ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 11 iunie 2023pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 11 iunie 2023  În conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare. Potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) lit. n) din Constituția României, republicată, organizarea generală a învățământului se reglementează prin lege organică. Ca urmare a situației excepționale generate de declanșarea grevei generale în învățământul preuniversitar trebuie asigurate evaluarea, recunoașterea și certificarea competențelor generale dobândite de un număr de 147.491 de elevi care finalizează învățământul liceal. În contextul în care activitățile specifice procesului educațional sunt afectate de desfășurarea grevei generale din învățământul preuniversitar, iar susținerea examenului de bacalaureat presupune încadrarea într-un calendar care să nu afecteze dreptul absolvenților care promovează examenul de a-și continua studiile în învățământul postliceal/universitar, se impune luarea unor măsuri administrative cu privire la modul de desfășurare și de susținere de către aceștia a examenului, programat după încheierea anului școlar 2022-2023. În vederea fluidizării organizării examenului național de bacalaureat în contextul în care susținerea acestui examen poate fi afectată de prelungiri și amânări și valorificând experiența anilor anteriori, în sensul în care există posibilitatea de echivalare/recunoaștere a competențelor lingvistice de comunicare în limba română/în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională, precum și a celor digitale, pentru a evita amânarea începerii studiilor postliceale și universitare cauzată de decalarea admiterilor, precum și de imposibilitatea formării grupelor/claselor/formațiunilor de studiu și a stabilirii normelor didactice în învățământul terțiar, știind că piața muncii poate fi dezechilibrată prin neasigurarea premiselor continuării formării absolvenților de învățământ gimnazial/liceal în condițiile penuriei de forță de muncă specializată, în contextul în care greva generală din învățământul preuniversitar afectează procesul educațional dintr-un număr semnificativ de unități de învățământ, nefiind posibilă organizarea, în toate unitățile de învățământ, a evaluării elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe, la finalul clasei a VI-a, pentru luarea măsurilor administrative necesare și pentru a se putea organiza, în sesiunea 2023, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar, pentru un număr de 32.884 de candidați, în vederea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic de predare calificat și asigurării dreptului absolvenților învățământului superior care optează pentru cariera didactică de a se putea angaja în învățământul preuniversitar cu contract individual de muncă, având în vedere situația excepțională cauzată de greva generală din învățământul preuniversitar, precum și faptul că neadoptarea de urgență a unor măsuri care să creeze atât posibilitatea susținerii la timp a examenului de bacalaureat, cât și organizarea în sesiunea 2023, în bune condiții, a concursului național de ocupare a posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar ar avea grave consecințe atât pentru întreaga generație de absolvenți de liceu, cât și pentru întreg sistemul de învățământ, având în vedere faptul că, în situația în care s-ar menține, pentru sesiunea din anul 2023 la care sunt înscriși 32.884 de candidați, dispoziția potrivit căreia concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar constă și în susținerea unei inspecții la clasă, nu s-ar putea desfășura în actualele condiții și în absența elevilor de la clasă. Având în vedere faptul că buna desfășurare a cursurilor școlare în anul 2023-2024 nu ar putea fi realizată în situația în care nu s-ar desfășura concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fapt care ar aduce atingere dreptului la educație al elevilor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1 Prin derogare de la prevederile art. 74 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anul școlar 2022-2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează.  +  Articolul 2 Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la examenul național de bacalaureat, pentru anul școlar 2022-2023, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de maximum 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3 Prin derogare de la prevederile art. 89 alin. (1) și art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă în sesiunea 2023 constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 11 iunie 2023. Nr. 56. -----