HOTĂRÂRE nr. 286 din 8 martie 2001pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti inspectoratele pentru cultura şi culte judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se reorganizează ca direcţii judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, prin comasare cu oficiile judeţene pentru patrimoniul cultural naţional, ca servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conduse de un director, care este funcţionar public, potrivit legii. (3) Personalul inspectoratelor pentru cultura şi culte judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi al oficiilor judeţene pentru patrimoniul cultural naţional se considera transferat la direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, până la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, organizat, potrivit legii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."2. Formula introductivă a alineatului (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:"3. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultura îşi schimba denumirea în Centrul pentru Formare, Educaţie Permanenta şi Management în Domeniul Culturii, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 99A, care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor."5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA din Sibiu îşi schimba denumirea în Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Sibiu, Piaţa Mica nr. 11, judeţul Sibiu, care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor."6. Punctul 1 din capitolul I "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
         
    "1.Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizateBugetul de stat"
  7. Nota de la capitolul I "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile menţionate la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 718 posturi."8. Nota de la capitolul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile menţionate la nr. crt. 6-47, precum şi cele prevăzute la nr. crt. 1, 2 şi 3 din cap. IV pot utiliza un număr maxim de 7.035 de posturi."9. La capitolul III "Instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare" din anexa nr. 2, după nr. crt. 51 se introduce nr. crt. 51^1 cu următorul cuprins:
         
    "511.Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural NaţionalVenituri extrabugetare"
  10. Persoanele juridice aflate sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, prevăzute la capitolul V din anexa nr. 2, vor fi numerotate 1, 2, 3, 4.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Oana,secretar de stat -------