ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 12 iunie 2023pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 12 iunie 2023  Deoarece serviciul public de educație reprezintă o prioritate strategică națională la toate nivelurile, iar statul, mediul privat și cetățenii își asumă împreună responsabilități pentru susținerea, modernizarea și eficientizarea acestui important serviciu public al României de care depind nivelul de educație și viitorul generațiilor de elevi și studenți, prin care se urmărește ca obiectiv pe termen scurt, mediu și lung susținerea tuturor celor implicați: elevi, cadre didactice și părinți, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea și afirmarea demnității umane au prioritate,întrucât personalul didactic, precum și personalul didactic auxiliar reprezintă o categorie de personal din sistemul de învățământ de stat, cu rol strategic în asigurarea performanței educaționale, iar pentru a excela într-o serie de roluri specifice procesului de învățământ, cadrele didactice trebuie să își adapteze în permanență activitatea la nevoile educaționale specifice elevilor,ținând cont de faptul că personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat are de asemenea un rol important în asigurarea condițiilor necesare desfășurării procesului de învățământ de stat, iar pentru aceasta are nevoie de un sistem de motivare corespunzător pentru a susține activitățile specifice procesului educațional,având în vedere că noua lege a salarizării va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public, iar creșterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranșă de la 1.01.2024 fiind de 50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării,în acest context, modificarea cadrului legal privind salarizarea personalului din învățământ reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional, generând performanță pe termen lung.Ținând cont de necesitatea atragerii și menținerii cadrelor didactice în sistemul de învățământ de stat, în vederea garantării accesului la educație de calitate pentru elevi și studenți, ca obiectiv pe termen lung pentru modernizarea sistemului public de educație al României,având în vedere faptul că în lipsa unor măsuri concrete și rapide ar fi afectat dreptul la educație al elevilor, cu impact semnificativ asupra nivelului de educație al acestora,ținând cont de faptul că situația excepțională generată de greva generală care afectează sistemul de învățământ preuniversitar de stat conduce la o situație care în lipsa adoptării unui cadru legal adecvat ar determina imposibilitatea încheierii anului școlar 2022-2023, cu afectarea dreptului la educație pentru trei milioane de elevi, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, anexa I cap. I lit. A se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IILa articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, după alineatul (1^1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^2)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^2) Începând cu salariile aferente lunii iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. I cap. I lit. A la aceeași lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.(1^3) Începând cu salariile aferente lunii iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum și pentru celelalte categorii de funcții prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care își desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ, se majorează cu suma de 1.300 de lei fiecare.(1^4) Începând cu salariile aferente lunii iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază stabilite potrivit alin. (1^1) pentru personalul nedidactic din sistemul național de învățământ se majorează cu suma de 400 de lei fiecare. Această sumă se acordă și pentru personalul nedidactic încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.  +  Articolul III(1) În aplicarea art. II, la stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază ale personalului, aferent lunii iunie 2023, se are în vedere această lună, în integralitate.(2) Grila de salarizare aplicabilă sistemului național de învățământ începând cu 1 ianuarie 2024 se stabilește pornind de la salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 pentru profesori debutanți/asistenți universitari.(3) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2024, de 50% din diferența stabilită între salariul de bază aflat în plată și salariul de bază stabilit prin grila de salarizare în vigoare la 1 ianuarie 2024.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 1 iunie 2023, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 iunie 2023.Nr. 57.  +  ANEXĂ  +  Anexa nr. I - Familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ“  +  Capitolul I lit. A - Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1Rector*)S15005175326,007,01
  2Prorector*)S12882162165,156,49
  3Director general administrativ al universitățiiS12303157774,926,31
  4Decan*)S12303157774,926,31
  5Prodecan*)S11337137594,535,50
  6Director de departament*)S11723153374,696,13
  7Director general adjunct administrativ al universității /DirectorS9793121803,924,87
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.NOTE:1. Salarizarea președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1Inspector școlar general*)S9675105833,874,23
  2Inspector școlar general adjunct*)S917199783,673,99
  3Director casa corpului didacticS917199783,673,99
  4Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*)S855091713,423,67
  5Director unitate de învățământ*) **)S830086823,323,47
  6Director adjunct unitate de învățământ*) **)S827584003,313,36
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. NOTE:1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  Învățământ superior
  1Director, contabil-șef S8319104253,334,17
  2Administrator șef facultateS788088463,153,54
  3Secretar-șef universitate S9793121803,924,87
  4Secretar-șef facultateS782085003,133,40
  5Șef serviciuS782085003,133,40
  6Șef birouS725079502,903,18
  Învățământ preuniversitar**)
  1Contabil-șef*) - nivel maximS682875292,733,01
  2Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maximS682875292,733,01
  3Contabil-șef*) - nivel maximM555956882,222,28
  4Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maximM555956882,222,28
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.NOTE:1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  4. Salarii de bază învățământ universitar
  Nr. crt.Funcția*)Nivelul studiilorVechimea în învățământAnSalariul de bază - lei - Gradația 0Coeficient
  Anul 2022
  1Profesor universitarSpeste 25 de ani121804,87
  S20-25 de ani104254,17
  S15-20 de ani85503,42
  S10-15 ani72502,90
  S5-10 ani69252,77
  2Conferențiar universitarSpeste 25 de ani88463,54
  S20-25 de ani78803,15
  S15-20 de ani68172,73
  S10-15 ani64012,56
  S5-10 ani61282,45
  S3-5 ani58082,32
  3Șef lucrări (lector universitar)Speste 25 de ani65122,60
  S20-25 de ani61282,45
  S15-20 de ani58542,34
  S10-15 ani57172,29
  S5-10 ani56722,27
  S3-5 ani56262,25
  4Asistent universitarSpeste 25 de ani58542,34
  S20-25 de ani57172,29
  S15-20 de ani56262,25
  S10-15 ani55592,22
  S5-10 ani55162,21
  S3-5 ani54732,19
  Spână la 3 ani54302,17
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.NOTE:1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.
  5. Salarii de bază învățământ preuniversitar
  Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*)Nivelul studiilorVechimea în învățământSalariul de bază - lei - Gradația 0Coeficient
  An 2022
  1Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic ISpeste 25 de ani68172,73
  S20-25 de ani64012,56
  S15-20 de ani61282,45
  S10-15 ani59002,36
  S5-10 ani58082,32
  S1-5 ani56722,27
  2Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic IISpeste 25 de ani61282,45
  S20-25 de ani58542,34
  S15-20 de ani57172,29
  S10-15 ani56722,27
  S5-10 ani56262,25
  S1-5 ani55352,21
  3Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitivSpeste 25 de ani58542,34
  S20-25 de ani57172,29
  S15-20 de ani56262,25
  S10-15 ani55352,21
  S5-10 ani54892,20
  S1-5 ani54442,18
  4Profesor studii superioare de lungă durată debutantSpână la 1 an53982,16
  5Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic ISSDpeste 25 de ani59002,36
  SSD20-25 de ani57632,31
  SSD15-20 de ani56722,27
  SSD10-15 ani56262,25
  SSD5-10 ani55352,21
  6Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic IISSDpeste 25 de ani57632,31
  SSD20-25 de ani55802,23
  SSD15-20 de ani55352,21
  SSD10-15 ani54892,20
  SSD5-10 ani54442,18
  SSD1-5 ani53982,16
  7Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitivSSDpeste 25 de ani56262,25
  SSD20-25 de ani55352,21
  SSD15-20 de ani54892,20
  SSD10-15 ani54442,18
  SSD5-10 ani53982,16
  SSD1-5 ani53522,14
  8Profesor studii superioare de scurtă durată debutantSSDpână la 1 an53072,12
  9Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic ISpeste 25 de ani59002,36
  S20-25 de ani58082,32
  S15-20 de ani57172,29
  S10-15 ani56722,27
  S5-10 ani55802,23
  10Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic IISpeste 25 de ani57632,31
  S20-25 de ani56722,27
  S15-20 de ani56262,25
  S10-15 ani55802,23
  S5-10 ani55352,21
  S1-5 ani54892,20
  11Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitivSpeste 25 de ani56722,27
  S20-25 de ani56262,25
  S15-20 de ani55802,23
  S10-15 ani55352,21
  S5-10 ani54892,20
  S1-5 ani54442,18
  12Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată debutantSpână la 1 an53982,16
  13Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic ISSDpeste 25 de ani57632,31
  SSD20-25 de ani56262,25
  SSD15-20 de ani55352,21
  SSD10-15 ani54892,20
  SSD5-10 ani54442,18
  14Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic IISSDpeste 25 de ani56722,27
  1520-25 de ani55802,23
  SSD15-20 de ani55352,21
  SSD10-15 ani54892,20
  SSD5-10 ani54442,18
  SSD1-5 ani53982,16
  15Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitivSSDpeste 25 de ani55802,23
  SSD20-25 de ani55352,21
  SSD15-20 de ani54892,20
  SSD10-15 ani54442,18
  SSD5-10 ani53982,16
  SSD1-5 ani53522,14
  16Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată debutantSSDpână la 1 an53072,12
  17Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic IMpeste 25 de ani56722,27
  M20-25 de ani55802,23
  M15-20 de ani54892,20
  M10-15 ani54442,18
  M5-10 ani53982,16
  18Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic IIMpeste 25 de ani55802,23
  M20-25 de ani55352,21
  M15-20 de ani54892,20
  M10-15 ani54442,18
  M5-10 ani53982,16
  M1-5 ani53522,14
  19Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic definitivMpeste 25 de ani55352,21
  M20-25 de ani54892,20
  M15-20 de ani54442,18
  M10-15 ani53982,16
  M5-10 ani53522,14
  M1-5 ani53072,12
  20Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); debutantMpână la 1 an52162,09
  21Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)Mpeste 25 de ani54892,20
  M20-25 de ani54442,18
  M15-20 de ani53982,16
  M10-15 ani53522,14
  M5-10 ani53072,12
  M1-5 ani52612,10
  Mpână la 1 an52162,09
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011.NOTĂ:Salariile de bază de la nr. crt. 1-8 și 17-21 se aplică și funcției didactice de educator-puericultor, conform studiilor absolvite. Diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite se stabilește prin ordin al ministrului educației, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar.
  6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.Funcția, gradul sau treapta profesionalăNivelul studiilorSalarii de bază - lei - Gradația 0Coeficient
  Funcții de execuție 2022
  1Administrator financiar, bibliotecar*) grad IS56452,26
  grad IIS54302,17
  grad III S53872,15
  debutantS52502,10
  2Informatician, analist programator; gradul I AS59472,38
  gradul I S56022,24
  gradul IIS55162,21
  debutantS52502,10
  3Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I S55592,22
  grad IIS54302,17
  grad IIIS53872,15
  debutantS52502,10
  4Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I AS54732,19
  grad IS54302,17
  grad IIS53872,15
  debutantS52502,10
  5Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară; gradul I S54302,17
  gradul IIS53872,15
  debutantS52502,10
  6Administrator patrimoniu; grad I S54732,19
  grad II S53872,15
  grad III S53002,12
  debutantS52502,10
  7Administrator financiar, bibliotecar*); grad I SSD53872,15
  grad II SSD52502,10
  grad III SSD52002,08
  debutant SSD51502,06
  8Informatician, analist programator; gradul I SSD53872,15
  gradul IISSD52502,10
  gradul IIISSD52002,08
  debutantSSD51502,06
  9Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I SSD53872,15
  grad IISSD52502,10
  grad IIISSD52002,08
  debutantSSD51502,06
  10Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad ISSD53872,15
  grad IISSD52502,10
  grad IIISSD52002,08
  debutantSSD51502,06
  11Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; gradul I SSD52502,10
  gradul IISSD52002,08
  debutantSSD51502,06
  12Administrator patrimoniu; grad I SSD53002,12
  grad II SSD52502,10
  grad III SSD52002,08
  debutantSSD51502,06
  13Administrator financiar, bibliotecar; treapta I M52002,08
  treapta II M51502,06
  treapta III M50502,02
  debutant M49101,96
  14Informatician, analist programator; treapta I APL/M52502,10
  treapta I PL/M52002,08
  treapta II PL/M51502,06
  debutantPL/M50502,02
  15Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta I AM52002,08
  treapta IM51502,06
  treapta IIM50502,02
  debutantM49101,96
  16Pedagog școlar; treapta I AM52002,08
  treapta IM51502,06
  treapta IIM50502,02
  debutantM49101,96
  17Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta I AM52002,08
  treapta I M51502,06
  treapta IIM50502,02
  debutantM49101,96
  18Corepetitor; treapta IM51502,06
  treapta IIM50502,02
  debutantM49101,96
  19Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I M52002,08
  treapta II M51502,06
  treapta III M50502,02
  debutant M49101,96
  20Laborant; treapta IPL/M52002,08
  treapta IIPL/M51502,06
  debutantPL/M50502,02
  21Instructor, model; treapta IM51502,06
  treapta IIM50502,02
  debutantM49101,96
  22Mediator școlar; treapta IM/G46001,84
  treapta IIM/G43501,74
  debutantM/G42501,70
  23Supraveghetor noapte; treapta IM/G38701,55
  treapta IIM/G38001,52
  *) Se utilizează doar în bibliotecile din unitățile de învățământ preuniversitar.NOTĂ:Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
  ------