ORDIN nr. 4.338 din 30 mai 2023pentru completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023    Având în vedere:– prevederile art. 31 alin. (6), art. 77 alin. (6)-(8), art. 94 alin. (2) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 1.293/DGIP din 26.05.2023 referitor la proiectul de ordin de modificare a Ordinului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru anul școlar 2022-2023, perioada de desfășurare a examenului se prelungește de la data de 30 mai până la data de 23 iunie 2023. Comisia de examen din fiecare unitate școlară va elabora/modifica graficul propriu de desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale.2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În anul școlar 2022-2023, pentru cazuri speciale (cazuri medicale, participarea la loturi naționale etc.) semnalate de comisia de examinare comisiei județene/a municipiului București, până la data de 23 iunie, comisia județeană/a municipiului București propune o comisie de examinare, numită prin decizie a inspectorului general, care să evalueze candidații respectivi până la data de 3 iulie, într-un centru unic la nivelul județului/municipiului București.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 30 mai 2023.Nr. 4.338.-----