LEGE nr. 226 din 14 iulie 2023privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează aplicarea tarifelor rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, stabilite în funcție de perioada sau de distanța parcursă.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se aplică nediscriminatoriu, fără a se limita la motive legate de:a) naționalitatea utilizatorului;b) statul membru sau țara terță de stabilire a operatorului de transport;c) statul membru sau țara terță de înmatriculare a vehiculului;d) originea sau destinația operațiunii de transport.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizare - proces definit și gestionat de către Compania Națională de Administrare a Infrastructuri Rutiere din România - S.A., denumită în continuare CNAIR, prin care un furnizor SETRE dobândește calitatea de furnizor SETRo, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (3);b) distribuitor - persoană juridică română agreată de către CNAIR, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, precum și CNAIR și subunitățile acesteia, care încasează rovinieta și înregistrează informațiile în baza de date a SER;c) domeniu SETRE România - rețeaua de drumuri naționale din România, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieșire în/din acestea, pentru utilizarea căreia tariful de trecere datorat este colectat prin intermediul unui sistem de tarifare rutieră electronică;d) declarație privind TollRo - set de informații pus la dispoziția CNAIR de către furnizorul SETRo într-un format agreat, care confirmă prezența unui vehicul în domeniul SETRE România;e) aplicație mobilă - aplicație a CNAIR dezvoltată pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile și care utilizează funcția de localizare prin satelit a acestor dispozitive în scopul colectării, transferului și înregistrării în baza de date a STRR a informațiilor privind distanța parcursă pe domeniul SETRE România, de un anumit vehicul, pentru calculul și încasarea TollRo datorat pentru acesta;f) furnizor SETRo - furnizor SETRE autorizat de CNAIR care, în baza contractului comercial încheiat cu aceasta, pune la dispoziția unui utilizator SETRo serviciul de tarifare rutieră electronică în cadrul domeniului SETRE România, încasează și virează TollRo către CNAIR;g) informații privind TollRo - informații definite de CNAIR, necesare pentru stabilirea tarifului datorat pentru utilizarea unui vehicul pe domeniul SETRE România, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (3);h) mijloc tehnic - echipament care, prin interfețe dedicate, permite verificarea în SER sau STRR, după caz, a achitării corespunzătoare a tarifului rutier pentru un anumit vehicul. Acesta poate fi: terminal de interogare a bazelor de date ale SER sau STRR privind achitarea corespunzătoare a rovinietei sau a TollRo pentru vehiculul verificat sau un sistem de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării automate a bazelor de date ale SER sau STRR privind achitarea corespunzătoare a rovinietei sau a TollRo pentru vehiculul verificat;i) neplata TollRo - fapta ce constă în neîndeplinirea de către un utilizator al domeniului SETRE România a obligației de plată a TollRo datorat, astfel cum este prevăzută în prezenta lege;j) OBE - set complet de componente hardware și software, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare;k) OBE invalid - OBE declarat și introdus de furnizorul SETRo într-o listă specifică, în condițiile prezentei legi;l) rețeaua de drumuri naționale din România - drumurile de interes național prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrate de CNAIR;m) rovinieta - tariful de utilizare a cărui plată pentru un vehicul conferă dreptul de a folosi rețeaua de drumuri naționale din România prevăzută la lit. l), pe parcursul unei perioade date cu acest vehicul;n) sistem electronic rovinietă - sistem informatic, denumit în continuare SER, ce permite înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea rovinietei, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care aceasta a fost achitată, monitorizarea și controlul achitării rovinietei prin intermediul mijloacelor tehnice;o) STRR - sistem de tarifare rutieră electronică din România care asigură colectarea TollRo, în care obligația utilizatorului de a plăti TollRo este declanșată și legată exclusiv de detectarea automată a prezenței vehiculului într-un anumit loc de pe domeniul SETRE România, prin comunicare la distanță cu OBE din vehicul, utilizând poziționarea prin satelit sau prin recunoașterea automată a numărului de înmatriculare al vehiculului; STRR asigură monitorizarea și controlul achitării tarifului prin intermediul mijloacelor tehnice;p) serviciu de tarifare rutieră electronică - serviciu care permite unui utilizator ca, în baza unui contract unic, să utilizeze un vehicul în unul sau mai multe domenii SETRE;q) tarif de utilizare a infrastructurii - tarif perceput în vederea recuperării costurilor infrastructurii prevăzute la lit. ff);r) tarif de trecere - o anumită sumă plătită cu privire la un vehicul în funcție de distanța parcursă pe o anumită infrastructură și de tipul vehiculului și în conformitate cu clasa de emisii poluante (EURO), a cărei plată conferă respectivului vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile și care cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii, un tarif bazat pe costurile externe;s) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, o anumită infrastructură rutieră;ș) tarif bazat pe costurile externe - tarif perceput în vederea recuperării costurilor legate de poluarea atmosferică generată de trafic;t) tarif mediu ponderat de utilizare a infrastructurii - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărțit la numărul de kilometri parcurși de vehicule pe o anumită rețea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât și kilometrii fiind calculați pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;ț) tarif rutier - tariful definit conform art. 2 alin. (1) lit. t) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare, care este tarif de utilizare, tarif de trecere sau tarif de concesiune aplicat pe rețeaua prevăzută la lit. l);u) tarif de concesiune - tarif de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servici, cu modificările și completările ulterioare;v) tichet de rută - înscrisul în formă electronică în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind înregistrarea în baza de date a STRR a informațiilor declarate de un utilizator în vederea achitării TollRo pentru un vehicul, corespunzătoare unei treceri pe domeniul SETRE România într-un anumit interval de timp, în funcție de MTMA și clasa de emisii poluante ale vehiculului;w) TollRo - tariful de trecere, reprezentând o anumită sumă a cărei plată conferă dreptul de a utiliza cu acesta o anumită distanță între două puncte ale domeniului SETRE România, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește“;x) tarif unitar - tariful de trecere pe unitatea de kilometru stabilit pe categorii de drum în funcție de parametrii de clasificare ai vehiculului, în conformitate cu informațiile înscrise în certificatul de înmatriculare al acestuia, respectiv: masa totală maximă autorizată (MTMA) și încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO);y) trecere - parcurgerea cu un vehicul, o singură dată, întrun sens, a unei distanțe de pe un sector de drum care face parte din domeniul SETRE România;z) utilizator - conducătorul vehiculului sau deținătorul vehiculului, respectiv persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal acel vehicul și care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România;aa) utilizator SETRo - utilizator al domeniului SETRE România, persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor SETRo pentru a avea acces la serviciul de tarifare rutieră electronică pe domeniul SETRE România;bb) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puțin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorcă ori remorcile tractate de acesta;cc) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput și construit pentru transportul de pasageri;dd) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput și construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;ee) vehicul mixt - vehicul conceput și construit pentru transportul de persoane și marfă în compartimente separate;ff) costurile infrastructurii - costurile legate de întreținerea anuală, costurile pentru reparații structurale semnificative și costurile de exploatare a rețelei de drumuri naționale din România;gg) costuri de întreținere anuale - costurile anuale de întreținere și costurile periodice legate de repararea, consolidarea și execuția straturilor noi de îmbrăcăminte rutieră, pentru a garanta că nivelul funcționalității operaționale a rețelei de drumuri naționale din România se menține în timp;hh) reparații structurale semnificative - reparațiile structurale ale rețelei de drumuri naționale din România, exclusiv acele reparații care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri;ii) costul poluării atmosferice generate de trafic - costul prejudiciilor provocate sănătății umane și mediului de eliberarea în atmosferă de particule în suspensie și de precursori ai ozonului, precum NO_x și compușii organici volatili, în timpul funcționării unui vehicul;jj) costuri de exploatare - costurile de operare, gestionare și tarifare, care includ toate costurile legate de punerea în aplicare, exploatarea și gestionarea infrastructurii și a sistemul de tarifare.  +  Articolul 3(1) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere și tarifele de concesiune nu pot fi impuse în același timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe sectoarele de drum care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica și tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor și trecătorilor de munte.(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite în lei.(4) Cuantumul tarifelor stabilite în lei se actualizează anual, în funcție de indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.(5) Aplicarea și colectarea tarifelor de utilizare și de trecere, precum și urmărirea plății acestora se fac în așa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puțin. În acest scop, metodele care permit utilizatorilor să plătească tarifele rutiere 24 de ore pe zi, utilizând toate mijloacele uzuale de plată, sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(6) CNAIR monitorizează aplicarea și colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.  +  Capitolul II Aplicarea rovinietei pe rețeaua de drumuri naționale din România  +  Articolul 4(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, rovinieta se aplică tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care sunt folosite pe rețeaua definită la art. 2 lit. l), concepute și construite pentru:a) transportul de persoane;b) transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone.(2) Rovinieta se aplică în funcție de:a) categoria vehiculului;b) clasa de emisii poluante (EURO);c) durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare.(3) Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punctul de vedere al tarifului de utilizare, cu vehiculele de transport marfă.  +  Articolul 5(1) Rovinieta se aplică pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieșire în/din acestea.(2) Rovinieta se achită anterior utilizării rețelei de drumuri naționale din România și este structurată în funcție de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni. Tariful zilnic nu depășește 9% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 10 zile nu depășește 12% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 30 de zile nu depășește 19% din tariful pentru 12 luni, iar tariful pe 60 de zile nu depășește 30% din tariful pentru 12 luni.(3) Achitarea și emiterea rovinietei pot fi realizate cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilității acesteia.(4) Categoriile de vehicule și nivelul rovinietei se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 6(1) Rovinieta valabilă reprezintă înscrisul în formă electronică în sensul Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind înregistrarea în baza de date a SER a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare pentru un vehicul, corespunzătoare categoriei și clasei de emisii poluante a vehiculului, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii prevăzut la art. 5 alin. (4), a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data și ora pentru care se efectuează verificarea.(2) Responsabilitatea deținerii rovinietei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor.(3) În situația în care nu pot fi furnizate date privind încadrarea în clasa de emisii poluante, vehiculul se încadrează în clasa de emisii Euro 0.(4) Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0.00 a primei zile și expiră la ora 24.00 a ultimei zile din perioada pentru care a fost achitată.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informațiilor privind achitarea rovinietei în baza de date a SER și expiră la ora 24.00 a ultimei zile a duratei pentru care aceasta a fost achitată.(6) CNAIR asigură accesul online al utilizatorilor la informațiile din baza de date a SER pentru verificarea valabilității rovinietei la data interogării.  +  Articolul 7(1) Încasarea rovinietei, înregistrarea în baza de date a SER a informațiilor privind achitarea prevăzute la art. 6 alin. (1) furnizate de către solicitant și eliberarea documentelor care atestă plata și înregistrarea se fac de către distribuitori.(2) Datele, modul de înregistrare a acestora în baza de date a SER și documentele care atestă plata tarifului de utilizare pentru un anumit vehicul se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 8(1) Cuantumul rovinietei se stabilește în lei.(2) Achitarea rovinietei pentru anul în curs se face la nivelul actualizat în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4).(3) În agențiile de control și încasare ale CNAIR din punctele de trecere a frontierei de stat a României, rovinieta se poate achita și în valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în lei, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.  +  Articolul 9(1) Sunt exceptate de la plata rovinietei vehiculele:a) deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:(i) unitățile Ministerului Apărării Naționale;(ii) unitățile Ministerului Afacerilor Interne;(iii) unitățile Serviciului Român de Informații;(iv) unitățile Serviciului de Informații Externe;(v) unitățile Serviciului de Protecție și Pază;(vi) unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale;(vii) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia;(viii) serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;(ix) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. și subunitățile acesteia;(x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;(xi) Societatea Națională de Cruce Roșie din România;b) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte;c) folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate;d) autorizate pentru efectuarea transportului școlar;e) tip ambulanță deținute de autorități/entități publice.(2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xi) și lit. b)-e) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SER.(3) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata rovinietei numai dacă sunt marcate, de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare.(4) Obligația de a solicita marcarea/eliminarea vehiculelor în/din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și, după caz, înscrierea/eliminarea în/din baza de date a SER revine deținătorilor acestora.(5) Contravaloarea rovinietelor emise, pe baza solicitării transmise CNAIR de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, pentru vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecție civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop, se decontează bianual către CNAIR de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.(6) Solicitarea prevăzută la alin. (5) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora, precum și perioada de desfășurare a transporturilor pe teritoriul României.(7) Contravaloarea rovinietelor emise pentru persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, în baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se decontează bianual către CNAIR de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.(8) Documentele și condițiile necesare pentru exceptarea de la obligația de plată a rovinietei, conform prevederilor alin. (2) și (3), precum și procedura de emitere a rovinietelor pentru vehiculele prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 10(1) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta își păstrează valabilitatea.(2) În cazul vehiculelor înmatriculate în România, la atribuirea unui alt număr de înmatriculare, rovinieta își păstrează valabilitatea. Direcția generală permise de conducere și înmatriculări asigură, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNAIR la datele referitoare la schimbarea numerelor de înmatriculare din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.(3) În cazul înmatriculării vehiculului într-o altă țară, rovinieta își păstrează valabilitatea numai în condițiile în care utilizatorul informează în scris CNAIR cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare în vederea operării modificării în baza de date a SER.(4) În cazul radierii din circulație a vehiculului, utilizatorului i se va returna de către CNAIR, la cererea scrisă a acestuia, contravaloarea rovinietei corespunzătoare perioadei de neutilizare.(5) Documentele necesare și condițiile de efectuare a modificării prevăzute la alin. (3), precum și a returnării prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul III Aplicarea TollRo pe rețeaua de drumuri naționale din România  +  Articolul 11(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, pe domeniul SETRE România se introduce sistemul de tarifare rutieră electronică în România, denumit STRR.(2) STRR este interoperabil cu sistemele de tarifare rutieră electronică din celelalte state membre ale UE prin intermediul SETRE, complementar STRR. STRR oferă utilizatorilor SETRo acces la SETRE.  +  Articolul 12(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2026 se introduce TollRo care se aplică pe domeniul SETRE România, pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute și construite pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, și care se colectează prin STRR. Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punctul de vedere al TollRo, cu vehiculele de transport marfă.(2) TollRo se stabilește în funcție de:a) tariful unitar; șib) distanța parcursă pe un sector de drum din domeniul SETRE România exprimată în unități întregi de kilometri.(3) TollRo se calculează prin înmulțirea tarifului unitar cu distanța parcursă.(4) Categoriile și nivelul tarifului unitar se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(5) Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii și un tarif bazat pe costuri externe care au la bază principiile recuperării costurilor infrastructurii, prevăzute la art. 2 lit. ff), și a celor legate de poluarea atmosferică generată de trafic, prevăzute la art. 2 lit. ii).(6) Tariful unitar pentru un vehicul nu poate depăși cu mai mult de 100% tariful pentru vehiculul echivalent care respectă cele mai stricte standarde de emisii Euro.(7) TollRo poate fi achitat:a) în baza unui contract încheiat de un utilizator SETRo cu un furnizor SETRo;b) în baza unui tichet de rută cu o singură trecere, emis prin intermediul aplicațiilor informatice interconectate cu STRR. Tichetul de rută se achită anterior efectuării trecerii;c) prin aplicație mobilă pusă la dispoziția utilizatorilor, cu titlu gratuit, de CNAIR.(8) Aplicația mobilă poate fi utilizată pentru vehiculele înmatriculate în România. Extinderea utilizării aplicației mobile pentru vehiculele înmatriculate în alte state se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(9) Termenii și condițiile achitării TollRo în modalitățile prevăzute la alin. (7) lit. b) și c), precum și cazurile și condițiile restituirii TollRo se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(10) TollRo se stabilește în lei.(11) Achitarea TollRo pentru anul în curs se face la cursul actualizat în conformitate cu art. 3 alin. (4).  +  Articolul 13(1) Sunt exceptate de la plata TollRo vehiculele:a) deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:(i) unitățile Ministerului Apărării Naționale;(ii) unitățile Ministerului Afacerilor Interne;(iii) unitățile Serviciului Român de Informații;(iv) unitățile Serviciului de Informații Externe;(v) unitățile Serviciului de Protecție și Pază;(vi) unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale;(vii) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia;(viii) serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;(ix) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. și subunitățile acesteia;(x) Societatea Națională de Cruce Roșie din România;b) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte.(2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(x) și lit. b) sunt exceptate de la plata TollRo numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a STRR.(3) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata TollRo numai dacă sunt marcate ca exceptate, de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.(4) Obligația de a solicita marcarea/eliminarea vehiculelor în/din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și, după caz, înscrierea/eliminarea în/din baza de date a STRR revine deținătorilor acestora.(5) Contravaloarea tichetelor de rută emise, pe baza solicitării transmise CNAIR de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, pentru vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecție civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop, se virează bianual către CNAIR de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.(6) Solicitarea prevăzută la alin. (5) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii de pe certificatele de înmatriculare ale acestora, traseul pe domeniul SETRE România, data de început și de sfârșit a deplasării.(7) Tichetele de rută prevăzute la alin. (5) se eliberează de CNAIR.(8) Documentele și condițiile necesare pentru exceptarea de la obligația de plată a TollRo, conform prevederilor alin. (2) și (3), precum și procedura de acordare a scutirii conform alin. (5) se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 14(1) Se desemnează CNAIR ca entitate care percepe și încasează TollRo.(2) CNAIR stabilește cuantumul TollRo datorat și încasează suma aferentă:a) de la furnizorul SETRo, pe baza declarațiilor privind TollRo transmise. Încasarea acestei sume de CNAIR se realizează independent de momentul efectuării plății acesteia între utilizator și furnizorul SETRo;b) de la utilizatorul domeniului SETRE România, în baza datelor din tichetul de rută, înscrise în STRR;c) de la utilizatorul domeniului SETRE România, în cazul utilizării aplicației prevăzute la art. 12 alin. (7) lit. c), în baza datelor colectate de la aceasta.(3) CNAIR întocmește, publică și actualizează o declarație în care enunță condițiile aplicabile furnizorilor SETRE pentru accesul la domeniul SETRE România, inclusiv cele procedurale și comerciale, procedura de autorizare și informațiile privind TollRo, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Obligațiile CNAIR, în calitate de entitate care percepe TollRo, sunt prevăzute la art. 6 și art. 14 alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Pentru serviciile de tarifare rutieră electronică prestate, furnizorii SETRo au dreptul la o remunerație stabilită în condițiile procedurale și comerciale menționate în declarația prevăzută la art. 14 alin. (3).(2) Serviciile de tarifare rutieră electronică pe domeniul SETRE România utilizează OBE care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 3 alin. (3)-(5) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.(3) Serviciile de tarifare rutieră electronică pe domeniul SETRE România trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.(4) Furnizorii SETRo au obligația să respecte prevederile art. 5 alin. (1) sau, după caz, ale alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.(5) Furnizorul SETRo trebuie să întocmească liste cu OBE invalidate ale utilizatorilor săi și să le pună la dispoziția CNAIR, nefiind răspunzător pentru TollRo neachitat prin utilizarea acestor OBE.  +  Articolul 16(1) Pentru utilizarea domeniului SETRE România, utilizatorii pot încheia contracte privind serviciile de tarifare rutieră electronică cu oricare furnizor SETRo, pot achiziționa tichete de rută sau pot utiliza aplicația mobilă.(2) La semnarea unui contract cu un furnizor SETRo, utilizatorii au dreptul de a fi informați cu privire la metodele de plată acceptate și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la drepturile care decurg din legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(3) Plata TollRo către furnizorul SETRo se consideră a reprezenta achitarea obligațiilor de plată ale utilizatorului față de CNAIR.  +  Articolul 17(1) Utilizatorii au obligația de achitare a TollRo, conform dispozițiilor prezentei legi, ale normelor metodologice de aplicare și ale ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii prevăzut la art. 12 alin. (4).(2) În scopul achitării corespunzătoare a TollRo, utilizatorii SETRo au următoarele obligații:a) să declare în mod corect datele privind utilizatorul și vehiculul, transmise furnizorilor SETRo, și parametrii variabili declarați;b) să asigure funcționarea OBE pe toată durata circulației vehiculului pe domeniul SETRE România;c) să folosească OBE în conformitate cu instrucțiunile furnizorului SETRo;d) să seteze în OBE clasa de emisii Euro 0 în situația în care clasa de emisii nu este specificată în certificatul de înmatriculare al vehiculului;e) să înregistreze imediat în OBE informațiile privind modificarea MTMA intervenită înainte sau în timpul utilizării unui sector de drum din domeniul SETRE România, astfel încât acesta să corespundă stării reale a vehiculului;f) să nu permită continuarea deplasării vehiculului pe domeniul SETRE România, în cazul defectării sau deteriorării OBE care afectează buna funcționare a acestuia în timpul deplasării, în situația furtului, pierderii sau distrugerii OBE să anunțe de îndată furnizorul SETRo, în vederea invalidării OBE, și să urmeze instrucțiunile acestuia;g) să plătească TollRo aferent utilizării de către o persoană neautorizată a unui OBE furat sau pierdut și care nu a fost notificat furnizorului SETRo, conform lit. f);h) să notifice de îndată furnizorul SETRo în vederea recalculării TollRo, în situația în care constată după încheierea călătoriei o eroare privind declararea în setările OBE.(3) În scopul achitării corespunzătoare a TollRo în baza tichetului de rută, utilizatorii domeniului SETRE România au următoarele obligații:a) să declare în mod corect datele privind vehiculul, în conformitate cu informațiile înscrise în certificatul de înmatriculare al acestuia;b) să identifice în mod unic trecerea prin stabilirea datei efectuării deplasării, a punctului de origine, a punctelor intermediare și a punctului de destinație a transportului;c) să utilizeze trecerea în termen de 72 de ore de la data declarată conform lit. b). La expirarea acestui termen tichetul de rută își pierde valabilitatea, indiferent dacă traseul a fost parcurs integral sau parțial.(4) În scopul achitării corespunzătoare a TollRo prin aplicația mobilă, utilizatorii domeniului SETRE România au următoarele obligații:a) să declare în mod corect datele privind vehiculul, în conformitate cu informațiile înscrise în certificatul de înmatriculare al acestuia;b) să utilizeze aplicația în conformitate cu termenii și condițiile acesteia;c) să se asigure că dispozitivul mobil de la bord pe care rulează aplicația mobilă este în stare de funcțiune în timpul utilizării domeniului SETRE România, este conectat la internet și date mobile și are activă funcția de geolocalizare.  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 18(1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenție continuă și se sancționează cu amendă.(2) În scopul descurajării circulației fără rovinietă valabilă, amenda prevăzută la alin. (1) se stabilește între un minim, reprezentând dublul rovinietei pentru 12 luni, și un maxim, reprezentând de patru ori rovinieta pentru 12 luni.(3) Cuantumul amenzii prevăzut la alin. (2) pentru circulația fără rovinietă valabilă se actualizează anual, în funcție de indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.(4) Constatarea contravențiilor se face prin intermediul mijloacelor tehnice, respectiv:a) terminale de interogare, de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, polițiști rutieri din cadrul Poliției Române, personalul CNAIR care își desfășoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României și polițiști de frontieră care își desfășoară activitatea în punctele de trecere a frontierei de stat;b) sisteme de camere video pe rețeaua de drumuri naționale din România, de către personalul CNAIR.(5) Personalul prevăzut la alin. (4) constată contravenția și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției prin care aplică sancțiunea contravențională, făcând mențiune în acesta despre mijlocul tehnic utilizat.(6) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii în conformitate cu alin. (4) lit. a) se fac pe loc, după identificarea contravenientului, respectiv a conducătorului auto.(7) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii în conformitate cu alin. (4) lit. b) se fac în baza datelor de identificare obținute în mod automat, privind deținătorul vehiculului:a) înmatriculat în România, obținute:(i) de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția generală permise de conducere și înmatriculări. Datele persoanei sunt corelate cu datele furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informațiile existente în Registrul național de evidență a persoanelor, în cazul persoanelor fizice;(ii) de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția generală permise de conducere și înmatriculări, corelate cu datele furnizate de Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice;b) înmatriculat într-un alt stat membru al UE, pe baza datelor obținute de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția generală permise de conducere și înmatriculări, furnizate de punctele naționale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu privire la vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora.(8) Procesul-verbal de constatare a contravenției întocmit conform alin. (6) se încheie în prezența contravenientului, iar procesul-verbal de constatare a contravenției întocmit conform alin. (7) se încheie în lipsa contravenientului.(9) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61^1 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte categorii de agenți constatatori.(11) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului la data aplicării sancțiunii contravenționale constatate în conformitate cu prevederile alin. (6), iar pentru sancțiunile contravenționale constatate în conformitate cu prevederile alin. (7), procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției. În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.(12) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul 19(1) Controlul achitării corespunzătoare a TollRo se efectuează:a) prin terminale de interogare, după oprirea vehiculului; saub) prin sisteme de camere video pe rețeaua de drumuri naționale din România, în regim automat.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) lit. a) se efectuează de către:a) personalul CNAIR la punctele de trecere a frontierei;b) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;c) polițiști rutieri din cadrul Poliției Române și polițiști de frontieră, care își desfășoară activitatea în punctele de trecere a frontierei de stat.(3) Controlul prevăzut la alin. (1) lit. b) se efectuează pe tot domeniul SETRE România prin mijloace automate parte a STRR, de către personalul CNAIR desemnat în acest sens.(4) În cazul în care a fost constatată neplata TollRo, utilizatorii au obligația de a plăti către CNAIR TollRo datorat.(5) TollRo datorat este:a) TollRo calculat în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (3), în situația în care se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România;b) de 2.000 lei, în situația în care nu se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România.(6) TollRo prevăzut la alin. (5) lit. b) se aplică o singură dată într-un interval de 12 ore.(7) La efectuarea controlului prin mijloace automate, în situația în care se constată că a avut loc o neplată a TollRo pentru un vehicul înmatriculat într-un stat membru al Uniunii Europene, CNAIR notifică deținătorului vehiculului, prin intermediul unei scrisori de informare, neplata, obligația de achitare a TollRo datorat, precum și a cheltuielilor administrative generate de notificare.(8) În vederea notificării prevăzute la alin. (7), deținătorul vehiculului este identificat în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.(9) Pentru vehiculele înmatriculate în România, datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice, deținător al vehiculului, sunt corelate cu datele obținute în mod automat de la:a) Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informațiile existente în Registrul național de evidență a persoanelor, în cazul persoanelor fizice;b) Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice.(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă se constată diferențe față de datele obținute conform alin. (8), prevalează datele obținute conform prevederilor alin. (9).(11) Scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) cuprinde cel puțin informații privind numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, categoria și configurația acestuia, locul, data și ora neplății TollRo, sumele datorate, prevederile legale care reglementează aplicarea TollRo, consecințele juridice ale neplății pe teritoriul României în conformitate cu legislația aplicabilă, dreptul la o cale de atac și, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea neplății TollRo.(12) Forma și conținutul scrisorii de informare stabilite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II la Directiva 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii, cu modificările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, cel târziu cu o lună înainte de lansarea operațională a STRR.(13) Scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) se transmite în scris, prin poștă cu confirmare de primire la adresa de domiciliu/sediul deținătorului vehiculului, așa cum acestea sunt obținute automat în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanței Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare, în una dintre limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare a vehiculului.(14) Plata sumelor datorate comunicate prin scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) se efectuează în termen de 72 de ore de la primirea acesteia. Plata se consideră efectuată la momentul creditării contului CNAIR cu suma datorată.(15) Plata efectuată conform alin. (14) pune capăt neplății și oricăror sancțiuni ulterioare împotriva deținătorului vehiculului.(16) Neplata TollRo datorat în termenul prevăzut la alin. (14) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională. În cazul TollRo contravenția nu este continuă.(17) În scopul descurajării neplății TollRo, amenda prevăzută la alin. (16) se stabilește după cum urmează:a) între un minim, reprezentând de 10 ori cuantumul TollRo datorat, și un maxim, reprezentant de 20 de ori cuantumul TollRo datorat, în situația în care se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România;b) 5.000 lei, în situația în care nu se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România.(18) La efectuarea controlului prin oprirea vehiculului, în situația în care se constată că a avut loc o neplată a TollRo, personalul prevăzut la alin. (2) notifică conducătorul, după identificarea acestuia, prin intermediul unei înștiințări de plată, cu privire la obligativitatea achitării TollRo datorat, stabilit conform alin. (5).(19) Forma și conținutul înștiințării de plată se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(20) Înștiințarea de plată cuprinde informații referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, locul, data și ora constatării neplății TollRo, cuantumul TollRo datorat, contul în care se achită, prevederile legale care reglementează aplicarea TollRo, consecințele juridice ale neplății pe teritoriul României în conformitate cu legislația aplicabilă.(21) În situația prevăzută la alin. (18), TollRo datorat se plătește pe loc prin mijloace electronice în contul indicat în înștiințarea de plată.(22) În cazul refuzului conducătorului vehiculului de a achita TollRo datorat, personalul prevăzut la alin. (2) face mențiune despre aceasta în înștiințarea de plată, constată contravenția, stabilește amenda în cuantumul prevăzut la alin. (17) și încheie, pe loc, procesul-verbal de contravenție pe numele acestuia.(23) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61^1 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20(1) Contravențiilor prevăzute la art. 18 și 19 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contravenienților cu domiciliul sau sediul în România, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se introduce la judecătoria pe a cărei rază teritorială contravenientul domiciliază sau își are sediul.(3) Sumele încasate în urma aplicării de către CNAIR a rovinietei și a TollRo se constituie venit la dispoziția acesteia și vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreținerea, exploatarea și modernizarea drumurilor de interes național, investiții în transportul sustenabil, precum și pentru garantarea și rambursarea creditelor externe și interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăți în numele autorității publice contractante, ca urmare a obligațiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naționale și autostrăzilor.(4) Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei legi se fac venit integral la:a) bugetul de stat, în cazul persoanelor juridice române și străine, precum și în cazul persoanelor fizice fără domiciliu în România;b) bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul, în cazul persoanelor fizice române.  +  Articolul 21În scopul furnizării datelor conform art. 18 alin. (7) și art. 19 alin. (9), Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală permise de conducere și înmatriculări și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Ministerul Justiției, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR, încheie protocoale de colaborare, în termen de 45 de zile de la data aprobării formei și conținutului scrisorii de informare și a înștiințării, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (12) și (19).  +  Capitolul V Protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 22(1) În aplicarea dispozițiilor prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.(2) Termenul de stocare pentru datele prelucrate este de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care datele au fost colectate.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23Medierea între CNAIR ca entitate desemnată să perceapă TollRo și furnizorii SETRo cu care aceasta are încheiate contracte sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte se realizează de către organismul de conciliere, instituit în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 24(1) Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă de la data de 1 ianuarie 2026.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, rovinietele emise în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, își încetează valabilitatea.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, peajele emise în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, și neutilizate își încetează valabilitatea.(4) Pentru rovinietele și peajele prevăzute la alin. (2) și (3), CNAIR restituie, la solicitarea scrisă a utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea rovinietei, corespunzătoare perioadei de neutilizare, și contravaloarea peajelor neutilizate.(5) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (4) se realizează în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 25(1) Până la data de 31 martie 2025, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii elaborează normele metodologice de aplicare care se aprobă prin ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Până la data de 31 martie 2025, ministrul transporturilor și infrastructurii emite ordinele prevăzute la art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (4) și la art. 19 alin. (12) și (19), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Până la data de 1 ianuarie 2025, ministrul transporturilor și infrastructurii și ministrul afacerilor interne emit ordinul comun prevăzut la art. 9 alin. (8) și art. 13 alin. (8), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 27(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii comunică Comisiei Europene cu cel puțin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de tarifare a utilizării infrastructurii și/sau a unui sistem de tarifare bazat pe recuperarea costurilor externe prevăzute de prezenta lege:a) pentru alte sisteme de tarifare decât cele care implică tarifele de concesiune:(i) valorile unitare și alți parametri folosiți la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;(ii) informații privind vehiculele reglementate prin sistemele de tarifare și întinderea geografică a rețelei sau a părții rețelei, folosită pentru calculul fiecărui cost, și proporția din costurile pe care intenționează să le recupereze;(iii) informații privind principalele caracteristici ale sistemului de tarifare rutieră electronică, inclusiv privind interoperabilitatea;b) pentru sistemele de tarifare care implică tarife de concesiune:(i) contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte;(ii) costurile infrastructurii, prevăzute la art. 2 lit. ff), traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate și extinderea geografică a rețelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii desemnează un reprezentant și un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, cu modificările și completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4-5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.  +  Articolul 28(1) Până la data de 25 martie 2025 și ulterior o dată la 5 ani, CNAIR publică online un raport cu privire la rovinietă și TollRo.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) cuprinde informații cu privire la:a) rovinietă, rețeaua de drumuri naționale din România prevăzută la art. 2 lit. l) și categoriile de vehicule vizate, excepții și scutiri de la obligația de plată;b) TollRo, tariful unitar, domeniul SETRE România și categoriile de vehicule vizate, excepții și scutiri de la obligația de plată;c) tariful bazat pe costurile externe perceput, categoriile de vehicule și categoriile de drum;d) tariful mediu ponderat de utilizare a infrastructurii și veniturile totale obținute în urma aplicării acestuia;e) veniturile totale obținute în urma aplicării tarifului bazat pe costurile externe;f) veniturile totale obținute în urma aplicării rovinietei și a TollRo;g) utilizarea veniturilor și modul în care această utilizare a permis CNAIR să îndeplinească obiectivele menționate la art. 20 alin. (3);h) evoluția ponderii vehiculelor care aparțin diferitelor clase de emisii pe domeniul SETRE România.  +  Articolul 29(1) Aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR, conform dispozițiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 ianuarie 2026.(2) Achitarea și emiterea rovinietei pot fi realizate cu cel mult 30 de zile înainte de data de 1 ianuarie 2026.(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, exceptarea vehiculelor istorice de la obligația de plată a rovinietă și a tarifului de trecere, stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, încetează. CNAIR elimină în mod automat vehiculele istorice care au fost exceptate din baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei cu vehicule exceptate.Prezenta lege transpune:a) prevederile art. 1 pct. 2, 3, 5, 12, pct. 14 lit. (a), lit. (b) și lit. (c), pct. 18 și 21 din Directiva nr. 362/2022 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69 din 4 martie 2022;b) Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce privește tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, și Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 14 iulie 2023.Nr. 226.------