ORDONANȚĂ nr. 29 din 10 august 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 10 august 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatele (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulație până la scoaterea din circulație a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiții, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și presupune următoarele operațiuni:a) înscrierea în evidențele autorităților competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;b) transcrierea în evidențele autorităților competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul................................................................................................(9) Societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing din România pot solicita, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1), înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulație a vehiculelor comercializate de acestea sau care fac obiectul contractului de leasing, în baza mandatului dobânditorului sau consimțământului deținătorului mandatat, în formă scrisă, în condițiile stabilite prin protocol încheiat cu autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidență și eliberare a certificatelor de înmatriculare și a plăcuțelor cu numere de înmatriculare. Prevederile art. 11^3-11^7 se aplică în mod corespunzător.2. La articolul 11^1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:(10) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), tarifele menționate la alin. (1) lit. a) percepute pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 11^5 alin. (1) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, se achită prin virament, prin mijloace de plată online și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare și se încasează în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, deschis la Trezoreria Statului.3. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), proprietarii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, sediul în România pot solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă să realizeze operațiuni de înmatriculare.4. La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul permiselor de conducere prevăzute la alin. (3), inclusiv al celor obținute ca urmare a preschimbării sau a preschimbărilor succesive ale unor permise de conducere obținute prin examen în România, care nu îndeplinesc condițiile de preschimbare cu documente similare românești, titularii acestora se pot prezenta la examen în vederea obținerii unui permis de conducere românesc, făcând dovada că sunt apți din punct de vedere medical.(3^2) În urma dobândirii permisului de conducere românesc în condițiile alin. (3^1), permisul de conducere național eliberat de către autoritățile prevăzute la alin. (1) se remite acestora de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu mențiunea că a fost obținut un nou permis de conducere în România.5. La articolul 113 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) în baza rezultatului analizei mostrelor biologice realizate în instituțiile medico-legale autorizate prin care s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactive.“  +  Articolul IIPână la operaționalizarea platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing din România prevăzute la art. I pct. 1 utilizează, în continuare, aplicația informatică pusă la dispoziție de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în condițiile stabilite prin protocol.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Traian Laurențiu Hristea,
  secretar de stat
  București, 10 august 2023.Nr. 29.-----