ORDIN nr. 1.838 din 29 mai 2023privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 11 iunie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 9.594/2023 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. x^1) și alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul I Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 27 septembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dosarele de înscriere se înregistrează la nivelul fiecărei filiale, iar numărul de înregistrare al dosarului va fi comunicat candidatului la înscriere. Listele care vor fi făcute publice vor asigura anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, prin publicarea numărului de înregistrare al dosarului.2. La articolul 21 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) candidaților care nu au participat la examen din motive medicale.3. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data examenului.4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Testul-grilă conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a două ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns.5. La articolul 38, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Comisia locală de examen are obligația afișării la sediul filialei și pe website-ul www.oamr.ro a listei anonimizate cu rezultatele obținute de candidați în termen de 24 de ore de la încheierea probei de examen. Lista va conține următoarele informații: numărul de înregistrare al dosarului candidatului, specialitatea în care candidații au susținut examenul de grad principal și punctajul obținut.6. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Candidații pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor obținute la examen. Contestațiile se depun la secretariat, la sediul filialei.7. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 29 mai 2023. Nr. 1.838.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 5 la metodologie) Comisia locală de examen ............. Specialitatea ................... Nr. de înregistrare .............
  CERERE
  Subsemnatul/Subsemnata, .....(numele și prenumele, cu inițiala tatălui)....., cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul ....., legitimat/ă cu C.I/B.I. seria ... nr. ......, CNP ......., telefon ........, e-mail ......, de profesie ....., solicit înscrierea la examenul de grad principal, sesiunea ......, în specialitatea ....... . Menționez că am luat cunoștință de prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018, cu modificările și completările ulterioare. Prin semnarea prezentei cereri declar că am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și la scopul prelucrării datelor mele cu caracter personal furnizate cu ocazia participării la examenul de grad principal organizat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.), în vederea îndeplinirii obligației legale de organizare a examenului, ce îi revine acestuia, respectiv:a) înscrierea la examenul de grad principal și organizarea acestuia;b) emiterea certificatelor de grad principal; șic) păstrarea evidențelor organizării examenului. Datele cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate și nu vor fi transmise către terțe părți în scopuri comerciale. Datele furnizate vor fi divulgate în cadrul relației O.A.M.G.M.A.M.R. cu partenerul contractual care asigură tipărirea certificatelor de grad principal și pot fi transmise către instituții și/sau autorități publice, la solicitarea acestora, dacă solicitarea are la bază un temei legal. Înțeleg că, în lipsa furnizării datelor cu caracter personal solicitate conform art. 19 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018, cu modificările și completările ulterioare, nu voi putea participa la examenul menționat. Data: Semnătura:
  -----