LEGE nr. 141 din 24 mai 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Următoarele fapte constituie contravenții și, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (13), cu amendă de la 50.000 lei la 80.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (12), art. 52 alin. (1), (2), (5) și (6) și art. 53 alin. (2) și (3), cu amendă de la 60.000 lei la 100.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2), art. 30 alin. (12), art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) lit. a) și b), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (2) și (4), art. 48 alin. (1), (2) și (4), art. 50 alin. (6)-(8) și (10), art. 52 alin. (4), art. 59 alin. (10) și art. 62, cu amendă de la 70.000 lei la 120.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) și (6)-(8), art. 50 alin. (1) și (3)-(5), art. 55 alin. (1), art. 59 alin. (1) și art. 63 alin. (4), cu amendă de la 80.000 lei la 150.000 lei;e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 11 lit. a)-c), g) și h), art. 20 alin. (1) și (3), art. 23 alin. (2), art. 33 alin. (1) lit. d), art. 34 alin. (3), art. 37 alin. (4), art. 40 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (2)-(4) și (8)-(12), art. 47, 49, art. 51 alin. (3) și (4), art. 59 alin. (8), art. 66, 67 și art. 68 alin. (2), cu amendă de la 150.000 lei la 500.000 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, avertismentul ca sancțiune contravențională principală nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1).(3) Pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) se aplică și sancțiunea complementară de suspendare a activității operatorului economic până la data conformării.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (3) se realizează de către comisarii și persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.(5) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prescripție a aplicării sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.(6) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, executarea sancțiunilor aplicate pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data aplicării.(7) Prin derogare de la dispozițiile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor emis de comisarii și persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu se depune la instanța competentă în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.(8) Prin derogare de la dispozițiile art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor emis de comisarii și persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu nu suspendă executarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (3).(9) Pentru situațiile prevăzute la alin. (7), instanțele au obligația de a soluționa plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare, în termen de un an de la înregistrarea acesteia la respectiva instanță de judecată.(10) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 alin. (1) și art. 29.2. După articolul 73 se introduc trei noi articole, art. 73^1-73^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 73^1Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă operarea oricărei instalații sau instalații de ardere, instalații de incinerare a deșeurilor ori instalații de coincinerare a deșeurilor cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1), dacă aceasta a fost de natură să pună în pericol viața sau sănătatea umană, animală ori vegetală, sau continuarea activității după ce s-a dispus aplicarea sancțiunii contravenționale complementare de suspendare a activității.  +  Articolul 73^2Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața sau sănătatea umană, animală sau vegetală, operarea după aducerea de modificări substanțiale în sensul art. 3 lit. i) a oricărei instalații ori instalații de ardere, instalații de incinerare a deșeurilor sau instalații de coincinerare a deșeurilor, fără a deține autorizație integrată de mediu/autorizație de mediu care să includă și condiții de funcționare corespunzătoare respectivelor modificări.  +  Articolul 73^3Prin derogare de la dispozițiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 73^1 și 73^2, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 1.000 lei și 25.000 lei.  +  Articolul IIDispozițiile art. I pct. 1 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 24 mai 2023.Nr. 141.-----