HOTĂRÂRE nr. 639 din 27 iulie 2023pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 28 iulie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. IV alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și al art. 4^6 și art. 4^7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 4Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, aflate în derulare potrivit dispozițiilor art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se desfășoară potrivit normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.  +  Articolul 5În situațiile prevăzute la art. VIII din Legea nr. 187/2023 sunt aplicabile următoarele dispoziții: a) numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație ori, după caz, ale consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție; b) numărul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice rămâne supus legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Andrei Alexandru,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Raluca Turcan
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 27 iulie 2023.Nr. 639.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEpentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentuluiacestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privindguvernanța corporativă a întreprinderilor publice  +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEpentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului