ORDIN nr. 1.202 din 7 iunie 2023privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 275/2021 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iunie 2023    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 275/2021 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 aprilie 2021, se modifică după cum urmează:1. La punctul 1.1, subpunctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Scopul prezentei reglementări de aeronautică civilă este stabilirea cerințelor pentru evaluarea, certificarea și supravegherea organizațiilor care furnizează servicii de handling la sol pe aerodromurile din România certificate în conformitate cu reglementările europene sau naționale aplicabile în vigoare și destinate operațiunilor de transport aerian comercial.2. Serviciile de handling la sol pot fi furnizate de un operator aerian de transport comercial, de un operator/administrator al aerodromului sau de o organizație independentă.2. Punctul 1.2 se modifică și va avea următorul cuprins:1.2. AplicabilitatePrevederile prezentei reglementări sunt aplicabile:a) organizațiilor, persoane juridice, care solicită Autorității Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, certificarea pentru furnizarea serviciilor de handling la sol, precum și celor care dețin un certificat de furnizor de servicii de handling la sol, pe aerodromurile din România certificate în conformitate cu reglementările europene sau naționale aplicabile în vigoare și destinate operațiunilor de transport aerian comercial;b) operatorilor/administratorilor aerodromurilor, certificate în conformitate cu reglementările europene sau naționale aplicabile în vigoare și destinate operațiunilor de transport aerian comercial;c) operatorilor de transport aerian comercial care realizează în sistem propriu servicii de handling la sol (self-handling), pe aerodromurile din România certificate în conformitate cu reglementările europene sau naționale aplicabile în vigoare și destinate operațiunilor de transport aerian comercial.3. La punctul 1.3, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Pentru a putea desfășura activități de handling la sol pe un aerodrom din România, certificat în conformitate cu reglementările europene sau naționale aplicabile în vigoare și destinat operațiunilor de transport aerian comercial, furnizorul de servicii de handling la sol trebuie să dețină un certificat valabil, emis de AACR.4. La punctul 3.1, subpunctul 3.1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1.3. Organizația certificată trebuie să participe ca membru în comitetul de siguranță al operatorului/administratorului aerodromului unde furnizează servicii de handling la sol, conform sistemului de management al siguranței operatorului/ administratorului respectiv, precum și în comitetul utilizatorilor aerodromului, dacă este constituit.5. La punctul 3.4 subpunctul 3.4.5, litera c) se abrogă.6. La punctul 4.1 subpunctul 4.1.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) solicitantul va transmite AACR cererea de certificare pe suport electronic sau hârtie însoțită de documentația necesară certificării, pe suport electronic;7. La punctul 4.3, subpunctul 4.3.3 se modifică și va avea următorul cuprins:4.3.3. Certificatul furnizorilor de servicii de handling la sol are codul «FSH», mai puțin cel pentru categoria de activități «handling combustibil», care are codul «FSHC»;8. Punctul 5.6 se modifică și va avea următorul cuprins:5.6. În cazul sesizării unor deficiențe sau apariției unor dificultăți, de orice natură, care afectează sau ar putea afecta siguranța aviației civile, AACR decide cu privire la necesitatea organizării unor inspecții sau audituri dedicate cazurilor respective.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 60 de zile de la publicare.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 7 iunie 2023.Nr. 1.202.-----