HOTĂRÂRE nr. 22 din 15 iunie 2023pentru modificarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, aprobată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61/2021
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 iulie 2023  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul IProcedura de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, aprobată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1159 din 7 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:c) desfășurarea activității profesionale într-o formă de exercitare a profesiei înregistrată la Colegiul Psihologilor din România, pentru cel puțin una dintre specialitățile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, sau într-o structură de psihologie care deține un aviz de funcționare eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, pentru cel puțin una dintre specialitățile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, denumită în continuare structură de psihologie.2. La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:b) Etapa 2: descărcarea și completarea documentului «Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist», anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, astfel:– dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog titular, declarația trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ștampilată cu ștampila formei de exercitare și semnată;– dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog angajat, declarația trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologul angajat își desfășoară activitatea, ștampilată cu ștampila formei de exercitare și semnată atât de către psihologul angajat, cât și de către titularul formei de exercitare;– dacă activitatea este exercitată în cadrul unei structuri de psihologie, în calitate de psiholog angajat, declarația trebuie parafată cu parafa psihologului angajat, ștampilată cu ștampila entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie și semnată atât de către conducătorul sau reprezentantul legal al entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie, cât și de către psihologul angajat;3. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:– d) Etapa 4: încărcarea în formularul online pentru înscrierea în Registrul TSA a documentelor menționate, raportat la calitatea de psiholog titular, psiholog angajat pentru activitatea desfășurată în forma de exercitare a profesiei sau psiholog angajat care își exercită activitatea profesională în cadrul unei structuri de psihologie, precum și a declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. b), completată, semnată, parafată și ștampilată;4. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1la procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale
  de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
  Vă informăm că organizația profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, comunicate în prezenta declarație pe propria răspundere și cuprinse în dosarul depus în vederea certificării competențelor profesionale pentru intervenția psihologică în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (TSA), offline și online, în temeiul Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările și completările ulterioare, și al Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, aprobată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61/2021, cu modificările ulterioare. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, în calitate de autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.Subsemnatul(a), ........................................, psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ..................., CNP ..................., e-mail ..............., telefon ........................., deținând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog ....................., în următoarea/următoarele specialitate/specialități pentru care solicit înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist:[ ] Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională[ ] Psihopedagogie specială[ ] Psihoterapie[ ] Consiliere psihologică[ ] Psihologie clinicăși având competență în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice: .....(Se completează doar în cazul specialităților consiliere psihologică și psihoterapie.).........,desfășurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate/structurii de psihologie: .........................,având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare): ........................,în calitatea mea de:a) [ ] titularsaub) [ ] angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate/structurii de psihologie menționat/ă/e anterior, cu Contract de muncă nr. ................... din data ......................,și cunoscând sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:– informațiile completate în acest formular sunt corecte;– îmi asum respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog;– dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;– îmi exprim acordul ca organizația profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declarație pe propria răspundere și în conținutul dosarului depus, online și offline, pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislația în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.NOTĂ:Titularul formei de exercitare a profesiei/Conducătorul sau reprezentantul legal al entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie își asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informațiilor declarate de către angajat.
  Semnătură și parafă psiholog titular/Semnătura conducătorului sau reprezentantului legal al entității în cadrul căreia funcționează structura de psihologie...................................Semnătură și parafă psiholog angajat (Dacă este cazul.)......................................
  Ștampilă formă de exercitare/Ștampilă entitate în cadrul căreia funcționează structura de psihologie...........................Dată...............................
  5. La anexa nr. 2, adeverința - față -*) va avea următorul cuprins:*) Adeverința - față - este reprodusă în facsimil.
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Constantin-Edmond Cracsner
  București, 15 iunie 2023.Nr. 22.----