ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 24 mai 2023privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii, așa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 mai 2023  Având în vedere necesitatea obiectivă a adoptării măsurilor legislative necesare pentru eficientizarea serviciilor de asistență medicală, prin constituirea unor structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populației,reținându-se necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar prin transferul rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către autoritățile administrației publice locale, ministere sau instituții,în condițiile încetării valabilității Contractului-cadru privind decontarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a serviciilor medicale de asistență medicală primară și asistență medicală de specialitate clinică către furnizorii de servicii medicale, inclusiv cei aparținând rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la data de 30 iunie 2023,luând în considerare imperativul îndeplinirii obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin certificarea calității serviciilor de sănătate, precum și a faptului că spitalele funcționează la standarde naționale și europene,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a întregii activități a spitalelor, precum și în asigurarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile sanitare de bază și creșterea calității vieții,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Unitățile sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, se transferă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea altor ministere și instituții cu rețea sanitară proprie, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare entități, la cererea acestora.(2) Atribuțiile și competențele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii rezultând din calitatea de ordonator principal de credite, precum și managementul asistenței medicale acordate în cadrul unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se transferă entităților prevăzute la alin. (1), la data semnării protocolului de predare-preluare.(3) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se reglementează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la cererea entităților prevăzute la alin. (1).(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se stabilesc următoarele criterii care trebuie îndeplinite cumulativ de către entitățile care preiau unitățile sanitare:a) capacitatea și bonitatea financiară;b) capacitatea administrativă și calitatea organelor și organismelor decizionale;c) asigurarea managementului asistenței medicale prin structuri cu atribuții specifice în acest domeniu;d) proiect/program de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de sănătate și de creștere a calității serviciului medical.(5) Cererea entității de preluare a unităților sanitare și documentele din care rezultă îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (4) se înaintează către Comitetul interministerial privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, înființat prin Decizia prim-ministrului nr. 57/2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Comitetul interministerial analizează solicitările de transfer al unităților sanitare formulate de entitățile prevăzute la alin. (1) și înaintează propunerile către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în vederea promovării hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 2(1) Creditele bugetare și creditele de angajament aprobate în anul curent în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii aferente unităților sanitare prevăzute în anexă se transferă în bugetul instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite din administrația publică centrală pentru unitățile sanitare preluate în rețeaua sanitară proprie, cu aceeași destinație, la data stabilită în hotărârile Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3).(2) Cu creditele bugetare și de angajament aprobate în bugetul de stat în anul curent pentru finanțarea unităților sanitare pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale, rămase neutilizate, se diminuează bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și se majorează corespunzător bugetul Ministerului Sănătății, care le utilizează cu aceeași destinație, în baza contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 194 și 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ministerul Finanțelor este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura cheltuielilor bugetului de stat și bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, după caz, precum și în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare-preluare.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat prevăzuți la alin. (1) și (2) să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) pe articole și alineate de cheltuieli în structura bugetelor proprii, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la acestea și să le comunice Ministerului Finanțelor.(5) În cazul unităților sanitare prevăzute în anexă care trec din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) se transferă execuția bugetară pe anul curent, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 1 alin. (2).(6) În cazul unităților sanitare prevăzute în anexă care trec din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) se transferă diferența dintre veniturile încasate și plățile efectuate în anul curent, precum și excedentul neutilizat din anii precedenți, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 1 alin. (2).(7) La solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor va elabora instrucțiuni în scopul introducerii modificărilor corespunzătoare în execuția bugetară pe anul curent a unităților sanitare prevăzute în anexă, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(8) Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se transmit în administrarea celorlalte instituții publice centrale sau în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, după caz, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Preluarea personalului unităților sanitare prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanță de urgență se face cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale la data preluării, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În vederea creșterii calității serviciilor medicale și dezvoltării activității de învățământ medical, cercetare științifică medicală și de educație medicală, precum și a creșterii accesului la finanțări din fonduri europene nerambursabile, unitățile sanitare aparținând entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) pot decide încheierea unor parteneriate cu alte instituții de învățământ medical superior acreditate.  +  Articolul 5Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) care preiau unitățile sanitare menționate în anexă se subrogă în toate drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la data preluării acestora, prin protocolul de predare-preluare prevăzut la art. 1 alin. (2), inclusiv în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești.  +  Articolul 6(1) În cazul unităților sanitare prevăzute în anexă care au în structura organizatorică aprobată structuri externe de tip secții, ambulatorii și dispensare situate pe raza teritorială a altor unități administrativ-teritoriale decât cea în care unitatea sanitară își are sediul, prin hotărârile Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3) se pot dispune, după caz, măsuri de reorganizare a persoanei juridice, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.(2) Prin derogare de la prevederile art. 292^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor alin. (1), trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se poate face inclusiv în situația în care bunul imobil face obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.  +  Articolul 7Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (3), în cazul unităților sanitare cuprinse în proiectul „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care utilizează fluide medicale“, respectiv Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, Spitalul General Căi Ferate Galați, Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, Spitalul General Căi Ferate Simeria, hotărârile Guvernului prevăzute la art. 1 alin (3) se adoptă după finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul sănătății,
  Alexandru-Florin Rogobete,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 41.  +  ANEXĂ
  UNITĂȚILE SANITARE
  care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care se transferă
   Denumirea unității sanitare care se transferăLocalitatea
  1.Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting BucureștiBucurești
  2.Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 BucureștiBucurești
  3.Spitalul Clinic Căi Ferate IașiIași, județul Iași
  4.Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-NapocaCluj-Napoca, județul Cluj
  5.Spitalul Clinic Căi Ferate TimișoaraTimișoara, județul Timiș
  6.Spitalul General Căi Ferate PloieștiPloiești, județul Prahova
  7.Spitalul General Căi Ferate GalațiGalați, județul Galați
  8.Spitalul Clinic Căi Ferate ConstanțaConstanța, județul Constanța
  9.Spitalul General Căi Ferate BrașovBrașov, județul Brașov
  10.Spitalul General Căi Ferate PașcaniPașcani, județul Iași
  11.Spitalul General Căi Ferate SimeriaSimeria, județul Hunedoara
  12.Spitalul Clinic Căi Ferate OradeaOradea, județul Bihor
  13.Spitalul Clinic Căi Ferate CraiovaCraiova, județul Dolj
  14.Spitalul General Căi Ferate SibiuSibiu, județul Sibiu
  15.Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  -----