HOTĂRÂRE nr. 305 din 8 martie 2001 (*actualizata*)privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism(actualizata până la data de 11 iunie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 martie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 iunie 2003 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 631 din 29 mai 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Agentii economici cu activitate de turism au obligaţia sa utilizeze ghizi calificati, corespunzător specificului activităţilor desfăşurate pentru toate actiunile turistice organizate.  +  Articolul 2 (1) Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana care conduce şi îndrumă un grup de turisti sau vizitatori, oferind explicatiile necesare referitoare la locurile vizitate, şi care asigura desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic contractat. (2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitata de cetatenii români, de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi de cei ai statelor membre ale Spatiului Economic European, în vârsta de cel puţin 18 ani impliniti. (3) Cetatenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă poseda un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de invatamant Turistic (C.N.l.T.) sau la alte institutii autorizate din România. (4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European pot exercita profesia de ghid de turism în România dacă poseda un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza documentelor doveditoare ale calificarilor profesionale obtinute la institutii autorizate din statele de provenienţă sau în baza documentelor doveditoare ale experientei profesionale, emise de aceste state.-------------Art. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 631 din 29 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 11 iunie 2003.  +  Articolul 3Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt: a) ghid local, care asigura asistenţa turistica pe un teritoriu limitat; b) ghid naţional, care asigura asistenţa turistica pe teritoriul naţional şi în strainatate; c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.  +  Articolul 4Condiţiile şi criteriile privind selectionarea, scolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului, avizate de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale şi de Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor.  +  Articolul 5 (1) Activitatea de ghid de turism poate fi exercitata fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara. (2) Agentii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncă sau a unei conventii civile de prestări de servicii, incheiata potrivit legii. (3) Profesia de ghid de turism poate fi practicata şi pe cont propriu de persoane fizice autorizate potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale normelor metodologice menţionate la art. 4.  +  Articolul 6Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni: a) exercitarea profesiei de ghid de turism de către persoane fără atestare; b) utilizarea de către agentii economici a unor ghizi de turism care nu deţin atestatul corespunzător actiunii turistice desfăşurate.  +  Articolul 7Contraventiile prevăzute la art. 6 se aplică persoanelor fizice şi se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, fapta prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, fapta prevăzută la lit. b).-------------Art. 7 a fost modificat prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 6 decembrie 2001.  +  Articolul 8 (1) Contraventiile se constata şi amenzile se aplică de reprezentantii Ministerului Turismului. (2) Contraventiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 631 din 29 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 11 iunie 2003.  +  Articolul 9Atestatele obtinute de ghizi până la data prezentei hotărâri rămân valabile.  +  Articolul 9^1Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul ghizilor straini care vin în România ca insotitori ai grupurilor de turisti din alte tari.-------------Art. 9^1 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 631 din 29 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 11 iunie 2003.  +  Articolul 10 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Turismului va emite normele metodologice prevăzute la art. 4. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 78/1996 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, precum şi alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul munciişi solidaritatii sociale,Marian Sarbu---------