LEGE nr. 236 din 19 iulie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 20 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35 din 6 aprilie 2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 7 aprilie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, litera a) a alineatului (1) și partea introductivă a alineatului (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) întocmirea proiectelor, precum și efectuarea lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantațiilor realizate pe terenurile agricole din categoriile de folosință teren arabil și culturi permanente, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, precum și a unităților administrativ-teritoriale; ................................................................................................. (4) Prin ghidurile prevăzute la alin. (3) se reglementează modul de solicitare a finanțării, elaborarea proiectelor, realizarea lucrărilor de împădurire sau reîmpădurire, recepția lucrărilor executate, paza acestora și decontarea lucrărilor, astfel:2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Fondurile alocate pentru plata lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sunt distribuite în cuantum de minimum 15% pentru fiecare dintre cele 3 categorii prevăzute.(6) În situația în care, până la finalul anului 2024, fondurile alocate pentru fiecare categorie nu vor fi contractate conform prevederilor alin. (5), sumele rămase disponibile vor fi redistribuite unde există solicitări.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Finanțarea serviciilor și lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură prin Planul național de redresare și reziliență, de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, din fonduri externe nerambursabile, precum și, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. g) și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul pentru mediu, din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute la articolul 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cuantumul creditelor bugetare și al creditelor de angajament ce se suportă de la bugetul de stat, din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică și din fondul pentru mediu se aprobă anual prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al autorități publice centrale pentru protecția mediului.4. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru unitățile administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri se realizează serviciile și lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), se acordă suplimentar o primă anuală, denumită primă de sechestrare forestieră, care reprezintă contravaloarea carbonului stocat în biomasă de către o plantație forestieră, de la înființare, pentru o perioadă de 20 de ani. (2) Prima anuală prevăzută la alin. (1) se acordă în ultimul trimestru al fiecărui an, începând cu anul recepționării lucrărilor de plantare, în cuantum de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă de 20 de ani, la valoarea cursului valutar comunicată de Banca Națională a României de la data de 1 ianuarie a anului în care se acordă, în baza unui raport care confirmă existența plantației realizate, întocmit de către garda forestieră competentă teritorial.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 19 iulie 2023.Nr. 236.------