ORDIN nr. 920 din 13 iunie 2023privind persoanele fizice cu averi mari
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 28 iunie 2023    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 740.338 din 30.05.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României, pe baza datelor deținute/obținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în conformitate cu dispozițiile legale.(2) Estimarea averii se face pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la următoarele elemente patrimoniale:a) bunurile imobile deținute;b) bunurile mobile deținute;c) activele financiare deținute.(3) Averea reprezintă suma valorilor aferente elementelor patrimoniale prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 2(1) Grupul persoanelor fizice cu averi mari este constituit din persoane fizice a căror avere estimată îndeplinește condiția prevăzută la art. 1 alin. (1).(2) Grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari este constituit din grupul persoanelor fizice cu averi mari și din persoanele fizice soți/soții și rude/afini de până la gradul al doilea ai/ale acestora.(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală notifică persoanele fizice cu privire la faptul că acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. (4) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele:a) informații cu privire la îndeplinirea criteriului de avere prevăzut la art. 1 alin. (1);b) prezentarea elementelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe baza cărora s-a estimat averea;c) prezentarea abordării Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a cadrului legal adoptat, în scopul asigurării conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari.(5) Grupul de persoane fizice cu averi mari se actualizează o dată la 3 ani, în sensul introducerii persoanelor fizice care îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 1, și o dată la 6 ani, în sensul eliminării persoanelor fizice care nu mai îndeplinesc acest criteriu. (6) Concomitent cu actualizarea grupului de persoane fizice cu averi mari se actualizează și grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari.  +  Articolul 3(1) În scopul asigurării conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), Agenția Națională de Administrare Fiscală poate proceda la:a) aplicarea unor tratamente fiscale alternative de creștere a conformării fiscale voluntare, pe baza riscurilor identificate;b) selectarea, pe baza analizei de risc, a persoanelor fizice care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în vederea efectuării de verificări ale situației fiscale personale/verificări documentare, în condițiile legii.(2) Tratamentele fiscale alternative constau în:a) îndrumarea persoanelor fizice cu averi mari prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), în scopul facilitării conformării fiscale voluntare;b) derularea unor programe de notificare a persoanelor fizice definite conform prezentului ordin, privind problemele de neconformare identificate.  +  Articolul 4Direcția generală control venituri persoane fizice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
    București, 13 iunie 2023.Nr. 920.-----