finanțare1.08.2024
  17Hotărâre de Guvern privind condițiile de finanțare a beneficiarilor de burse pentru românii de pretutindeni1.08.2024
  18Hotărâre de Guvern privind Registrul național al calificărilor2.04.2024
  19Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de elaborare a statutului și rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educației pe tot parcursul vieții5.01.2025
  20Hotărâre de Guvern privind stabilirea atribuțiilor, structurii, organizării și funcționarea centrelor de formare continuă în limbile minorităților naționale2.04.2024
  21Hotărâre de Guvern privind aprobarea setului de standarde de calitate pentru programele de formare inițială1.08.2024
  22Hotărâre de Guvern privind desfășurarea practicii pedagogice1.08.2024
  23Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de formare a cadrelor didactice în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor1.04.2025
  24Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor, a competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, a taberelor de profil, a simpozioanelor și a altor activități specifice, cuantumul stimulentelor financiare acordate profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților1.08.2024
  25Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului integrat de management al școlarității1.08.2025
  26Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare1.11.2024
  27Hotărâre de Guvern privind standardul informatic minim pentru dezvoltarea platformelor strategice educaționale30.05.2024
  28Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale pentru digitalizarea educației și dezvoltarea competențelor digitale în rândul comunității educaționale30.09.2024
  29Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „O carte pentru fiecare“30.12.2024
  30Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „Vouchere culturale pentru elevi“1.09.2024
  31Hotărâre de Guvern privind Strategia națională pentru susținerea părinților30.03.2024
  32Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual2.04.2024
  33Hotărâre de Guvern privind finanțarea investițiilor specifice în agricultură și silvicultură desfășurate în cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol și silvic1.08.2024
  34Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de calitate pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar1.09.2025
  35Hotărâre de Guvern privind stabilirea taxelor pentru elevii care se prezintă la examenul național de bacalaureat după cele 3 susțineri gratuite1.08.2025
  36Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, acreditării și evaluării periodice a unităților de învățământ din învățământul preuniversitar1.09.2025
  37Ordin al ministrului educației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea listei școlilor incluse în PNMS15.02.2024
  38Ordin al ministrului educației privind aprobarea indicatorilor de eficiență și impact ai PNMS1.04.2024
  39Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal31.03.2024
  40Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul liceal vocațional teologic31.03.2024
  41Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul liceal vocațional teologic30.08.2024
  42Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar31.03.2024
  43Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate militară pentru învățământul liceal30.08.2024
  44Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate30.08.2024
  45Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și standardelor naționale de evaluare30.08.2024
  46Ordin al ministrului educației privind reperele de adaptare curriculară în funcție de nivelul de sprijin30.08.2024
  47Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul special31.03.2024
  48Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special30.08.2024
  49Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor de asistență psihopedagogică pentru elevii din cadrul învățământului special și special integrat30.08.2024
  50Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru învățământul special31.08.2025
  51Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul“30.08.2024
  52Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare pentru disciplina „Istoria Comunismului din România“30.08.2024
  53Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru disciplina „Istoria Comunismului din România“31.03.2025
  54Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare pentru disciplina opțională „Istoria, robia și deportarea romilor“31.08.2024
  55Ordin al ministrului educației privind aprobarea manualelor pentru disciplina opțională „Istoria, robia și deportarea romilor“31.03.2025
  56Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea și asigurarea manualelor școlare alternative și altor auxiliare didactice3.06.2024
  57Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea condițiilor de egalizare de șanse, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate1.09.2025
  58Ordin al ministrului educației privind aprobarea Planului anual de cercetare - Institutul de Științe ale Educației2.12.2024
  59Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor pentru studiul disciplinelor de specialitate pe clase, grupe sau individual în cadrul învățământului de artă și sportiv2.04.2024
  60Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru obținerea calificărilor în cadrul CDEOȘ31.08.2024
  61Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru proiectarea și aprobarea CDEOȘ pentru filiera tehnologică31.08.2024
  62Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru predarea disciplinei Religie31.12.2024
  63Ordin al ministrului educației privind aprobarea tarifelor pentru plata colaboratorilor CNCE și IȘE31.03.2024
  64Ordin al ministrului educației privind regimul actelor de studii emise de unitățile și de instituțiile de învățământ2.04.2024
  65Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de emitere a documentelor școlare2.04.2024
  66Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de monitorizare și prevenire a segregării școlare, respectiv intervenție în situații de segregare școlară30.04.2024
  67Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programului „Școala după școală“2.05.2024
  68Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru realizarea activităților propuse în cadrul programului „Învățare remedială“2.05.2024
  69Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea programului „Învățare remedială“2.05.2024
  70Ordin privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar2.05.2024
  71Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie2.05.2024
  72Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Elevilor2.05.2024
  73Ordin al ministrului educației privind aprobarea Statutului elevului2.05.2024
  74Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea și autorizarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot2.05.2024
  75Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar1.09.2024
  76Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a statutului de școală verde30.06.2024
  77Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului „Școala Europeană“1.09.2024
  78Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Consiliului ARACIIP31.08.2025
  79Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului privind ocuparea funcției de director al BJ-ARACIIP30.06.2025
  80Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de președinte al ARACIIP30.06.2025
  81Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a DJIP/DMBIP30.05.2025
  82Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor pentru carieră didactică30.06.2025
  83Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Inspecție Școlară30.06.2025
  84Ordin al ministrului educației privind înființarea BJ-ARACIIP30.05.2025
  85Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor din DJIP/DMBIP30.06.2025
  86Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național pentru ocuparea funcțiilor de conducere de director birou județean al ARACIIP, respectiv a funcțiilor de conducere de director din cadrul CCD30.06.2025
  87Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a activității manageriale desfășurate de personalul de conducere, îndrumare și control31.08.2025
  88Ordin al ministrului educației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, respectiv al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar1.09.2024
  89Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru acordarea premiului pentru activitate suplimentară (2%)30.06.2025
  90Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor de evaluare a activității profesionale a personalului didactic de predare în baza rezultatelor evaluărilor sumative standardizate31.08.2026
  91Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de obținere a titlului de profesor emerit31.12.2024
  92Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de acordare a gradației de merit2.04.2024
  93Ordin al ministrului educației privind aprobarea Programului național de stimulare a excelenței didactice2.06.2024
  94Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a activității personalului didactic de predare și didactic auxiliar31.08.2024
  95Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru cartografierea și identificarea zonelor de investiții prioritare în educație2.07.2024
  96Ordin al ministrului educației privind stabilirea unităților de învățământ aflate în zone defavorizate sau izolate pentru acordarea primei de instalare15.07.2024
  97Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea, funcționarea și rolurile consiliilor de coordonare a zonelor de investiții prioritare în educație31.07.2024
  98Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a educației incluzive în domeniul învățământului special și special integrat31.12.2024
  99Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor privind asigurarea bazei materiale necesare pentru integrarea copiilor cu CES în unitățile de învățământ preuniversitar31.01.2025
  100Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor pentru realizarea camerelor resursă pentru suport educațional și psihopedagogic31.12.2024
  101Ordin al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie31.12.2024
  102Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de desfășurare a stagiului atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială1.10.2024
  103Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de acces și participare pe piața forței de muncă și/sau în învățământul superior a beneficiarilor primari cu CES30.12.2024
  104Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind înființarea, organizarea și funcționarea școlilor din spital și a metodologiei de organizare și funcționare a școlarizării la domiciliu și în spital30.12.2024
  105Ordin al ministrului educației și al ministrului justiției privind desfășurarea activităților de instruire școlară în penitenciare, centre educative și centre de detenție1.09.2024
  106Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activităților componente ale Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar31.08.2024
  107Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor specifice privind instalarea camerelor de supraveghere audio-video31.08.2024
  108Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de prevenire și gestionare a suspiciunilor de rele tratamente aplicate minorilor31.08.2024
  109Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea în registrul special al unităților de învățământ de tip școală românească în afara granițelor țării30.09.2024
  110Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programelor de limbă, cultură și civilizație românească ca parte a învățământului antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal30.09.2024
  111Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind acordarea burselor pentru românii de pretutindeni30.08.2024
  112Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind condițiile de școlarizare a bursierilor români de pretutindeni30.08.2024
  113Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltarea în Cariera Didactică30.05.2025
  114Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor profesionale și a profilului profesional al personalului didactic din învățământul preuniversitar31.05.2024
  115Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor ocupaționale pentru ocupațiile specifice sistemului de învățământ preuniversitar30.04.2024
  116Ordin al ministrului educației privind aprobarea reperelor curriculare și calificărilor de formare inițială în specialitate a personalului didactic30.04.2025
  117Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea și autorizarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități de aplicație2.05.2024
  118Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de selecție a membrilor Corpului de mentorat și licențiere în cariera didactică30.04.2025
  119Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare a învățământului preuniversitar pedagogic1.08.2024
  120Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei prin care se stabilește tipul programelor pentru dezvoltare în cariera didactică, asigurarea calității programelor și sistemul de acumulare a creditelor30.04.2024
  121Ordin al ministrului educației privind aprobarea planului național de formare continuă a resurselor umane din învățământul preuniversitar30.04.2024
  122Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală1.08.2024
  123Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a rezultatelor învățării programelor de formare continuă pentru personalul didactic și procedura-cadru de finanțare31.12.2024
  124Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea formatului portofoliului educațional și modalitatea de funcționare a acestuia31.08.2025
  125Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înregistrarea și monitorizarea portofoliilor profesionale și a programelor de formare profesională ale cadrelor didactice31.08.2025
  126Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (este și în LIS)30.04.2024
  127Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CJRAE/CMBRAE2.04.2024
  128Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind procedura și criteriile de selecție a profesioniștilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului și adolescentului: sănătate, consiliere/evaluare/terapie psihologică și asistență socială30.08.2024
  129Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru realizarea raportului descriptiv de evaluare referitor la dezvoltarea fizică și la formarea competențelor cognitive și socioemoționale ale copilului1.04.2024
  130Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea listei bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice30.04.2025
  131Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind constituirea comisiei de expertiza capacității de muncă în domeniul educației pentru aprobarea situațiilor de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală30.04.2025
  132Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și examinarea periodică a stării de sănătate a beneficiarilor primari1.09.2024
  133Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), cu modificările și completările ulterioare7.07.2024
  134Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de înscriere, evaluare și aprobare a proiectelor de educație extrașcolară organizate la nivel național și internațional1.09.2024
  135Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului proiectelor de educație extrașcolară1.03.2024
  136Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și a condițiilor de participare a cadrelor didactice la organizarea și funcționarea cluburilor și cercurilor ȘTIAM1.04.2025
  137Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a stimulentelor financiare sau de altă natură, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru elevii care participă la acțiuni de voluntariat1.09.2025
  138Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului public pentru directorii unităților destinate activităților extrașcolare4.02.2025
  139Ordin al ministrului educației privind unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior și unitățile de educație extrașcolară din sistemul național de învățământ15.11.2024
  140Ordin al ministrului educației privind omologarea mijloacelor de învățământ15.11.2024
  141Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea unităților de educație extrașcolară din sistemul național de învățământ15.11.2024
  142Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național de recrutare pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ4.02.2025
  143Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei platformelor educaționale digitale și a metodologiilor privind gestionarea bazelor de date aferente2.05.2024
  144Ordin al ministrului educației privind aprobarea, înființarea, organizarea, funcționarea, planul de migrare și interconectare, precum și calendarul operaționalizării catalogului electronic1.03.2024
  145Ordin al ministrului educației privind operaționalizarea mecanismului de monitorizare a nivelului de maturitate digitală pentru învățământul preuniversitar1.08.2025
  146Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare17.03.2024
  147Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar17.03.2024
  148Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie1.03.2024
  149Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru aprobarea alternativelor educaționale1.06.2024
  150Ordin al ministrului educației privind organizarea nivelurilor de învățământ pentru alternativele educaționale1.06.2024
  151Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului postliceal1.09.2025
  152Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la liceu1.03.2024
  153Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea programului educațional „A doua șansă“31.12.2024
  154Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind constituirea, organizarea concursului de selecție și funcționarea corpului managerilor educaționali4.02.2025
  155Ordin al ministrului educației privind aprobarea avizelor pentru exercitarea profesiei30.04.2025
  156Ordin al ministrului educației privind aprobarea codului-cadru de etică profesională30.08.2024
  157Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de studii, vechime și competențe pentru funcțiile didactice auxiliare de informatician, analist programator și tehnician30.08.2024
  158Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual de către cadrele didactice30.08.2024
  159Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru reducerea normei didactice cadrelor didactice care coordonează implementarea proiectelor europene la nivel de unitate de învățământ15.11.2024
  160Ordin al ministrului educației privind aprobarea degrevării totale sau parțiale pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control15.11.2024
  161Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere: teoretică, vocațională sau tehnologică30.08.2024
  162Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurilor de elaborare a avizelor de schimbare a destinației bazei materiale și a terenului unităților de învățământ preuniversitar2.04.2024
  163Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea unităților de învățământ unice la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru limbă de predare15.11.2024
  164Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea bibliotecilor școlare, inclusiv cele virtuale31.08.2024
  165Ordin al ministrului educației și al ministrului apărării naționale privind conducerea, îndrumarea și controlul activităților specifice procesului educațional în cadrul unităților de învățământ liceal militar31.08.2025
  166Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență redusă14.04.2024
  167Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea distincțiilor și premiilor30.05.2024
  168Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei de filiere/profiluri/specializări/calificări pentru care absolvenții învățământului liceal pot susține un examen de certificare a calificării1.09.2025
  169Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale1.08.2025
  170Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București pentru Excelență30.06.2024
  171Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național pentru Excelență31.06.2024
  172Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ pentru învățământ preuniversitar30.05.2025
  173Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal vocațional teologic2.05.2024
  174Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Grupului Național pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională25.01.2025
  175Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei pentru Tranziția către Învățământul Dual25.01.2025
  176Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului postliceal1.09.2025
  177Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă14.04.2024
  178Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea consorțiilor școlare30.08.2024
  179Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate de părțile implicate în fiecare consorțiu de învățământ dual2.05.2024
  180Ordin al ministrului educației privind stabilirea cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul liceal tehnologic25.01.2025
  181Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în învățământul liceal tehnologic dual, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării28.05.2024
  182Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor de pregătire profesională1.09.2025
  183Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de echivalare a activității de instruire practică desfășurată la operatorul economic17.12.2024
  184Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea de clase constituite pe bază de contracte de parteneriat între unități de învățământ de stat și particulare acreditate, între unități de învățământ și operatori economici, precum și între instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale sau interinstituționale30.04.2025
  185Ordin al ministrului educației pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind activitățile de tutorat din cadrul programelor de învățământ tehnologic dual10.10.2024
  186Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, contractul-cadru de parteneriat, contractul individual de pregătire practică, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării2.04.2024
  187Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare, desfășurare și stabilire a calendarului pentru examenul de certificare de nivel 3 și 428.05.2024
  188Ordin comun al ministrului educației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol30.05.2024
  189Ordin comun al ministrului educației și al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent silvic30.05.2024
  190Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind avizarea organizațiilor furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat1.06.2025
  191Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de inspecție școlară generală, tematică și inspecția de specialitate a unităților de învățământ preuniversitar1.09.2025
  192Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de experți externi pentru monitorizare și control1.09.2025
  193Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru autorizarea privind funcționarea provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de educație extrașcolară1.09.2025
  194Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor specifice de calitate privind educația specială1.09.2025
  195Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de emitere a acordului ARACIIP privind reprofilarea și înființarea de noi cercuri, discipline sau ramuri sportive în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare1.09.2025
  196Ordin al ministrului educației privind stabilirea procedurii de acordare a avizului ARACIIP pentru înființarea de specializări în cadrul profilurilor autorizate1.09.2025
  197Ordin al ministrului educației privind aprobarea recunoașterii rezultatelor învățării obținute de elevii care participă la mobilități în proiectele finanțate prin programele UE în domeniul educației21.11.2024
  198Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru susținerea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a1.04.2024
  199Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei disciplinelor la examenul național de bacalaureat1.08.2025
  200Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a examenului de bacalaureat1.08.2025
  201Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului desfășurării concursului de admitere1.08.2026
  202Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea evaluării naționale1.08.2026
  203Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a examenului național de licențiere în cariera didactică1.08.2027
  204Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor pentru obținerea gradelor didactice1.08.2027
  (la 13-02-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.069 din 15 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2
  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023
  Nr. crt.Denumirea actului normativTermen
  1Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, atribuțiile specifice, numărul de posturi pentru Autoritatea Națională pentru Calificări2.04.2024
  2Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de funcționare ale CNRID1.08.2024
  3Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Institutului Limbii Române1.08.2024
  4Hotărâre de Guvern privind aprobarea formatului și conținutului cadrului național al calificărilor2.04.2024
  5Hotărâre de Guvern pentru aprobarea titlurilor și calificărilor universitare2.04.2024
  6Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară2.04.2024
  7Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar2.04.2024
  8Hotărâre de Guvern pentru aprobarea tipurilor de conținut și formatul actelor de studii, precum și al suplimentului la diplomă15.03.2024
  9Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind elementele și procesele de evaluare externă și de auditare15.03.2024
  10Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de evaluare externă, standardele și indicatorii specifici pentru fiecare proces de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior2.04.2024
  11Hotărâre de Guvern privind aprobarea tarifelor de autorizare, de acreditare și de menținere a acreditării pentru organizațiile furnizoare de educație/instituțiile de învățământ superior și pentru programe și domenii de studii2.04.2024
  12Hotărâre de Guvern pentru aprobarea burselor și stagiilor pentru școlarizarea studenților români de pretutindeni și a studenților străini2.04.2024
  13Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior2.04.2024
  14Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania“2.04.2024
  15Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar2.04.2024
  16Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Sprijinire a Învățării Științelor Exacte, a Ingineriei și Matematicii2.04.2024
  17Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță2.04.2024
  18Hotărâre de Guvern privind aprobarea Registrului Național al Calificărilor2.04.2024
  19Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind corespondența nivelurilor de calificare și titlurile ocupațiilor din COR2.04.2024
  20Hotărâre de Guvern pentru operaționalizarea Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul Superior (PNRUIS)1.09.2024
  21Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS)1.09.2024
  22Hotărâre de Guvern privind aprobarea sistemului de indicatori pentru monitorizarea eficienței manageriale, a echității și a relevanței învățământului superior pentru piața muncii1.09.2024
  23Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului superior dual (ciclul scurt, I, II și III, doctorat profesional)2.04.2024
  24Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare de formare profesională a adulților2.04.2024
  25Ordin al ministrului educației privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului1.03.2024
  26Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de consiliere din instituțiile de învățământ superior1.03.2024
  27Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea învățământului superior dual2.04.2024
  28Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de confirmare a deciziei agenției de evaluare a calității înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior1.03.2024
  29Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru organizarea de programe de studii integrate finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă15.03.2024
  30Ordin al ministrului educației pentru aprobarea listei dublelor specializări15.03.2024
  31Ordin al ministrului educației privind organizarea practicii pedagogice din cadrul programelor de studii universitare de masterat didactic15.03.2024
  32Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru acordarea asistenței medicale, stomatologice și psihologice gratuite studenților2.04.2024
  33Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii pentru virarea către Ministerul Educației a 5% din încasările în valută1.03.2024
  34Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de recunoaștere automată a diplomelor și certificatelor obținute în instituții de învățământ superior din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană15.03.2024
  35Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar15.03.2024
  36Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru recunoașterea și echivalarea, precum și recunoașterea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în țară sau în străinătate2.04.2024
  37Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea și înregistrarea programelor de studii în Registrul Național al Calificărilor2.04.2024
  38Ordin al ministrului educației privind aprobarea specializărilor pentru care se organizează licență didactică cu dublă specializare15.03.2024
  39Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții15.03.2024
  40Ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor privind aprobarea metodologiei pentru scutirea plății impozitului pe venitul din salarii personalului desemnat de operatorul economic2.05.2024
  41Ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea condițiilor specifice pentru persoanele care sunt îndrumători de practică și tutori2.05.2024
  42Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind actele de studii și documentele universitare emise de instituțiile de învățământ superior2.04.2024
  43Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale pentru obținerea atestatului de abilitare2.04.2024
  44Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor2.04.2024
  45Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea sumelor din finanțare de bază, într-un procent de maximum 10%, pentru cheltuieli de investiții15.03.2024
  46Ordin comun al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare burse și stagii de specializare a românilor de pretutindeni2.04.2024
  47Ordin comun al ministrului educației și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare2.04.2024
  48Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ de prestigiu15.03.2024
  49Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea cercetării științifice universitare2.04.2024
  50Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru alocare de resurse financiare consorțiilor sau instituțiilor de învățământ superior fuzionate2.04.2024
  51Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru restituirea contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat2.04.2024
  52Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru mobilitatea academică2.04.2024
  53Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în RMUR/RUNIDAS2.04.2024
  54Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilități2.04.2024
  55Ordin al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare a burselor pentru stagii de formare profesională a cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română în unități de învățământ sau instituții de învățământ superior din străinătate2.04.2024
  56Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini15.04.2024
  57Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru închirierea bunurilor mobile și imobile din proprietatea privată a statului2.04.2024
  58Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară2.04.2024
  59Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea microcertificărilor2.04.2024
  60Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modelele de certificate utilizate, interoperabilitatea registrelor și fluiditatea schimbului de date2.05.2024
  61Ordin al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile CNC, actele de studii sau calificare eliberate, tipul de programe de educație și formare profesională prin care pot fi dobândite niveluri de calificare, niveluri de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiilor de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare15.04.2024
  62Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați sau în centre de evaluare a competențelor autorizate/acreditate și/sau în cadrul altor entități cu rol echivalent din afara României15.04.2024
  63Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru identificarea, descrierea, evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării obținute în contexte nonformale și informale2.04.2024
  64Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea competențelor dobândite de tineri și adulți, în contexte nonformale și informale, în cadrul centrelor de evaluare2.04.2024
  65Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și condițiilor de încadrare ale personalului ANC2.04.2024
  66Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului consultativ la nivelul ANC2.04.2024
  67Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de elaborare și actualizare a calificărilor profesionale2.04.2024
  68Ordin al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea, validarea, aprobarea și gestionarea standardelor ocupaționale și de calificare2.04.2024
  69Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi2.04.2024
  70Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală2.04.2024
  71Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor pentru acordarea certificatului de competențe transversale2.04.2024
  72Ordin al ministrului educației privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare și a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară din învățământul superior1.03.2024
  73Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru conferirea de plachete și diplome aniversare2.04.2024
  74Ordin al ministrului educației pentru aprobarea standardelor minime privind organizarea activităților de evaluare continuă și evaluare sumativă15.04.2024
  75Ordin al ministrului educației privind aprobarea Comitetului de selecție pentru comisiile de specialitate CNATDCU1.06.2024
  76Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNATDCU15.07.2024
  77Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNEMU15.07.2024
  78Ordin al ministrului educației privind constituirea și organizarea secretariatului tehnic al comisiilor naționale15.07.2024
  79Ordin al ministrului educației privind constituirea CNEMU15.07.2024
  80Ordin al ministrului educației privind constituirea CNSPIS15.07.2024
  81Ordin al ministrului educației privind constituirea CNBU15.07.2024
  82Ordin al ministrului educației privind constituirea CNATDCU15.07.2024
  83Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU1.08.2024
  84Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNEMU1.08.2024
  85Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNSPIS1.08.2024
  86Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNBU1.08.2024
  87Ordin al ministrului educației privind aprobarea nomenclatorului tipurilor de documente cuprinse în RUNIDAS1.09.2024
  88Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru organizarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive2.05.2024
  89Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de educație timpurie30.04.2024
  90Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de pedagogie a învățământului primar 30.04.2024
  91Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de licență didactică cu dublă specializare 30.04.2024
  92Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de masterat didactic 30.04.2024
  93Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de masterat de psihopedagogie specială30.04.2024
  94Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor universitare de masterat de consiliere școlară și de carieră30.04.2024
  95Ordin al ministrului educației privind înființarea și organizarea programelor de formare psihopedagogică30.04.2024
  (la 13-02-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.069 din 15 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 februarie 2024 )
  -----