ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 24 mai 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 mai 2023  Având în vedere nevoia urgentă de reglementare și operaționalizare a unor mecanisme de coordonare strategică în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, inclusiv în ceea ce privește inovarea bazată pe cercetare și antreprenoriatul inovativ, în conformitate cu reforma 2 - componenta 9 din Planul național de redresare și reziliență al României, conform căruia România și-a asumat să adopte o modificare legislativă pentru înglobarea într-un organism unic, cu rol decizional, a tuturor consiliilor existente, care să asigure coordonare interministerială și să comunice cu mediul privat, în vederea eficientizării procesului de guvernanță în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării,dată fiind lipsa de activitate a actualului Consiliu Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, fapt ce pune în pericol sistemul național de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare în ansamblul său, cu consecințe grave asupra progresului tehnologic și competitivității României pe plan internațional,luând în considerare necesitatea și urgența de a întări și consolida procesul de luare a deciziilor și colaborare în ceea ce privește prioritățile strategice din cadrul Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027, precum și cea de prioritizare a programelor de finanțare disponibile la nivel național,dată fiind nevoia urgentă de coordonare unitară, strategică, integrată și direcționată către rezultate aplicative ale cercetării, dezvoltării și inovării,având în vedere nevoia urgentă de punere în aplicare, în mod coordonat, unitar și strategic, a unor prevederi legale din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, dintre care amintim operaționalizarea programului multianual de finanțare a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul securității cibernetice, prevăzut la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sau operaționalizarea schemelor de ajutor de stat în vederea facilitării integrării voluntare a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare, prevăzute la art. 22 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, dată fiind nevoia urgentă de consolidare a capacității sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și a infrastructurilor și capabilităților naționale de cercetare, element subliniat și în cuprinsul Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 22/2020,având în vedere necesitatea asigurării unei coordonări între mediul guvernamental și mediul de afaceri, societatea civilă și alte organisme din sector privat, în vederea asigurării participării acestora la procesul de luare a deciziilor în sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare,în vederea implementării recomandărilor din Analiza de țară a sistemului de cercetare și inovare din România, elaborată de către Comisia Europeană, și ținând cont de importanța valorificării bunelor practici internaționale în ceea ce privește procesul decizional de nivel strategic în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării,în considerarea nevoii de asigurare a rezilienței și coordonării guvernamentale eficiente a sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare, dat fiind contextul geopolitic și de securitate pe plan global, ceea ce reprezintă o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,dată fiind situația extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată generată de angajarea României în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul spațiului (asumarea plății integrale și la timp a contribuției la Agenția Spațială Europeană și implicare activă în programele opționale și centrele de competență ale acesteia), al inteligenței artificiale (înființarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială), al finanțării huburilor de inovare (urmărirea înființării Fondului Român de Inovare) și al securității cibernetice (operaționalizarea celui mai mare fond guvernamental de cercetare-dezvoltare în domeniul securității cibernetice din Uniunea Europeană), fapt ce necesită o abordare unitară și coordonată la nivelul statului, pentru direcționarea corectă a resurselor în corelare deplină cu urmărirea unor obiective strategice de țară,dată fiind nevoia accelerării procesului de transfer al rezultatelor cercetării în economie, în scopul dezvoltării economice a României și pentru respectarea obligațiilor statului consacrate la art. 47 alin. (1) teza I din Constituția României, republicată,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 40 se abrogă.2. După articolul 40 se introduc patru noi articole, art. 40^1-40^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 40^1(1) În vederea asigurării coordonării dintre ministerele cu atribuții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, se înființează Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare, organism cu rol în procesul decizional, fără personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului. Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este unicul organism interministerial cu rol în procesul decizional în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.(2) Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este format din următorii membri cu drept de vot: prim-ministru, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, ministrul educației, ministrul finanțelor, ministrul economiei, ministrul sănătății, ministrul energiei, ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul investițiilor și proiectelor europene, ministrul antreprenoriatului și turismului, secretarul general al Guvernului, precum și președintele Academiei Române.(3) La întrunirile Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare participă cu statut de observatori, fără drept de vot, conducătorii organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», un reprezentant desemnat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării, reprezentanții confederațiilor patronale reprezentative, un reprezentant desemnat de către Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, precum și trei reprezentanți ai mediului privat, cu experiență relevantă în sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare, desemnați prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării. Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare poate decide invitarea la întrunirile sale și a altor invitați ocazionali, reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile, cu statut de observator fără drept de vot.(4) Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este prezidat de către prim-ministrul României. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării ocupă funcția de vicepreședinte.(5) Deciziile Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare se adoptă prin consens. În lipsa consensului, decizia aparține președintelui Comitetului.(6) Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare se reunește în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este necesar. Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare se adoptă în prima ședință de lucru, prin consens, pe baza propunerii ministrului cercetării, inovării și digitalizării.  +  Articolul 40^2Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare emite decizii și are în principal următoarele atribuții:a) stabilește prioritățile naționale în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării;b) asigură coordonarea integrată a politicilor naționale din domeniul cercetării, dezvoltării, inovării și specializării inteligente;c) asigură coordonarea cu mediul privat, societatea civilă și alte organisme din sectorul privat, asigurând consultarea acestora în procesul de luare a deciziilor;d) stabilește revizuirea sau modificarea politicilor și a cadrului legal pentru promovarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare, la propunerea ministerelor și instituțiilor publice;e) avizează elaborarea și modificarea Strategiei naționale și a Planului național în domeniu;f) emite un raport anual care cuprinde concluzii și recomandări privind sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare, pe care îl face public;g) evaluează activitatea și atribuțiile organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării și propune modificări și completări ale atribuțiilor consiliilor consultative din coordonarea acestora, care se adoptă conform legislației în vigoare, pentru a asigura o structură consultativă adecvată și coerentă.  +  Articolul 40^3(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare poate dispune constituirea de grupuri de lucru la nivel tehnic, cu caracter temporar sau permanent.(2) Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este asigurat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, printr-un compartiment distinct în structura organizatorică a acestuia.(3) Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare asigură acestuia suportul tehnic necesar pentru a-și exercita atribuțiile.(4) Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare în colaborare cu celelalte direcții de specialitate ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării are rolul de a monitoriza și evalua implementarea Strategiei naționale în domeniul cercetării și evoluția întregului sistem de cercetare, dezvoltare și inovare.(5) În vederea asigurării coordonării la nivel tehnic, fiecare membru al Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare va desemna un reprezentant care va colabora cu Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare.(6) În vederea monitorizării implementării politicilor publice privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea, Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare identifică domeniile de cercetare și inovare în care România poate avea cele mai importante performanțe în contextul internațional și studiază evoluțiile naționale în cercetare, dezvoltare și inovare corelate cu tendințele internaționale, propunând Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare, dacă este cazul, măsuri de ajustare sau dezvoltare a politicilor publice privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea.(7) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare poate coopta experți interni și internaționali în domeniile cercetării, inovării și specializărilor inteligente și beneficiază de sprijinul organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.  +  Articolul 40^4(1) Organismele consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării sprijină, la cerere, activitatea Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare.(2) Raportul prevăzut la art. 40^2 lit. f) include propuneri privind stabilirea și actualizarea obiectivelor strategice specifice domeniului, inclusiv propuneri de revizuire la nivelul Strategiei naționale în domeniu, precum și modul de realizare a obiectivelor strategice propuse.3. În tot cuprinsul ordonanței, sintagmele „Ministerul Cercetării și Inovării, denumit în continuare autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare“ și „autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare“ se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării“.  +  Articolul IIÎn cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării“.  +  Articolul IIIÎn termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, procedura de selecție a celor trei reprezentanți ai mediului privat, cu experiență relevantă în sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare, membri în Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare, prevăzută de art. 40^1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul economiei,
  Flavius Constantin Nedelcea,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul sănătății,
  Alexandru-Florin Rogobete,
  secretar de stat
  p. Ministrul energiei,
  Pavel-Casian Nițulescu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 43.------