HOTĂRÂRE nr. 34 din 7 iunie 2023privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei - COM (2023) 32
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iunie 2023    În temeiul prevederilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/291, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 31 mai 2023, Camera Deputaților:1. susține Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei;2. recomandă ca setul de investiții și de reforme necesare stimulării cererii și ofertei de talente să facă obiectul unor schimburi de experiență între statele membre, dedicate celor mai bune practici de implementare rapidă, care evită obstacolele birocratice;3. recomandă fructificarea oportunităților oferite de Noul Bauhaus european și de programele culturale ale Uniunii, pentru a dezvolta cât mai repede regiunile europene în direcția unui mediu verde, cu înaltă valoare estetică și atractiv pentru talente;4. recomandă sprijinirea regiunilor care se confruntă cu riscurile de a pierde talente în urma închiderii unor capacități energetice de mari dimensiuni;5. recomandă includerea educației financiare printre măsurile ce vizează susținerea antreprenoriatului în regiunile care se află în capcana dezvoltării talentelor;6. subliniază că mobilizarea în direcția promovării, păstrării și atragerii talentelor în scopul transformării tuturor regiunilor în locuri dinamice bazate pe talente necesită stimularea educației nonformale, a microîntreprinderilor și a cooperativelor sociale aflate la început de drum, precum și protecția regiunilor față de investițiile cu impact social sau de mediu negativ;7. reamintește că păstrarea tradiției culturale specifice și a caracteristicilor arhitecturii locale, în special în localitățile mici, contribuie la formarea unei identități europene unice, caracterizate prin diversitate și adaptare la cerințele psihosociale ale cetățenilor de toate vârstele;8. propune elaborarea unor recomandări la nivelul Uniunii Europene privind măsurile și politicile de sprijinire a dobândirii de noi competențe de către populația adultă și în vârstă, spre a facilita conectarea regiunilor la polii de dezvoltare, precum și integrarea localităților foarte mici sau izolate în rețele socioeconomice regionale;9. subliniază că oportunitățile oferite de noile canale media și de comunicarea prin internet pot fi valorificate pentru a interveni rapid în scopul depășirii obstacolelor create de lipsa de acces la infrastructura educațională în regiunile rămase în urmă;10. recomandă acțiuni de cunoaștere a circumstanțelor locale, în scopul revitalizării regiunilor în dificultate;11. recomandă orientarea grupurilor de acțiune locală spre activități cu impact economic și social pe termen lung și care să țină seama de realitățile și riscurile de piață;12. subliniază că asistența socială la nivel european trebuie să țină seama de noua realitate socială, în care persoanele în vârstă și tinerii doresc îndeplinirea aspirațiilor personale rapid, eficient și autonom, oriunde și oricum ar decide să trăiască;13. recomandă completarea cât mai rapidă a Tabloului de bord al Uniunii Europene privind turismul cu politici și măsuri armonizate, cu impact ridicat, pentru evitarea transformării regiunilor prin turismul de masă necontrolat și intensiv, care conduce la ștergerea identității economice, sociale și culturale, îndepărtarea de la modelul verde de dezvoltare și scăderea calității vieții;14. recomandă îmbunătățirea și diversificarea obiectivelor programelor Interreg, astfel încât să fie sprijinite intensiv domeniile educației, antreprenoriatului, precum și dezvoltarea durabilă locală;15. recomandă deschiderea mai puternică a programelor Institutului European de Inovare și Tehnologie către zonele rurale și proiectele de mici dimensiuni, cu impact direct și imediat asupra implicării regiunilor marginalizate în comunitățile de cunoaștere și inovare;16. recomandă analiza modului în care digitalizarea se constituie într-un factor determinant al dezvoltării întreprinderilor mici și al cooperativelor sociale în regiunile Europei, pentru a identifica cele mai potrivite căi și mijloace pentru a facilita cooperarea regiunilor în vederea constituirii de lanțuri valorice cu impact direct asupra oportunităților antreprenoriale și de locuri de muncă diverse, potrivite aspirațiilor tinerilor și propice racordării la economia axată pe participarea persoanelor în vârstă;17. recomandă deschiderea mai îndrăzneață a Programului Erasmus+ către proiecte cu potențial puternic inovator, pentru o efervescență a transformării ideilor în descoperiri tehnologice și apoi în afaceri, indiferent de apartenența participanților la o anume formă instituțională de învățământ;18. susține orientările propuse pentru revitalizarea zonelor rurale, care sunt deosebit de expuse la impactul dublu al declinului demografic și al dezvoltării insuficiente a talentelor;19. recomandă sprijinirea mai puternică a inițiativelor de conectare a localităților mici, în special din mediul rural, la lanțurile comerciale și la rețelele tematice de cooperare în domenii ce susțin formarea și afirmarea talentelor, cum ar fi educația, antreprenoriatul și cultura;20. subliniază necesitatea asigurării unui impact semnificativ și tangibil al finanțării proiectelor de cooperare pe scară largă, la nivel strategic, a entităților din mai multe regiuni;21. atrage atenția asupra necesității de a informa cetățenii cu privire la strategiile și planurile de acțiune din domeniul dezvoltării regionale, precum și cu privire la rezultatele programelor de sprijinire a regiunilor, într-un mod sintetic și ușor de înțeles, care să pună accentul pe oportunitățile create pentru afirmarea talentelor.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 7 iunie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    VASILE-DANIEL SUCIU
    București, 7 iunie 2023.Nr. 34.-------