ORDIN nr. 2.041 din 25 mai 2023pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 29 mai 2023  Având în vedere dispozițiile:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;– Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;– Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;– Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 81.676 din 18.05.2023,în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027 și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul contractului de finanțare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritățile de management/Organismele intermediare ale programelor cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă, în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“ pentru perioada de programare 2021-2027, au obligația de a modifica procedurile operaționale proprii, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la data intrării sale în vigoare.  +  Articolul 3(1) Condițiile generale ale contractului de finanțare prevăzut la art. 1 se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite/ conducătorului autorităților de management/organismelor intermediare prevăzute la art. 2, după caz.(2) Condițiile specifice constituie anexă la contractul de finanțare.  +  Articolul 4Autoritățile de management/Organismele intermediare ale programelor cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă, în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“ pentru perioada de programare 2021-2027, și Direcția coordonare SMIS și IT duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 25 mai 2023.Nr. 2.041.  +  ANEXĂ
  CONTRACT DE FINANȚARE
  I. Părțile..... (persoana juridică).., în calitate de Autoritate de management/Organism intermediar pentru Programul .............................., cu sediul în str. ......................... nr. ....., localitatea ................., județul ................, România, cod poștal ............, telefon .............., fax .................., poștă electronică ........................................., cod fiscal ..................., reprezentată legal prin ....... (persoana fizică, numele, prenumele, funcția deținută)...., denumită în cele ce urmează AM/OI,(dacă este cazul/aplicabil, prin raportare la funcțiile delegate/dacă nu sunt delegate către OI atribuții în ceea ce privește contractarea, putând fi evidențiate funcțiile care sunt delegate către OI)....... (persoana juridică)........., în calitate de Organism intermediar pentru Programul .............................., cu sediul în str. ......................... nr. ........, localitatea ..................., județul .................., România, cod poștal ............, telefon ......................., fax ............, poștă electronică ................, cod fiscal ............, reprezentată legal prin ............(persoana fizică, numele, prenumele, funcția deținută).........,denumită în cele ce urmează OI,și......(persoana juridică)........, cod de identificare fiscală .................., înregistrată la ...................... cu nr. ....../....../.........., cu sediul în localitatea ..........................., str. ....................... nr. ......., sectorul/județul ............, România, telefon ......................., fax ..............., poștă electronică ................., reprezentată legal prin ..................... (funcția deținută .....................................................), identificat prin ................................................., în calitate de Beneficiar al finanțării/Lider de parteneriat, denumită în continuare Beneficiar,au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții:II. Precizări prealabile1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;d) termenul „beneficiar“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060;e) termenul de „destinatar final“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;f) termenul de „relocare“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;g) termenul „lider de parteneriat“ are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare;j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin „beneficiar“ se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii);k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia;l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:(i) când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;(ii) când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;(iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;(iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează;m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM/OI și data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima.2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM/OI și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM/OI și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.III. Condiții generale  +  Articolul 1Obiectul contractului de finanțare(1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către ...................., pentru implementarea proiectului cod SMIS: ................ intitulat: „.................“, denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.(2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă.(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.  +  Articolul 2Durata contractului(1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte, respectiv de la data semnării de către AM/OI, după ce acesta a fost semnat, în prealabil, de către Beneficiar/Liderul de parteneriat.(2) Perioada de implementare a proiectului este de …….. luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv între data de ….[z/l/a]…… și …..[z/l/a]….., la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.(4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către AM/OI până la data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care nu sunt cofinanțate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele:a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.(6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM/OI prin Condiții specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.(7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin. (5) și (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  +  Articolul 3Valoarea contractului de finanțare(1) Valoarea totală a contractului este de ........... lei (valoarea în litere), după cum urmează:
  Valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibilValoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naționalValoare cofinanțare eligibilă beneficiarValoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibil^1Valoarea totală a proiectului
  (lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(lei)
  1 = 2 + 3+422^133^144^156 = 1 + 5
  (Pentru proiectele implementate în parteneriat se va adăuga paragraful următor.)Valoarea totală eligibilă, respectiv valoarea contractului de finanțare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și parteneri, în baza Acordului de parteneriat încheiat între lider și parteneri prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract, după cum urmează:
  OrganizațiaValoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibilValoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naționalValoare cofinanțare eligibilă beneficiarValoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibilValoarea totală a proiectului
  (lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(lei)
  01 = 2+ 3 + 422^133^144^156 = 1 + 5
  Lider de parteneriat
  Partener 1, dacă este cazul
  Partener n, dacă este cazul
  TOTAL
  ^1 TVA care nu se încadrează în prevederile art. 9 alin. (1) sau (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.
  (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de .......... lei (valoarea în litere), echivalentă cu ............ % din valoarea totală eligibilă aprobată.(3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8).În cazul proiectelor finanțate în cadrul programului de asistență tehnică/priorităților de asistență tehnică alin. (3) va avea următorul conținut:Valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate, fără a fi necesară existența unui act normativ în acest sens, în condițiile art. 10 alin (8).(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS 2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS 2021.(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare, după caz.
   +  Articolul 4Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de:a) legislația națională și europeană aplicabilă;b) Ghidul solicitantului;c) prezentul contract de finanțare.(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.(3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.(4) AM/OI își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. Acest drept subzistă și în situația în care neconformitățile/abaterile în cauză nu au fost sesizate cu ocazia încheierii actelor adiționale și, respectiv, notificărilor de modificare a contractului de finanțare.  +  Articolul 5Mecanismul prefinanțării(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.  +  Articolul 6Rambursarea/Plata cheltuielilor(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM/OI în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM/OI de Beneficiar/Liderul de parteneriat și în condițiile specificate în prezentul contract de finanțare.(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM/OI, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși perioada de 31 decembrie 2029.  +  Articolul 7Drepturile și obligațiile Beneficiarului(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile.(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de .............................. (Se specifică de fiecare AM/OI.) de la data specificată la art. 2 alin. (2), AM/OI poate dispune rezilierea contractului de finanțare.(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM/OI să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile.(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Ceilalți beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.(5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI sau a oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM/OI, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.(8) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.(9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.(10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.(12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.(13) Beneficiarul este obligat să prevadă/să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de finanțare.(14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.(15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.(16) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.(17) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile.(18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și a documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4).(19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM/OI a verificării procedurii de achiziție.(20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare.(21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM/OI a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.(22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM/OI orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM/OI de a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.(23) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM/OI să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.(25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.(26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM/OI în legătură cu prezentul contract de finanțare, exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format tipărit, prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.(27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) și (6).(28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM/OI cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.(29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).(30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/ durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.(31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).(32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.(34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în legătură cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic MySMIS2021.(35) Beneficiarul suportă din bugetul propriu sumele rezultate din corecțiile financiare provenind din erori extrapolate identificate de către structurile de control/audit.(36) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM/OI, precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.(37) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM/OI a următoarelor categorii de date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.(38) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a notifica AM/OI cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea întreprinderii ca „întreprindere în dificultate“ și altele asemenea, în termen de ....... (Se va stabili de către AM.).(39) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ“ („do not significantly harm“) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul.(40) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.(pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări)(41) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.(42) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea climatică“, așa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.(43) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.(44) Beneficiarul are obligația să prevadă în contractele de achiziție aferente clauze privind obligația contractorilor de a transmite AM/OI, lunar, în termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toată durata de execuție a contractelor de achiziție de lucrări, prin sistemul informatic MySMIS2021, informații care permit generarea de către sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de rapoarte privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, „Curba S“ a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate.(45) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederilor alin. (43) și (44).(pentru proiectele implementate în cadrul ITI)(46) În cazul proiectelor implementate în zona investiției teritoriale integrate (ITI), Beneficiarul are obligația de a transmite către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI informațiile necesare privind evoluția proiectului care contribuie la Strategia de dezvoltare a ITI.  +  Articolul 8Drepturile și obligațiile AM/OI(1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM/OI.(2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevede alte termene.(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare.(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederile prezentului contract de finanțare.(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM/OI va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare.(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.(9) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului.(10) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.(11) AM/OI are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanțare/cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziții/control.(12) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului.(13) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.(14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM/OI constată existența unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(15) AM/OI are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină Beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.(16) AM/OI are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13.(17) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.  +  Articolul 9Contractarea și cesiunea(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale.(2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.  +  Articolul 10Modificări și completări(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional încheiat în aceleași condiții de legalitate și valabilitate ca și contractul de finanțare.(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM/OI cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM/OI. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.(3) AM/OI răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM/OI, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.(5) Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează prin act adițional.(6) Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adițional, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.(7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM/OI responsabilă/ responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar/Liderul de parteneriat și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.(Dacă este cazul, se poate adăuga.)Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși ................. (Se stabilește de AM/OI.) luni, cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029.(8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM/OI, respectivele cheltuieli efectuate de Beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM/OI.Alin. (8) va avea următorul conținut pentru programul de asistență tehnică/prioritățile de asistență tehnică din programe:Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM/OI, respectivele cheltuieli efectuate de Beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM/OI.(9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, respectiv de către AM/OI, după ce a fost semnat în prealabil de către Beneficiar/Liderul de parteneriat. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM/OI, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3);b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM/OI, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații:a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului Beneficiarului; schimbarea contului special deschis pentru proiect;b) înlocuirea reprezentantului legal;c) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european Plus;d) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.(12) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare.(13) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM/OI, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM/OI.(14) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM/OI, în următoarele situații:a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și ale indicatorilor de proiect, după caz;b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;d) înlocuirea managerului de proiect;e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare;j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european Plus.(15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (14) se realizează de către AM/OI, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM/OI care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.(16) Notificarea prevăzută la alin. (14) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM/OI a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (15). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM/OI. Respingerea notificării trebuie comunicată Beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (15).  +  Articolul 11Conflictul de interese și incompatibilități(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană.(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată.(3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 secțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.(4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații.(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM/OI implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare.(9) AM/OI își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.  +  Articolul 12Nereguli(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Dacă, în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM/OI suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea.(4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Monitorizare și raportare(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare.(2) AM/OI realizează monitorizarea proiectelor:a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;d) prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz.(3) Pentru a furniza informațiile necesare AM/OI pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de .................... (Se va indica de către fiecare AM/OI perioada de raportare aplicabilă fiecărui program/priorități/apel de proiecte.) în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare/decizii de finanțare.(4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar și se transmite AM/OI în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.(5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.(6) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, AM/OI poate verifica stadiul de execuție a lucrărilor prin analizarea rapoartelor privind stadiul fizic și valoric, comparativ cu cel programat, curba S a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate, generate de MySMIS2021/SMIS2021+ în baza informațiilor lunare transmise de beneficiari și/sau contractori/subcontractori.(7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.(8) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și aplică acțiuni și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate, pentru buna implementare a contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(9) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM/OI adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată care sunt detaliate în Condițiile specifice ale prezentului contract de finanțare.(10) În completarea măsurilor consolidate de monitorizare, AM/OI poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres: ....................... (Se va preciza de către fiecare AM/OI. Se va detalia în Condițiile specifice, după caz.).(11) AM/OI elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate Beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat de către Beneficiar.(12) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz.(13) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM/OI are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri^2:^2 Aceste prevederi sunt detaliate în clauzele specifice.a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului/Liderului de parteneriat și/sau partenerilor;d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;e) rezilierea contractului de finanțare de către AM/OI, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile: ....................... (Se va preciza de către fiecare AM/OI în Condițiile specifice, după caz.).(14) Măsurile corective specificate la alin. (13) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condițiile specifice ale contractului de finanțare.(15) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM/OI poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului.  +  Articolul 14Forța majoră(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă.(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.(6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM/OI de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră.(7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.  +  Articolul 15Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanțare.(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;b) în situația în care AM/OI constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate inexacte/nu corespund realității;c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz;e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (13) lit. e) și alin. (15) din prezentul contract de finanțare;f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea;g) în condițiile specificate la art. 14 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;Pentru proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauzăh) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, dacă este cazul (Se va introduce de către AM/OI doar dacă AM/OI a prevăzut în Ghid clauza rezolutorie.);i) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (37) din prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false;Pentru proiecte de infrastructură, după cazj) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene pentru același tip de activități executate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură în ultimii 3/5 ani, după caz.(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM/OI prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii.(4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate.(5) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, când niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.  +  Articolul 16Soluționarea litigiilor(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.(2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Transparență(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare.(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific număr apel și cod SMIS;c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.(3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM/OI, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060:a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului; în cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele;b) denumirea proiectului;c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia;d) data de începere a proiectului;e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului;f) valoarea totală a proiectului;g) fondul din care se finanțează proiectul;h) obiectivul specific vizat;i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene;j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză.(4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM/OI și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică.  +  Articolul 18Confidențialitate(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare.(3) AM/OI, Beneficiarul și, după caz, Liderul de parteneriat și partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;saub) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația;sauc) informația devine notorie/publică.  +  Articolul 19Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.(2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018, cu modificările și completările ulterioare.(3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023.  +  Articolul 20Publicarea datelorÎn situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii își vor da acordul cu privire la publicarea acestora și vor face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de finanțare.  +  Articolul 21Comunicarea(1) Întreaga comunicare dintre AM/OI și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, în scris, exclusiv prin MySMIS2021.(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM/OI și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, la următoarele adrese:a) pentru Beneficiar: ................... (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail);b) pentru AM/OI: ........................ (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail).(3) AM/OI poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare.  +  Articolul 22Legea aplicabilă și limba utilizată(1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.(2) Limba acestui contract de finanțare este limba română.  +  Articolul 23Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis(Dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis)Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare.  +  Articolul 24Anexele contractului de finanțareUrmătoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare;b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri (dacă este cazul);e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat (dacă este cazul, conform schemei aprobate);f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare (dacă este cazul).Anexele nr. 3, 4, 5, 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului de proiecte.  +  Articolul 25Clauze rezolutorii și suspensive(Dacă este cazul/Dacă a fost prevăzută această posibilitate în Ghidul solicitantului)(1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: ……....……… (Se va particulariza de către AM/OI, dacă prin Ghidul solicitantului s-a prevăzut această posibilitate.)(2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: …………… (Dacă este cazul, se vor stabili de către AM/OI la nivel de apel de proiecte.)  +  Articolul 26Dispoziții finale(1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM/OI/conducătorul AM/OI, după caz, care se constituie în anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.(2) Prin Condițiile specifice, AM/OI completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale prezentului contract de finanțare.(3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile.(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM/OI pune la dispoziția Beneficiarului/Liderului de parteneriat și partenerilor, după caz, Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.(5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2021.
  Pentru Autoritatea de managementNumele: ..............Funcția: ................Semnătura:Data:Pentru Organismul intermediarNumele: ..............Funcția: ................Semnătura:Data:Pentru BeneficiarNumele: ..............Funcția: ................Semnătura:Data:
   +  Anexa nr. 1 - Cererea de finanțareSe atașează cererea de finanțare aprobată.  +  Anexa nr. 2 - Plan de monitorizare - format-cadru
  Nr. crt.Indicator de etapă/cod indicatorTip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)DescriereCriteriu de validareTermen de realizareDocumente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilorȚintă finală indicator de realizareȚintă finală indicator de rezultat
   +  Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursareSe atașează Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare generat de sistemul informatic MySMIS 2021.  +  Anexa nr. 4 - Acordul de parteneriatSe atașează Acordul de parteneriat semnat, dacă este cazul.  +  Anexa nr. 5 - Condițiile de acordare a ajutorului de stat/de minimisSe atașează de AM/OI pentru fiecare apel de proiecte care implică schema de ajutor de stat/de minimis, dacă este cazul.  +  Anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțareSe atașează de AM/OI, pentru fiecare apel de proiecte, dacă este cazul.
  ------