HOTĂRÂRE nr. 263 din 22 februarie 2001 (*republicată*)privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008    *) Republicată în temeiul art. VI pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001 și a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2001 privind majorarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 6 decembrie 2001, și modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 5/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2004.  +  Articolul 1(1) În scopul protecției turiștilor și practicării schiului de agrement în condiții de siguranță pentru turiști, pârtiile și traseele de schi pentru agrement vor putea fi utilizate numai după omologarea acestora.(2) Asigurarea securității schiorilor pe pârtiile și traseele de schi omologate constituie obligația administratorului acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, prin termenii următori se înțelege:a) domeniul pentru schi - terenul care oferă condițiile adecvate practicării schiului pentru agrement;b) pârtia de schi pentru agrement - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiții de siguranță pentru schiori;c) traseul de schi - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care face legătura între pârtiile de schi;d) administratorul pârtiilor și/sau traseelor de schi pentru agrement - persoana juridică sau fizică autorizată care le exploatează și le întreține în scopul practicării schiului de agrement.  +  Articolul 3Refacerea oricăror lucrări executate pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele privind amenajarea sau întreținerea acestora, este în sarcina părții care a angajat executarea lucrărilor respective.  +  Articolul 4(1) Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale împreună cu consiliile județene în cadrul unor comisii special constituite, cu consultarea reprezentanților asociațiilor profesionale de profil și a consiliului local pe a cărui rază se află pârtia sau traseul de schi supus omologării.(2) Administratorul va solicita omologarea pârtiilor de schi înainte de darea în exploatare a acestora.(3) Este interzis administratorilor să exploateze pârtii și trasee pentru schi care nu au fost omologate.  +  Articolul 5Persoanele care utilizează pârtiile și traseele de schi sunt obligate să respecte regulile de conduită stabilite prin normele prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială sunt amenajate pârtii de schi pentru agrement au obligația să amenajeze și pârtii destinate coborârii cu sănii, în condițiile în care domeniul pentru schi permite aceasta.  +  Articolul 7Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) exploatarea pârtiilor și a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate;b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor și a mijloacelor de protecție în locurile și la obstacolele periculoase;c) neluarea măsurilor de interdicție, totală sau parțială, a accesului pe pârtiile și pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceață, viscol sau în cazul pericolului de declanșare a avalanșelor, precum și în cazul utilizării acestora pentru antrenamente și competiții sportive;d) efectuarea de lucrări pe pârtiile și pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele prevăzute în studiile și proiectele de amenajare autorizate;e) nerespectarea criteriilor minime de omologare, amenajare, întreținere și exploatare a pârtiilor și traseelor de schi, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Normele privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001, cu modificările și completările ulterioare; (la 03-12-2022, Litera e) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.349 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 ) f) neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement omologate;g) accesul sau circulația pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepția celor aparținând serviciilor publice Salvamont, serviciilor de ambulanță, poliție, jandarmi, pompieri, precum și altele asemenea;h) coborârea pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement, utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale;i) accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără echipament adecvat pentru practicarea schiului și snow-boardului sau fără echipament adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale. (la 03-12-2022, Litera i) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.349 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 )  +  Articolul 8(1) Săvârșirea de către administratorul pârtiilor și/sau traseelor de schi pentru agrement a faptelor prevăzute la art. 7 lit. a)-g) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Săvârșirea de către persoanele fizice a faptelor prevăzute la art. 7 lit. g)- i) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.(3) Pentru faptele prevăzute la art. 7 lit. b)-f) odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale se poate aplica ca sancțiune contravențională complementară retragerea certificatului de omologare a pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement. (la 03-12-2022, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.349 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 03 noiembrie 2022 )  +  Articolul 9Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 7 și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale și al autorității administrației publice locale, precum și de lucrătorii unităților de poliție și jandarmerie pe a căror rază teritorială de competență sunt amenajate pârtiile de schi pentru agrement.  +  Articolul 10Contravențiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Normele privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement se stabilesc de Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Apelor și Protecției Mediului în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.**) Notă
    **) A se vedea Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001.
    În prezent, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, denumirile "Ministerul Turismului", "Ministerul Tineretului și Sportului" și "Ministerul Apelor și Protecției Mediului" au fost înlocuite cu denumirile "Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale", "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" și "Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile".
     +  Articolul 12(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 801/1996 pentru aprobarea Normelor privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 25 septembrie 1996, precum și orice alte dispoziții contrare.---------