ORDIN nr. 1.730 din 7 iunie 2023pentru reglementarea unor aspecte contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 592^5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:592^5.(1) Filialele mijlocii și mari, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (4), care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile financiare anuale consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.2. La punctul 592^5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul unui grup a cărui societate-mamă finală este dintr-o țară terță, obligația de publicare a raportului, prevăzută de prezentul punct, poate fi îndeplinită de oricare entitate afiliată din cadrul grupului, cuprinsă în aria de aplicabilitate a prezentelor reglementări.3. La punctul 592^9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale nu definește indicatorul cifră de afaceri netă, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei secțiuni corespund veniturilor, astfel cum sunt acestea definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.(2^2) Pentru a se evita raportarea de mai multe ori a sumei câștigurilor acumulate, suma câștigurilor acumulate ale unei entități care a deschis sucursala trebuie atribuită jurisdicției fiscale în care își are sediul acea entitate. Jurisdicția respectivă poate fi situată în UE sau într-o țară terță. Prevederile prezentului alineat se aplică indiferent dacă sucursalele sunt deschise într-unul sau mai multe state membre.4. La punctul 592^9, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) În aplicarea alin. (9), dacă mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informația raportată se determină prin agregarea informațiilor corespunzătoare tuturor entităților afiliate și sucursalelor supuse acelui regim fiscal.5. La punctul 592^9, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În înțelesul alin. (10), la stabilirea unei anumite activități este avut în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate. Deoarece informațiile referitoare la venituri se referă la operațiunile unei entități stabilite pe teritoriul unei țări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.6. La punctul 592^9, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) Atunci când o entitate care a omis prezentarea de informații reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani menționate la alin. (12), raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații, în temeiul alin. (11).  +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 60^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:60^4. (1) Filialele controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile financiare anuale consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.2. La punctul 60^4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul unui grup a cărui societate-mamă finală este într-o țară terță, obligația de publicare a raportului, prevăzută de prezentul punct, poate fi îndeplinită de oricare entitate afiliată din cadrul grupului, cuprinsă în aria de aplicabilitate a prezentelor reglementări.3. La punctul 60^7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale este diferit de IFRS-uri, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei secțiuni reprezintă:a) suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare; saub) veniturile, astfel cum sunt acestea definite de cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.4. La punctul 60^7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) În aplicarea alin. (9), dacă mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informația raportată se determină prin agregarea informațiilor corespunzătoare tuturor entităților afiliate și sucursalelor supuse acelui regim fiscal.5. La punctul 60^7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În înțelesul alin. (10), la stabilirea unei anumite activități este avut în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate. Deoarece informațiile referitoare la venituri se referă la operațiunile unei entități stabilite pe teritoriul unei țări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.6. La punctul 60^7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) Atunci când o entitate care a omis prezentarea de informații reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani menționate la alin. (12), raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații, în temeiul alin. (11).  +  Articolul III După articolul III din Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 7 septembrie 2022, se introduc opt noi articole, articolele III^1-III^8, cu următorul cuprins:  +  Articolul III^1(1) Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercițiului financiar al anului 2023, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar al anului 2022, cât și în exercițiul financiar al anului 2023. Societatea-mamă finală întocmește raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru exercițiul financiar al anului 2023 dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul respectiv în ambele exerciții financiare.(3) Prevederile prezentului articol se aplică, de asemenea, în cazul unei entități autonome.  +  Articolul III^2(1) Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar corespunde, de exemplu, perioadei 1 aprilie 2023-31 martie 2024, primul an de raportare corespunde datei de 31 martie 2024, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 martie 2025.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2023, cât și în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2024.  +  Articolul III^3(1) Pentru exemplificarea modului de analiză a obligației de raportare se consideră următoarea evoluție a veniturilor consolidate ale societății-mamă finale, cu sediul în România: peste cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiile financiare 2022 și 2023; sub cuantum în exercițiul financiar al anului 2024; peste cuantum în exercițiul financiar al anului 2025; sub cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiul financiar al anului 2026.(2) În situația exemplificată la alin. (1), obligații de raportare există pentru fiecare dintre exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024, 2025 și 2026.  +  Articolul III^4(1) Dacă o entitate raportoare are un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, exercițiul financiar al raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să corespundă cu exercițiul financiar al situațiilor financiare anuale consolidate.(2) O filială raportoare al cărui exercițiu financiar este diferit de cel al societății-mamă finale își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății-mamă finale, și nu propriului exercițiu financiar.(3) Entitățile raportoare prevăzute la prezentul articol publică raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în termen de 12 luni de la data la care se referă situațiile financiare anuale consolidate.(4) În cazul prevăzut la prezentul articol, primul raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică pentru un exercițiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul III^5 Obligația de întocmire a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se referă la exercițiul financiar curent, fără a se impune prezentare de informații corespunzătoare exercițiului financiar precedent celui de raportare.  +  Articolul III^6 În cazul unei entități autonome, cuantumul de 3.700.000.000 lei corespunde veniturilor sale individuale, așa cum se reflectă în situațiile financiare anuale ale acesteia.  +  Articolul III^7(1) În scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de prezentul ordin, trimiterea la entități UE are în vedere entități înregistrate în Spațiul Economic European. Ca urmare, rapoartele privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să prezinte informații la nivelul statelor Spațiului Economic European.(2) Entitățile raportoare consideră activitățile din statele Spațiului Economic European similar celor dintr-un alt stat membru. În scop de raportare, entitățile cu sediul într-o țară din Spațiul Economic European se consideră ca fiind cu sediul într-un stat membru, și nu într-o țară terță.  +  Articolul III^8La raportarea informațiilor prevăzute de prezentul ordin se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c paragraful (4) din Directiva 2013/34/UE.  +  Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 7 iunie 2023. Nr. 1.730. ----