HOTĂRÂRE nr. 511 din 26 mai 2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 mai 2023.Nr. 511.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIRegia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României“Str. Luica nr. 198-202, sectorul 4, BucureștiRO361242
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2023
  ------