METODOLOGIE din 8 iunie 2023de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 12 iunie 2023  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 541 din 8 iunie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 12 iunie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează emiterea, distribuirea și decontarea voucherelor, cuantumul acestora, precum și criteriile de selectare a entităților publice și private, în condițiile art. 37^15 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(2) Scopul metodologiei este de a stabili etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces, astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, în înțelesul Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Acordarea voucherelor victimelor infracțiunii pentru acoperirea nevoilor urgente, denumite în continuare vouchere, reprezintă un avans din compensația financiară aprobat de Comisie, potrivit art. 30 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cadrul mecanismului de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunii participă instituțiile și autoritățile publice competente, precum și asociațiile și fundațiile cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau asistenței sociale.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) beneficiari - categoriile de victime prevăzute de art. 21 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) Comisia - Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) comisia interinstituțională - comisia de verificare a îndeplinirii condițiilor de înscriere a entităților publice și private în lista entităților înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor;d) entități private - asociațiile și fundațiile cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau asistenței sociale, înrolate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor, conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare;e) entități publice - instituțiile și autoritățile publice competente cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau asistenței sociale, înrolate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor, conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte instituții ale statului care, în exercitarea atribuțiilor, intră în contact cu persoane care sunt potențiale victime ale infracțiunilor;f) nevoie urgentă - cerință de produse sau servicii de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal, exprimată explicit ori implicit de victima infracțiunii, a cărei nesatisfacere îi poate prejudicia interesele imediate;g) unități emitente - unități autorizate de către Ministerul Finanțelor pentru a emite voucherele pe suport electronic. Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii;h) unități afiliate - operatori economici care comercializează produse și servicii, care acceptă la plată voucherele și care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta metodologie cu unitățile emitente ale voucherelor;i) voucher - bilet de valoare pe suport electronic, dispozitiv fizic sau instrument virtual, de valoare corespunzătoare cu suma aprobată de către Comisia pentru acordarea de compensații financiare, pentru fiecare tip de cheltuială eligibilă în parte, în scopul acoperirii cheltuielilor ocazionate de nevoile urgente, cu o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii sale.  +  Capitolul II Solicitarea și acordarea voucherelor  +  Articolul 4(1) Victima poate solicita Comisiei un avans din compensația financiară sub formă de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente, în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.(2) Victima va transmite Comisiei cererea de acordare a voucherului potrivit prevederilor alin. (1) și referatul de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor, în formele prevăzute în anexele nr. 1 și 2, însoțite, după caz, de orice alte înscrisuri relevante.(3) Entitățile publice și private pot acorda sprijin și asistență victimelor infracțiunii prin completarea referatului de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor și, după caz, prin asistarea victimei în fața Comisiei, în condițiile art. 34 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cererea privind acordarea voucherului și stabilirea cuantumului cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor se soluționează de către Comisie în condițiile art. 31 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Hotărârea prin care s-a soluționat cererea de acordare a unui avans din compensație sub formă de voucher se comunică victimei, în condițiile art. 31 alin. (5) din Legea nr. 211/2004, precum și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în condițiile art. 38 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Entitățile publice și private vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că victima intră în posesia voucherului, potrivit schemei prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul III Mecanismul de emitere, distribuire și decontare a voucherelor  +  Secţiunea 1 Contractarea serviciilor de emitere și distribuire a voucherelor  +  Articolul 5(1) Voucherele sunt emise și distribuite anual de către unități emitente, în temeiul unui contract încheiat cu Ministerul Justiției, potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin documentația de atribuire, Ministerul Justiției stabilește numărul de vouchere și valoarea lor estimată. În baza estimărilor și a numărului de cereri de compensații, procedura de achiziție poate fi reluată ori de câte ori se constată necesitatea suplimentării numărului și a valorii voucherelor.(3) Contractarea serviciilor privind emiterea, distribuirea și decontarea voucherelor se realizează de către Ministerul Justiției în condițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. La estimarea valorii contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a voucherelor.(4) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă vouchere pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, astfel încât să asigure o acoperire geografică națională.(5) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziție publică încheiat cu Ministerul Justiției și cu unitățile care acceptă voucherele.(6) Unitățile emitente pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizații specializate, după caz.(7) Unitățile emitente comunică Ministerului Justiției, la cerere, lista actualizată a unităților afiliate care acceptă voucherele.(8) Voucherele se emit numai de către unități emitente care își desfășoară activitatea în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor. Autorizația de funcționare se acordă de către o comisie a cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor, potrivit criteriilor stabilite prin același ordin, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta hotărâre, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(9) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau alt tip de bilete de valoare pe suport electronic pentru care procedura de obținere este prevăzută de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunilor nu mai este necesară parcurgerea procedurii. Anterior începerii activității, operatorul economic are obligația de a notifica Ministerul Finanțelor cu privire la intenția de a obține autorizația de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunilor.(10) Autorizația de funcționare ca unitate emitentă de vouchere, obținută ca urmare a notificării prevăzute la alin. (9), are aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sau tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, în funcție de mențiunea unității emitente, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008, cu modificările și completările ulterioare. Unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunilor va solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare obținute în urma notificării.(11) Autorizația de funcționare prevăzută la alin. (9) se va elibera prin grija Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data depunerii notificării însoțite de documentele justificative.(12) Unitățile emitente au obligația de a întocmi rapoarte de monitorizare și de a le transmite, trimestrial, Ministerului Finanțelor. Acestea conțin cel puțin următoarele informații: numărul de vouchere pe suport electronic emise, valoarea acestora și numărul beneficiarilor.  +  Articolul 6(1) Fondurile necesare pentru acordarea voucherelor se asigură de la bugetul Ministerului Justiției.(2) Ministerul Justiției virează unității emitente sumele aferente voucherelor astfel:a) contravaloarea nominală a voucherelor - într-un „cont distinct de disponibil cu afectațiune specială“ deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la art. 5 alin. (5), deschise la instituții de credit;b) costul aferent emiterii suportului electronic, precum și costul expedierii acestora către entitățile publice și private înrolate - în contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele derulate prin operațiunile cu voucherele de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.(4) Ministerul Justiției, pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a voucherelor distribuite victimelor și achită costurile pentru emiterea suportului electronic și pentru expedierea acestora către entitățile publice și private înrolate.(5) Contravaloarea nominală a voucherelor emise nu poate fi transferată beneficiarilor dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Justiției nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea voucherelor achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii și expedierii acestora.  +  Articolul 7(1) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct atât serviciile prestate, cât și contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria nevoi urgente, așa cum aceasta este definită de prezenta hotărâre, care urmează să fie achitate cu voucherele pentru acoperirea nevoilor urgente. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 „Alte metode“ din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „nevoi urgente“, atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.(2) Sumele acordate de către Comisie sub formă de voucher reprezintă venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Voucherele sunt valabile numai dacă au înscris numărul cu care au fost înseriate de către unitatea emitentă și vor conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic ori stocate într-un alt mod pe acesta:a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;b) perioada de valabilitate;c) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.(2) Numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului sunt stocate în sistemul comun de evidență al voucherelor ținut de Ministerul Justiției și de unitatea emitentă. În cazul persoanelor fără acte de identitate vor fi stocate doar numele și prenumele beneficiarului.(3) Beneficiarul poate utiliza voucherele numai în rețeaua unităților afiliate.(4) Voucherul are valoarea aprobată de către Comisie și perioada de valabilitate de 90 de zile de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(5) Sumele necheltuite de către beneficiari în perioada de valabilitate a voucherului sunt restituite Ministerului Justiției de către unitatea emitentă.(6) Unitatea emitentă a voucherelor are obligația ca odată cu emiterea acestora să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica și cunoaște rețeaua de unități afiliate care oferă bunurile și serviciile eligibile.  +  Secţiunea a 2-a Mecanismul de distribuire a voucherelor prin intermediul entităților publice și private  +  Articolul 9(1) Ministerul Justiției asigură distribuirea voucherelor de la unitatea emitentă către beneficiari potrivit procedurii reglementate în prezenta secțiune.(2) Voucherele se distribuie victimelor de către unitățile emitente prin intermediul și la solicitarea entităților publice și private înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor, conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Sunt autorizate să distribuie vouchere următoarele entități și autorități publice înregistrate în lista entităților publice și private înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor:a) direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului;b) Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;c) Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;d) orice altă entitate publică care are, potrivit legii sau actului constitutiv, ca obiect de activitate asistența și protecția victimelor și/sau asistența socială;e) orice altă instituție a statului care, în exercitarea atribuțiilor, intră în contact cu persoane care sunt potențiale victime ale infracțiunilor.(2) Sunt autorizate să distribuie vouchere asociațiile și fundațiile cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau asistenței sociale, înregistrate în lista entităților publice și private înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor.(3) Entitățile publice prevăzute la alin. (1) au obligația transmiterii unui formular de înrolare către Ministerul Justiției și a elementelor de identificare a structurilor organizaționale care vor participa la mecanismul de distribuire a voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. Modelul formularului este prezentat în anexa nr. 4.(4) Entitățile private pot solicita înrolarea în mecanismul de distribuire a voucherelor prin intermediul unei cereri. Modelul cererii de înrolare a asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau asistenței sociale este prezentat în anexa nr. 5.(5) Entitatea publică sau privată care va duce la îndeplinire dispoziția Comisiei prin transmiterea către unitatea emitentă a solicitării de personalizare a voucherului cu datele de identitate ale victimei și de alimentare a acestuia cu cuantumul stabilit de Comisie va preda voucherul victimei, în baza unui proces-verbal.  +  Articolul 11(1) Ministerul Justiției întocmește lista entităților publice și private înrolate în procedura de distribuire a voucherelor, în baza formularelor transmise de entitățile publice și a cererilor de înrolare înregistrate de entitățile private.(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere a entităților private în lista entităților prevăzută la alin. (1) se va realiza de către o comisie interinstituțională alcătuită din 5 membri numiți prin ordin al ministrului justiției, pentru un mandat de 3 ani. În componența acestei comisii pot fi desemnați reprezentanți ai Ministerului Justiției și instituțiilor aflate în coordonarea sau subordinea acestuia, precum și reprezentanți ai altor instituții și entități publice cu atribuții în domeniul prevenirii criminalității și protecției victimelor. (3) Selectarea entităților private se va realiza de către comisia interinstituțională prevăzută la alin. (2) cu respectarea criteriului distribuției geografice, pentru a oferi tuturor victimelor posibilitatea de a accesa voucherele. Se va urmări cu prioritate înrolarea de entități la nivelul fiecărei curți de apel și, ulterior, la nivelul fiecărui tribunal.  +  Articolul 12(1) Comisia interinstituțională prevăzută la art. 11 alin. (2) decide cu majoritate de voturi cu privire la înrolarea entităților.(2) Cererile asociațiilor și fundațiilor vor fi evaluate prin raportare la grila de punctaj pentru evaluarea cererilor asociațiilor și fundațiilor care solicită înrolarea în mecanismul de distribuire a voucherelor, cuprinsă în anexa nr. 6. Pentru a putea fi selectată, asociația sau fundația trebuie să cumuleze minimum 60 de puncte și să îndeplinească toate criteriile eliminatorii.(3) Lista entităților implicate în mecanismul de distribuire a voucherelor se publică și se actualizează anual pe pagina de internet a Ministerului Justiției. Elementele minimale ale listei entităților publice și private înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor sunt prezentate în anexa nr. 7. (4) Unitatea emitentă are obligația de a întocmi rapoarte de utilizare a sumelor depuse, pe care le transmite lunar Ministerului Justiției.(5) Ministerul Justiției actualizează lunar evidența voucherelor distribuite în baza informațiilor primite de la unitatea emitentă.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de decontare a voucherelor  +  Articolul 13(1) Unitatea emitentă are obligația de a restricționa utilizarea voucherelor la perioada, scopurile și destinațiile prevăzute de lege.(2) Voucherele vor fi acceptate la plată de către unitățile afiliate entităților care emit voucherele exclusiv pentru cheltuielile de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal, în cuantumul stabilit de către Comisie.(3) În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au obligația de a implementa sisteme sau procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor sau serviciilor achiziționate de beneficiari, raportat la voucherul cu care se realizează plata, respectiv la tipul de cheltuială eligibilă.(4) În situația în care Ministerul Justiției primește o sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri de către unități afiliate, acesta va notifica unitatea emitentă care are obligația de a restricționa utilizarea voucherelor la acele unități afiliate. (5) Pentru fiecare categorie de cheltuială va fi emis un voucher distinct. De asemenea, pe același suport electronic se pot încărca mai multe tipuri de vouchere, în funcție de tipul de cheltuială pentru care au fost alocate. La nivel tehnic se va păstra distincția între sumele aferente fiecărui tip de cheltuială în parte.(6) În situația de la alin. (5), unitățile afiliate au obligația să implementeze sisteme de verificare a diverselor tipuri de vouchere încărcate pe același suport electronic.(7) În cazul în care se optează pentru emiterea exclusiv pe suport electronic virtual a voucherelor, Ministerul Justiției poate solicita oricând unității emitente emiterea suportului electronic material al voucherului, conform contractului încheiat cu aceasta.(8) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Justiției lista unităților afiliate care acceptă vouchere. Lista unităților afiliate este transmisă Ministerului Justiției de către unitățile emitente în vederea publicării pe pagina proprie de internet. (9) Cheltuielile de transport și cazare se acordă cu aplicarea, în mod corespunzător, a plafoanele și condițiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.  +  Secţiunea a 4-a Prelucrarea datelor cu caracter personal  +  Articolul 14(1) Datele personale ale beneficiarilor urmează să fie prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(2) Autoritățile competente, entitățile publice și private și unitățile emitente care prelucrează date cu caracter personal în temeiul prezentei metodologii vor aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.(3) Scopul prelucrării, perioada de stocare și ștergere a datelor cu caracter personal prevăzute de dispozițiile Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și pentru datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei metodologii.  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 15(1) Următoarele fapte săvârșite de către victimă sau orice altă persoană care intră în posesia voucherului constituie contravenții, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) utilizarea voucherelor în alt scop decât cel prevăzut de prezenta metodologie;b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul voucherelor sau pentru fracțiuni din acestea;c) comercializarea voucherelor contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin lege.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) de la 1.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. a);b) de la 2.000 lei la 20.000 lei, fapta prevăzută la lit. b);c) de la 3.000 lei la 30.000 lei, fapta prevăzută la lit. c).  +  Articolul 16(1) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor art. 5 alin. (5) și (7).(2) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în următoarele situații:a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 6 alin. (2) și (3).(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.(4) Acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie ale cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.  +  Articolul 17(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 15 se realizează de către persoanele împuternicite în acest scop, desemnate prin ordinul ministrului justiției, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2022, modificările și completările ulterioare.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  CEREREA
  de acordare a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente
  Către Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor din cadrul Tribunalului ...
  Cerere de acordare a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente*)
  *) Cerere de obținere a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente formulată în condițiile art. 37^14 și 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, avans din compensația financiară prevăzută prin Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.Temeiurile legale:– art. 37^14 și art. 37^15 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– art. 30-34 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 527 și următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare.1. Data depunerii cererii
  ZZLLAAAAOra^1):
  ^1) Se va completa cu ora la care se va înregistra cererea la Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor din cadrul tribunalului de la domiciliul victimei.
  2. Date privind autoritatea căreia i se adresează cererea^2)
  Autoritatea:
  Adresa:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Localitatea:
  Persoana care primește cererea (numele/calitatea)
  ^2) Se va completa cu datele Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor din cadrul tribunalului de la domiciliul victimei, conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Date despre solicitant^3) (persoana care solicită voucher pentru acoperirea nevoilor urgente)
  Numele și prenumele:
  Seria și numărul buletinului/cărții de identitate:
  Emitentul și data eliberării:
  Cod numeric personal:
  Sex:
  Data și locul nașterii:
  Cetățenie:
  Domiciliul/Locul unde persoana locuiește în mod obișnuit:
  Nr. de telefon (inclusiv prefixul):
  Adresă de e-mail:
  ^3) Se va completa cererea, personal sau prin reprezentat legal, cu datele solicitantului, respectiv de către persoana din cadrul categoriilor de victime prevăzute de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare:a) persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile prevăzute la art. 188 și 189 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, o infracțiune prevăzută la art. 194, 210, 211 și 218-220 din aceeași lege, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;b) soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. (1).Solicitarea poate fi formulată și de către o organizație neguvernamentală, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Infracțiunea comisă împotriva victimei^4)
  ^4) Se va completa cu infracțiunea/infracțiunile prevăzute de art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Calitatea în care se solicită compensația financiară^5)-6)
  ^5) Se va completa de către victimă sau, în cazul în care solicitantul voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente este diferit de persoana vătămată, respectiv soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.^6) În cazul în care cererea este formulată de către soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, se vor depune documente justificative.
  6. Date despre persoana vătămată^7)
  Numele și prenumele:
  Seria și numărul buletinului/cărții de identitate:
  Emitentul și data eliberării:
  Cod numeric personal:
  Sex:
  Data și locul nașterii:
  Cetățenie:
  Domiciliul/Locul unde persoana locuiește în mod obișnuit:
  Nr. de telefon (inclusiv prefixul):
  ^7) Se vor completa date despre persoana decedată prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă este diferită de persoana solicitantului.
  7. Listă documente justificative^8)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  ^8) Se va completa cu lista documentelor justificative care se vor depune în susținerea cererii de obținere a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente [de exemplu: nr. dosar penal, acte medicale, documente din care rezultă săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, acte din care rezultă situația și nevoile urgente ale victimei/ale persoanelor aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor etc.].
  8. Date despre fapta pentru care se solicită compensația financiară
  Data și locul comiterii faptei:
  Descrierea faptei:
  Alte precizări considerate ca relevante:
  9. Cuantumul voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente solicitat^9)
  ^9) Se va completa cu valoarea în lei a cuantumului solicitat și va fi avută în vedere limita sumei echivalente a 5 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat voucherul, conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare.Valoarea cuantumului va fi conformă cu cea din Referatul de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunii, cu modificările și completările ulterioare (prevăzută în anexa nr. 2 la metodologie).
  10. Date privind situația financiară a solicitantului
  Solicitantul are o activitate remunerată?DA/NU [ ] [ ]
  În caz afirmativ se va indica, cu aproximație, suma pe care o realizează:...
  11. Locul unde solicitantul dorește să îi fie comunicate voucherul și documentele ulterioare
  12. Alte precizări, dacă este cazul
  Data:Semnătura:
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  REFERAT
  de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor
  prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru
  asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunii, cu modificările și completările ulterioare
  1. Data întocmirii
  ZZLLAAAA
  2. Date privind entitatea publică sau privată care completează referatul^*)
  Denumirea^1):
  Numele și prenumele persoanei din cadrul entității sau care colaborează cu entitatea care completează referatul:
  Funcția/Calitatea:
  Sediul:
  Datele de contact^2):
  ^1) Se va completa denumirea entității publice sau private înrolate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.^2) Se vor indica date precum adresa, telefonul, faxul, e-mailul entității publice sau private înrolate.^*) Se va completa după caz, conform dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023.
  3. Date despre solicitant^3) (persoana care solicită voucher pentru acoperirea nevoilor urgente)
  Numele și prenumele:
  Seria și numărul buletinului/cărții de identitate:
  Emitentul și data eliberării:
  Cod numeric personal:
  Sex:
  Data și locul nașterii:
  Cetățenie:
  Domiciliul/Locul unde persoana locuiește în mod obișnuit:
  Nr. de telefon (inclusiv prefixul):
  Adresă de e-mail:
  ^3) Se va completa cu datele solicitantului, respectiv o persoană din cadrul categoriilor de victime prevăzute de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare:a) persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile prevăzute la art. 188 și 189 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, o infracțiune prevăzută la art. 194, 210, 211 și 218-220 din aceeași lege, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;b) soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. (1).
  4. Constatări rezultate din evaluarea victimei4.1. Constatări rezultate prin prisma răspunsurilor oferite de victimă:
  Resurse financiareVictima are venituri proprii?DA/NU [ ] [ ]
  În caz afirmativ se va indica, cu aproximație, suma pe care o realizează:...
  Beneficiază de sprijinul familiei/altei persoane?DA/NU [ ] [ ]
  Situație locativăVictima are adăpost?DA/NU [ ] [ ]
  Beneficiază de sprijinul familiei/altei persoane?DA/NU [ ] [ ]
  HranaVictima are acces la alimente? DA/NU [ ] [ ]
  CazareVictima are nevoie de cazare în condiții de siguranță?DA/NU [ ] [ ]
  În caz afirmativ se va indica, cu aproximație, perioada pentru care are nevoie de cazare:...
  TransportVictima are nevoie de transport în condiții de siguranță?DA/NU [ ] [ ]
  SănătateVictima a suferit vreo agresiune ce necesită medicamente și/sau materiale sanitare?DA/NU [ ] [ ]
  IgienăVictima are acces la materiale de igienă?DA/NU [ ] [ ]
  Uz personalVictima are acces la materiale de uz personal (obiecte vestimentare, încălțăminte etc.)?DA/NU [ ] [ ]
  Observații: 
  4.2. Înscrisurile sau alte elemente care susțin sau confirmă constatările de la pct. 3.1
  4.3. Observațiile/Recomandările persoanei care completează referatul^4):
  ^4) Se va completa în baza documentelor avute la dispoziție (ce vor fi anexate referatului în copie) și în baza informațiilor relevante obținute de la victimă sau identificate de către persona care completează referatul și care pot conduce la stabilirea nevoilor urgente (de exemplu: victima prezintă semne de abuz fizic/psihologic, victima are o nevoie fizică sau psihologică ori se confruntă cu o dificultate în accesarea fondurilor necesare acoperirii unor nevoi imediate sau orice alte detalii de interes).
  5. Date privind estimarea perioadei pentru care este necesară acordarea unei asistențe în regim de urgență^5)
  ^5) Estimarea perioadei pentru care este necesară alocarea de fonduri pentru asigurarea accesului victimei la hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal.
  6. Date privind estimarea cheltuielilor urgente
  Nevoi urgente identificate^6)DA/NUPerioada de timpEstimare cheltuieli
  1-7 zile8-29 zile30-45 zile
  1. Hrană
  2. Cazare^7)
  3. Transport^7)
  4. Medicamente și/sau materiale sanitare
  5. Materiale de igienă
  6. Materiale de uz personal
  TOTAL:
  ^6) Nevoi urgente identificate în conformitate cu dispozițiile art. 37^15 alin. (2) din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare. ^7) Pentru cheltuielile de la pct. 2 și 3 vor fi avute în vedere plafoanele și condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările ulterioare (de exemplu: cazare: nr. zile X 232 lei/zi, transport: ...).
  7. Alte măsuri
  Victima a fost informată că datele furnizate urmează să fie colectate, stocate și gestionate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.DA/NU^8) [ ] [ ]Semnătura:
  Victima a fost informată că în situația acordării voucherului de către Comisie suma alocată va fi cheltuită doar pentru acoperirea nevoilor urgente și numai în perioada de valabilitate.DA/NU^8) [ ] [ ]
  Victima a luat cunoștință de prevederile art. 37^15 alin. (6) din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora avansul din compensația financiară sub formă de voucher este supus restituirii în condițiile art. 22 alin. (2) și art. 30 alin. (5) și (6) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.DA/NU^8) [ ] [ ]
  ^8) În cazul în care se va bifa „NU“ se vor completa motivele refuzului.Prezentul referat a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Victimă:Entitate publică/privată:
  Semnătură:Semnătură:
  ATENȚIE!!!Referatul de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor se completează astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor victimelor infracțiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, conform art. 37^15 alin. (5) din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3^1)la metodologie
  SCHEMĂ
  privind obținerea voucherelor de către victimele infracțiunilor
  * Entitățile publice și private vor acorda sprijin și asistență victimelor infrastructurii prin completarea referatului de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor și, după caz, prin asistarea victimei în fața Comisiei, în condițiile art. 34 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.** În condițiile art. 38 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.^ 1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 4la metodologieFormular de înrolare entitate publică
  FORMULAR ENTITATE PUBLICĂ
  pentru comunicarea datelor necesare înrolării în Procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioareSubscrisa (entitate publică), ………..........……, C.U.I. …………, adresa …............……., prin reprezentant legal, …………., vă comunicăm datele necesare înrolării în Procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare:Denumire: ..................................C.U.I.: ........................................Domiciliul fiscal: ..........................Telefon: .................................Fax: ......................................Adresă de e-mail: ......Certific această calitate prin....................................^1[ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.[ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poșta electronică și la adresa de corespondență.[ ] În calitate de entitate publică autorizată îmi asum responsabilitatea îndeplinirii activităților specifice prevăzute de art. 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, și din Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023.Cunoscând dispozițiile privind falsul în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Numele și prenumele reprezentantului …......Data ..........Semnătura ......^1 Referire la actul normativ în baza căruia s-a înființat și funcționează entitatea publică.
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  Cerere de înrolare asociație sau fundație
  FORMULAR - CERERE DE ÎNROLARE
  Prin prezenta, subsemnatul, ......................................, CNP ........................................., în calitate de:[ ] reprezentant legal al .......(asociație/fundație)........, C.U.I. .....................;[ ] împuternicit desemnat prin împuternicirea notarială dată de reprezentantul legal al ..................., C.U.I. ...................,solicit înrolarea în Procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor conform art. 37^15 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.Denumire: ..........................................................C.U.I.: .................................................................Domiciliul fiscal: .................................................Telefon: ..............................................................Fax: ....................................................................Adresă de e-mail: ...............................................Cont bancar principal ..................., deschis la Banca ...................Aria geografică unde se desfășoară activitatea (curtea de apel/tribunalul): ...................Certific această calitate prin documentele atașate: 1. .....................................................................2. .....................................................................Anexez documentele din care rezultă îndeplinirea criteriilor prevăzute în anexa nr. 6 la metodologie.[ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.[ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poșta electronică și la adresa de corespondență.[ ] În situația înrolării în Procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor, îmi asum responsabilitatea îndeplinirii activităților specifice prevăzute de art. 37^15 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, și din Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023.Cunoscând dispozițiile privind falsul în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Numele și prenumele solicitantului sau ale reprezentantului ...................Data ..........Semnătura .......
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  GRILĂ DE PUNCTAJ
  pentru evaluarea cererilor asociațiilor și fundațiilor care solicită înrolarea
  în mecanismul de distribuire a voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor
  Nr. crt.CriteriuNumăr de punctePunctajul rezultat în urma analizării criteriuluiObservații
  1.*Dovada dobândirii personalității juridice și, după caz, a înregistrării modificărilor actului constitutiv și/sau statutului în Registrul asociațiilor și fundațiilorPunctaj: Se acordă 10 puncte.Se vor depune documente justificative privind constituirea și înregistrarea legală a asociației/ fundației (documente privind statutul, sediul principal, sedii secundare, filiale, sucursale etc.).
  2.*Obiectul de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau al asistenței socialePunctaj: Se acordă 20 de puncte
  3.*Acreditarea asociației/fundației în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau al asistenței socialePunctaj: Se acordă 20 de puncte.Se vor depune documente justificative privind acreditarea asociației/fundației în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau al asistenței sociale.
  4.Activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau al asistenței sociale în ultimii 3 aniPunctaj: Se acordă 10 puncte.Se vor depune documente justificative privind activitatea asociației/fundației în ultimii 3 ani, din care să reiasă activitatea acesteia în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau al asistenței sociale în ultimii 3 ani.
  5.Numărul de victime cărora asociația/fundația le-a acordat asistență în ultimii 3 aniPunctaj: Se acordă 15 (Se vor acorda câte 5 puncte pentru fiecare 5 victime cărora asociația/fundația le-a acordat asistență în ultimii 3 ani, fără a se putea depăși un maxim de 15 puncte.).Se vor depune documente justificative privind numărul de victime cărora asociația/fundația le-a acordat asistență în ultimii 3 ani. Se va realiza o scurtă prezentare a cazurilor în mod individual, cu anonimizarea oricăror date care ar putea duce la identificarea victimelor sau a altor persoane ori care ar putea duce la dezvăluirea unor date cu caracter nepublic.
  6.Licență în domeniul asistenței și protecției victimelor sau al asistenței socialePunctaj: Se acordă 10 puncte pentru deținerea licenței în domeniul asistenței și protecției victimelor. Punctaj: Se acordă 5 puncte pentru deținerea licenței în domeniul asistenței sociale.Se vor depune documente justificative privind licențierea asociației/fundației în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau în domeniul asistenței sociale.
  7.Personal de specialitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau al asistenței socialePunctaj: Se acordă 10 puncte.Se vor depune documente justificative privind personalul de specialitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și/sau al asistenței sociale (psihologi, asistenți sociali, avocați etc.). Se va acorda punctajul maxim dacă există cel puțin o persoană de specialitate angajată sau colaborator.
  Total punctaj: ......
  NOTE:Punctajul final se calculează prin însumarea punctajului obținut la fiecare criteriu de fiecare asociație/fundație care solicită înrolarea în mecanismul de distribuire a voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor.Documentele prevăzute la pct. 1-7 se solicită în copie certificată pentru conformitate cu originalul.* Criteriile prevăzute la pct. 1-3 sunt eliminatorii.
   +  Anexa nr. 7la metodologieElementele minimale ale listei entităților publice și private înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor
  LISTA
  entităților publice și private înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor
  Nr. crt.Denumirea entității (publică/privată)Tipul entității (publică/privată)C.U.I.Adresa de corespondențăDate de contact (e-mail, telefon etc.)Zona geografică în care entitatea își desfășoară activitateaDomenii de activitate desfășurate
  1.
  2.
  -----