ORDIN nr. 20.601 din 7 iulie 2023pentru modificarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.898/2022
EMITENT
  • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 14 iulie 2023    În temeiul prevederilor:– art. 10 alin. (1), (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare;– art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere:– Referatul nr. 386 din 7 iulie 2023 emis de Direcția implementarea Programului național de redresare și reziliență și alte finanțări;– prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;– prevederile Acordului de finanțare nr. 26.592 din 8.03.2022 privind implementarea reformei și investiției finanțate prin Planul național de redresare și reziliență încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare,ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emite următorul ordin:  +  Articolul IGhidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.898/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1069 și 1069 bis din 3 noiembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Secțiunea 2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:2.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte– Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 10 august 2023– Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 10 septembrie 2023.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
    Gabriela Firea
    București, 7 iulie 2023.Nr. 20.601.-----