ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 30 iunie 2023privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 30 iunie 2023  Având în vedere agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei care a determinat creșterea prețului pe piață al energiei și gazelor naturale și a condus la efecte negative majore asupra prețului resurselor materiale utilizate în agricultură, precum îngrășăminte chimice, combustibili și pesticide, aceste creșteri au un impact direct asupra securității alimentare și a accesibilității prețurilor alimentelor la nivel mondial.Luând în considerare creșterea costurilor de producție la niveluri nesustenabile și implicit a prețurilor pe piață ale produselor agricole primare și ale produselor alimentare procesate care au condus la majorarea prețurilor unor produse agricole și agroalimentare de bază, determinând scăderea puterii de cumpărare a populației,având în vedere că prețurile alimentelor procesate și-au accelerat consistent și generalizat ritmul de creștere de-a lungul anului 2022, pe fondul evoluțiilor pe piețele materiilor prime energetice și agroalimentare,luând în considerare că, în cursul anului 2022, toate produsele principale alimentare de bază, precum zahăr, ulei, cartofi, lapte, ouă, carne, pâine, legume, fructe, au înregistrat scumpiri semnificative, care se mențin și în prezent și produc distorsiuni pe piața produselor agricole și alimentare, cu impact negativ major asupra nivelului consumului și a puterii de cumpărare a consumatorilor finali, cu afectarea siguranței și securității alimentare a populației,ținând cont că în cursul anului 2023, în luna februarie, indicii prețurilor de consum la principalele mărfuri alimentare, publicați de către Institutul Național de Statistică, au semnalat creșteri de prețuri față de lunile decembrie 2022 și ianuarie 2023,luând în considerare că în vederea asigurării hranei pentru populație, a menținerii și creșterii numărului de locuri de muncă și asigurării securității alimentare este necesară reglementarea fără întârziere a acestor aspecte și ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ poate avea impact negativ asupra puterii de cumpărare a populației, stării de sănătate a acesteia și implicit asupra producătorilor prin scăderea cererii pe piață, întreruperea contractelor și a proiectelor existente,luând în considerare faptul că statul are obligația de a crea condiții necesare pentru asigurarea calității vieții, prin punerea la dispoziția populației de hrană suficientă și nutritivă, pe de o parte, și de a menține și crește numărul de locuri de muncă, pe de altă parte, nepromovarea în regim de urgență a proiectului de act normativ ar crea un impact negativ asupra siguranței, stabilității și sănătății populației.Luând în considerare obligația statului de a lua măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure un nivel de trai decent, promovarea în regim de urgență a proiectului de act normativ ar contribui în mod semnificativ la valorificarea tuturor factorilor de producție.Întrucât creșterea abruptă a prețurilor alimentelor produce dezechilibre majore între cerere și ofertă pe piața produselor agroalimentare, fiind o disfuncționalitate evidentă a pieței, resimțită și de consumatorul final, deosebit de vulnerabil, ceea ce impune luarea unor măsuri urgente cu caracter temporar în vederea limitării acestor efecte,ținând cont că elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României, având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, este necesară promovarea prezentei ordonanțe de urgență privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență instituie pentru sectorul agricultură și industrie alimentară o măsură cu caracter temporar în vederea combaterii creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.  +  Articolul 2Măsura cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor se aplică tuturor operatorilor economici înregistrați în România, indiferent de forma de organizare, pe întreg lanțul de producție, import, comerț intracomunitar, distribuție și vânzare cu amănuntul, pentru produsele agricole și alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 3(1) Măsura cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor constă în limitarea adaosurilor comerciale practicate pentru produsele prevăzute în anexă, după cum urmează:a) cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte;b) cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, este de maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale;c) cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash carry este de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului; în cota de adaos comercial de maximum 20% vor fi incluse și remizele și risturnele, prevăzute în art. 3 pct. 6 din Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.(1^1) Pentru produsele agricole și alimentare care intră pe teritoriul României și nu sunt introduse în procesul de procesare/abatorizare, cota de adaos comercial este de maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune. Produsele agricole și alimentare care fac obiectul acestei măsuri sunt: ulei, zahăr, făină, mălai, carne de porc, carne de pui, carne de vită, pentru cantități de produs ambalat mai mari de 5 kg, respectiv 5 l. (la 27-10-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 ) (2) Procedura de formare a prețului la raft pentru produsele prevăzute în anexă trebuie să fie unitară atât pentru produsele marcă privată ale producătorilor, cât și pentru produsele marcă proprie ale comerciantului.(3) Comercializarea produselor din anexă, pe perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se face doar cu prezentarea dovezilor de către operatorii economici prevăzuți la art. 2 cu privire la valoarea adaosului comercial aplicat produselor vândute. În cazul vânzărilor succesive între operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. b), comercializarea produselor din anexă se face doar cu prezentarea dovezilor valorii adaosului comercial cumulat.(4) Dovezile prevăzute la alin. (3) constau în declarații pe propria răspundere semnate de reprezentanții legali ai operatorilor economici prevăzuți la art. 2 sau de alte persoane împuternicite în acest scop.  +  Articolul 4Adaosurile comerciale se aplică la valoarea fără TVA a produselor agricole și alimentare prevăzute în anexă.  +  Articolul 5Contractele comerciale aflate în desfășurare, ai căror termeni și condiții sunt contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.  +  Articolul 5^1Pe perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență este interzisă refacturarea produselor agricole și alimentare din anexă, precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestora. (la 27-10-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 )  +  Articolul 5^2Nerespectarea prevederilor art. 5^1 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 2.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de către agenții constatatori din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin organele de control abilitate ale structurilor subordonate, sau de către Consiliul Concurenței, conform competențelor. (la 06-11-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 )  +  Articolul 6Unitățile emitente de tichete de masă, cadou și sociale, inclusiv cele emise prin Programul Sprijin pentru România, indiferent de modalitatea prin care tichetele sunt emise, în format electronic sau pe suport hârtie, și de tipul acestora, pot aplica comercianților la momentul decontării lor un comision de maximum 2% pentru toate produsele agricole și alimentare care se pot achiziționa cu acestea, fără a se limita la produsele prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență. (la 27-10-2023, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 )  +  Articolul 7(1) Nerespectarea cotelor de adaos comercial prevăzute la art. 3 alin. (1) și (1^1) de către procesatori, distribuitori sau comercianți la vânzarea cu amănuntul și cash carry constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune. (la 06-11-2023, Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 ) (1^1) Nerespectarea prevederilor art. 6 de către unitățile emitente de tichete de masă, cadou și sociale, inclusiv cele emise prin Programul Sprijin pentru România, constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune. (la 06-11-2023, Articolul 7 a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 ) (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 2.000.000 lei.(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenția prevăzută la alin. (1^1) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 2.000.000 lei. (la 06-11-2023, Articolul 7 a fost completat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 ) (3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (1^1) și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) și (2^1) se realizează de către agenții constatatori din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin organele de control abilitate ale structurilor subordonate, sau de către Consiliul Concurenței, conform competențelor. (la 06-11-2023, Alineatul (3), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 27 octombrie 2023 ) (4) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu dispune altfel, contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7^1Prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Consiliului Concurenței se va institui un mecanism de monitorizare a prețurilor produselor agricole și alimentare. (la 31-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 8Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 31 decembrie 2024. (la 31-03-2024, Articolul 8 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 28 martie 2024 )  +  Articolul 9Operatorii economici prevăzuți la art. 2 au obligația ca pe perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență să asigure în cantități suficiente produsele prevăzute în anexă.  +  Articolul 10Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 5 care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 30 iunie 2023.Nr. 67.  +  ANEXĂ
  LISTA
  de produse agricole și alimentare
  1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT3. Brânză telemea de vacă vrac4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg6. Mălai până la 1 kg7. Ouă de găină calibrul M8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l9. Carne proaspătă pui** Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard.10. Carne proaspătă porc**** Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc.11. Legume proaspete vrac****** Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi.12. Fructe proaspete vrac******** Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă.13. Cartofi proaspeți albi vrac14. Zahăr alb tos până la 1 kg15. Smântână - 12% grăsime16. Unt până la 250 grame17. Magiun până la 350 grame (la 31-01-2024, ANEXA a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2024 )
  -----