DECIZIE nr. 144 din 30 mai 2023privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Dósa Erika a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Harghita
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 13.864 din 25 mai 2023, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.688 din 25 mai 2023, propunerea formulată de Instituția Prefectului - Județul Harghita prin Adresa nr. 7.460 din 11 mai 2023, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 24.731/2023,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) și f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data de 1 iunie 2023, doamna Dósa Erika, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Harghita, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Harghita pentru o perioadă de 6 luni.(2) La data prevăzută la alin. (1), Decizia prim-ministrului nr. 573/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Dósa Erika a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 19 decembrie 2022, își încetează aplicabilitatea.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 mai 2023.Nr. 144.-----