HOTĂRÂRE nr. 497 din 24 mai 2023privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Puică Nicolae" al Județului Argeș, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării și, după caz, a valorificării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae“ al Județului Argeș, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării și, după caz, valorificării, a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae“ al Județului Argeș, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3După deducerea cheltuielilor aferente, suma rezultată din valorificarea construcției se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 497.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae“
  al Județului Argeș, a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumireaAdresaPersoana juridică care administrează imobilul (CIF)Valoarea de inventar actualizată (lei)
  366868.19.0148-08Județul ArgeșMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae“ al Județului Argeș CUI 43178946.652.403,79
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcției aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul
  pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae“ al Județului Argeș, care trece din domeniul public
  al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune,
  în vederea casării și, după caz, a valorificării
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilul (CUI)Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statuluiValoarea bunului care trece în domeniul privat al statului (lei)
  36686 (parțial)8.19.0148-08Județul ArgeșMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae“ al Județului Argeș CUI 431789448-08-01 „Cazarmă“ Sc = 443 mp CF nr. 88945 Pitești2.836.804,77
  -----