HOTĂRÂRE nr. 526 din 26 mai 2023privind aprobarea programului "Gala Cercetării Românești"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 58 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă programul „Gala Cercetării Românești“, pentru premierea unor realizări deosebite în domeniul științei și tehnologiei, denumit în continuare Gala.(2) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, organizează anual Gala, la data și locul stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.(3) Finanțarea Galei se asigură din bugetul MCID, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestuia.  +  Articolul 2(1) Se aprobă acordarea a 11 premii pentru realizări deosebite în domeniul științei și tehnologiei.(2) Suma totală alocată anual premiilor prevăzute la alin. (1) este în valoare de 3.300.000 lei.(3) Domeniile pentru care se acordă premiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Galei.  +  Articolul 3(1) Se aprobă cuantumul premiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), astfel:a) premiul „Henri Coandă“ - 300.000 lei;b) premiul „Ana Aslan“ - 300.000 lei;c) premiul „George Constantinescu“ - 300.000 lei;d) premiul „Nicolae Titulescu“ - 300.000 lei;e) premiul „Hermann Oberth“ - 300.000 lei;f) premiul „Nicolae Vasilescu Karpen“ - 300.000 lei;g) premiul „Traian Vuia“ - 300.000 lei;h) premiul „Aurel Vlaicu“ - 300.000 lei;i) premiul „Mina Minovici“ - 300.000 lei;j) premiul „Victor Babeș“ - 300.000 lei;k) premiul „Ion Cantacuzino“ - 300.000 lei.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se indexează de drept, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face indexarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma indexării rezultă un cuantum al drepturilor mai mic față de ultima indexare, se păstrează ultimul cuantum.  +  Articolul 4(1) Selecția premianților Galei se realizează pe criterii competitive și meritocratice, pe baza unei cereri formulate de către fiecare candidat și depuse exclusiv în format electronic, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Galei. Normele privind selecția premianților sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Galei.(2) Selecția premianților se realizează de către o comisie de evaluare independentă, formată din specialiști în domeniile pentru care se acordă premii, numiți prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.(3) O persoană sau o echipă poate fi premiată o singură dată în cadrul Galei, indiferent de ediție, cu excepția situației în care persoana sau echipa a obținut o nouă realizare semnificativă în domeniul științei și tehnologiei.  +  Articolul 5(1) MCID, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, stabilește anual, în bugetul propriu, plafoanele de angajare a cheltuielilor pentru Gală.(2) Depunerea candidaturilor se realizează în conformitate cu calendarul competițional și cu procedura reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare al Galei, publicată pe pagina de internet www.research.gov.ro în cadrul paginii dedicate acestui instrument de finanțare.  +  Articolul 6(1) MCID realizează și acordă premianților Galei însemnul „Gala Cercetării Românești“.(2) Titularii însemnului „Gala Cercetării Românești“ au dreptul de a-l purta în cadrul tuturor evenimentelor tehnico-științifice internaționale la care participă, în scopul promovării imaginii programului și a culturii de cercetare națională.(3) Însemnul „Gala Cercetării Românești“ este reglementat prin ordinul prevăzut la art. 7.(4) Premianții Galei pot primi și alte distincții cuprinzând embleme, plachete onorifice, denumiri onorifice și medalii, reglementate prin regulamentul de organizare și funcționare al Galei.  +  Articolul 7În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, regulamentul de organizare și funcționare al Galei se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 mai 2023.Nr. 526.------