ORDIN nr. 4.339 din 30 mai 2023pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  Având în vedere: – prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 1.334/DGIP din 30.05.2023 referitor la proiectul de ordin de completare a Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 4 aprilie 2022, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2022-2023, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 9 iunie 2023.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economică, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 mai 2023.Nr. 4.339.------