HOTĂRÂRE nr. 502 din 24 mai 2023pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului "Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din sumele aferente componentei de împrumut a Planului național de redresare și reziliență (P.N.R.R.), în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 502.  +  ANEXĂ
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente
  proiectului „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii,
  prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență“
  1. Context generalMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, depune eforturi constante pentru îmbunătățirea monitorizării lucrărilor de infrastructură din domeniul gospodăririi apelor, scurtarea timpilor de intervenție în cazul declanșării situațiilor de urgență cauzate de inundații, poluări și accidente la lucrările hidrotehnice.În vederea întăririi capacității instituționale de prevenire, pregătire și răspuns la impactul schimbărilor climatice, atât la nivel național, cât și în cadrul cooperărilor transfrontaliere, a fost identificată necesitatea de dotare a Administrației Naționale „Apele Române“ cu utilaje pentru mentenanță și intervenție asupra infrastructurii de gospodărire a apelor.Finanțarea acestor echipamente se va asigura din cadrul Planului național de redresare și reziliență 2020 - 2026, pilonul I „Tranziția verde“, componenta C1. „Managementul apei“ - investiția I5. „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență“.Pentru investiția I5. „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență“, între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române“ s-a încheiat contractul de finanțare nr. 50.565 din 26.07.2022 în valoare totală de 207.417 mii lei/41.650 mii euro. Valoarea eligibilă a proiectului este de 174.300 mii lei, iar valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile din PNRR este în sumă de 33.117 mii lei. Cursul euro este de 1 euro = 4,98 lei și reprezintă cursul de schimb mediu conform Scrisorii-cadru nr. 464.142 din 10.12.2021, emisă de Ministerul Finanțelor, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru 2023-2025, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite.Obiectul solicităriiAdministrația Națională „Apele Române“ solicită aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiții incluse la poziția C - „Alte cheltuieli de investiții“ în cadrul proiectului „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență“.2. Justificarea necesității implementării proiectuluiAdministrația Națională „Apele Române“ are în structura sa 11 administrații bazinale de apă, organizate pe bazine hidrografice, ce au la rândul lor în subordine sisteme de gospodărire a apelor, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Exploatarea Complexă Stânca-Costești.Administrația Națională „Apele Române“ este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.Administrația Națională „Apele Române“ administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu.Patrimoniul „Apelor Române“ aflat în exploatare constă, în esență, din:– 58.000 km de albii cadastrate neregularizate;– 21.000 km de albii regularizate;– 87 de acumulări din categoriile de importanță A și B;– 609 amenajări hidrotehnice (acumulări din categoriile de importanță C și D);– prize de apă pentru captare, noduri hidrotehnice, derivații, altele;– 11.000 km de diguri.Administrația Națională „Apele Române“ depune eforturi constante pentru îmbunătățirea exploatării, mentenanței și monitorizării infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, scurtarea timpilor de intervenție în cazul declanșărilor situațiilor de urgență cauzate de inundații, poluări și accidente la lucrările hidrotehnice, precum și pentru buna funcționare a sistemului național de măsurare automată a parametrilor hidrologici sau a celor de comportare a structurilor cu ajutorul echipamentelor și senzorilor automați instalați.În vederea întăririi capacității instituționale predictive, preventive și corective, atât la nivel național, cât și în cadrul cooperărilor transfrontaliere, a fost identificată necesitatea de dotare a Administrației Naționale „Apele Române“ cu utilaje și echipamente pentru exploatare, mentenanță, măsurare, supraveghere și intervenție asupra infrastructurii de gospodărire a apelor.Pe lângă procedurile de supraveghere din cadrul activităților de exploatare și întreținere ale lucrărilor de gospodărire a apelor, în cadrul Programului național Planul de prevenire, protecție și diminuare a efectelor inundațiilor (P.P.P.D.E.I.), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului național pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor și a finanțării acestuia, cu modificările ulterioare, în perioada 2007-2013 a fost efectuată scanarea terenului prin zboruri cu mijloace aeropurtate, utilizând tehnologiile LIDAR (Light Intensity Detection and Ranging) sau FLI-MAP (Fast Linear Imaging-Map) - proceduri de înaltă performanță tehnologică folosite pentru prima dată la scară largă în România - și aerofotografiere; acestea au fost utilizate în zonele considerate prioritare, pe trei niveluri de precizie:– nivelul A, situat în imediata apropiere a cursurilor de apă, mai extins în zonele urbane, pentru care s-a obținut un grad de detaliere și precizie superior;– nivelul B, cu un grad mediu de acuratețe;– nivelul C, unde gradul de detaliere este specific digitizării hărților topografice 1:50000 existente în format analogic, rezultatul digital fiind corectat prin aerofotografiere pe o suprafață de 5.000 kmp.Aceste măsurători au acoperit cca 33.500 km din totalul de 89.826 km de râuri cadastrate, inclusiv zonele luncilor inundabile care conțin lucrări de apărare (diguri, apărări de mal, praguri etc.), ceea ce a permis folosirea acestor rezultate în modelarea hidraulică și realizarea hărților de hazard și risc la inundații prezentate publicului și raportate în cadrul ciclului I al Directivei Inundații CE/60/2007. Reactualizarea acestor informații și extinderea arealului reprezintă un deziderat instituțional și național.În ultimii ani, prin eforturi proprii, Administrația Națională „Apele Române“ a realizat măsurători topometrice pentru cca 80% din digurile pe care le are în administrare (cca 9.200 km din 11.500 km), pentru identificarea zonelor cu tasări, precum și pentru furnizarea informațiilor relevante ca date de intrare în modelarea hidraulică necesară realizării hărților de hazard la inundații și evaluarea riscului rezidual.În contextul actual, pentru implementarea Directivei Inundații 2007/60/CE, a Directivei-cadru Apă 2000/60/CE, precum și a Directivei Inspire 2007/2/CE, informațiile necesare cu privire la localizare, impact asupra corpurilor de apă și în special starea actuală a infrastructurii de apărare reprezintă informații-cheie atât pentru promovarea și prioritizarea investițiilor, cât și pentru analizele tehnico-economice ulterioare necesare în cadrul studiilor de fezabilitate ca parte componentă a aplicațiilor de finanțare.În plus, pentru sprijinirea implementării la scară națională a unui viitor proiect de digitalizare a informațiilor din domeniul gospodăririi apelor, de delimitare a albiilor minore, în vederea reducerii ulterioare a costurilor pentru zonele care necesită un grad de detaliere (cca 15-20 mii km din zona superioară a bazinelor hidrografice) care nu poate fi acoperit de informațiile satelitare, sunt extrem de importante dotarea și transferul de know-how către personalul Administrației Naționale „Apele Române“ cu privire la folosirea unor tehnologii de măsurare adecvate, respectiv drone profesionale dotate cu senzori LIDAR/FLIR/fotogrametrie), precum și la folosirea unor metode de investigare în profunzime, cu metode geoelectrorezistive/ georadar, a corpurilor digurilor cel puțin în zonele prioritar identificate cu puncte critice (cu teren de fundare slab, infiltrații, grifoane, sufozii, alunecări de taluz, eroziuni în corpul digului etc.).3. Obiectivul general al proiectuluiInvestiția propune achiziția următoarelor categorii mari de dotări necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență:a) Echipamente de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare [Unmanned aerial vehicles (UAV) dotate cu echipamente LIDAR/FLIR, multispectru și alți senzori, inclusiv training, echipament pentru tomografia digurilor - geoelectrorezistiv/georadar, inclusiv training]Dotarea Administrației Naționale „Apele Române“ cu drone/UAV, echipate cu senzori specializați, pentru aplicații atât operative, cât și de studiu și crearea unui serviciu specializat la nivel național, precum și a 3 servicii-suport la nivel regional vor conduce la îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență generate de inundații, secetă și poluări accidentale, a exploatării și supravegherii construcțiilor hidrotehnice, precum și la îmbunătățirea datelor-suport necesare pentru implementarea directivelor europene (Directiva-cadru Apă CE/60/2000, Directiva Inundații CE/60/2007 etc.)În completarea datelor necesare pentru evaluarea și expertizarea infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor (a stării digurilor și barajelor de pământ), investigațiile tomografice reprezintă un suport modern în completarea datelor obținute prin scanarea LIDAR de suprafață, scanării termice sau a observațiilor vizuale care se realizează în mod curent, putând fi evidențiate zonele geologic sensibile ale infrastructurii, imposibil de determinat numai cu metode vizuale.În acest sens, dotarea cu echipamente pentru prospecțiuni geofizice ale corpurilor digurilor - prin metode geoelectrorezistive/georadar, inclusiv pregătirea personalului pentru folosirea și interpretarea datelor, va conduce la îmbunătățirea capabilităților tehnice ale Administrației Naționale „Apele Române“, la un mai bun management al intervențiilor, suport pentru o programare judicioasă a lucrărilor de întreținere și reparații și prioritizarea investițiilor.Dotările propuse la acest capitol nu au impact asupra mediului prin emisii de carbon, acestea fiind electrice, și înlocuiesc metoda zborurilor clasice.Rețeaua de monitoring cantitativ cuprinde peste 900 de stații hidrometrice de râu, de la care se colectează în permanență nivelul apei, debitul, temperatura apei, precum și alți parametri hidrometeorologici. Determinarea debitului la stațiile hidrometrice este una dintre activitățile de bază în monitorizarea cantitativă a resursei de apă, esențială pentru întregirea permanentă a fondului național de date, utilizat la elaborarea studiilor științifice privind evoluția mediului hidric, în dimensionarea și proiectarea lucrărilor hidrotehnice și inginerești și, nu în ultimul rând, pentru calibrarea sistemului de emitere a avertizărilor și atenționărilor privind fenomenele hidrologice periculoase.Cunoașterea batimetriei lacurilor este necesară pentru determinarea curbei volumetrice și de suprafață, elemente importante în calculul colmatării cuvetei unui lac natural sau artificial.La peste 400 dintre stațiile hidrometrice de râu se realizează studii referitor la materialul solid transportat în albie. Pentru realizarea bilanțului de apă este necesară cunoașterea cantităților de apă intrate și ieșite. Parametrii care determină evapotranspirația sunt monitorizați la 52 de stații evaporimetrice. Rețeaua de monitoring cantitativ cuprinde 277 de stații hidrometrice și pluviometrice la care se realizează complexul de măsurători nivometrice. Datele topometrice măsurate și derivate din măsurători sunt utilizate în activitățile de determinare a pantelor la stațiile hidrometrice, trasarea profilurilor transversale și longitudinale, amplasarea și verificarea mirelor, a reperilor geodezici, întocmirea planurilor de situație, determinarea locațiilor forajelor, trasarea unor perimetre necesare pentru diverse obiective etc., exprimarea altitudinilor putând fi făcută în cote absolute și integrate în proiecte georeferențiate GIS.b) Vehicule pentru intervenții în situații de urgență (cu utilaje pentru acces și intervenție în teren accidentat și șenilate amfibii pentru accesul și transportul sacilor/digurilor mobile în zone greu accesibile)Pentru corecta întreținere și exploatare a unei părți importante din râurile și lacurile/acumulările aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ sunt necesare decolmatarea periodică și îndepărtarea vegetației acvatice dezvoltate în albiile și cuvetele râurilor și acumulărilor. Operațiunile sunt esențiale pentru asigurarea capacității de tranzitare a debitelor și pentru a se împiedica eutrofizarea și reducerea volumelor lacurilor/acumulărilor.Lucrările de decolmatare/îndepărtare a vegetației acvatice se efectuează în prezent, în cea mai mare parte, cu echipamente terasiere (uzual - excavatoare cu braț lung) care operează de pe/de lângă malul apei și cu utilajele de dragare specifice aflate în dotarea Administrației Naționale „Apele Române“.În numeroase situații, accesul de pe mal este dificil sau imposibil (terenul aparține unor terți proprietari care nu permit accesul, maluri foarte înalte etc.), raza de acțiune a acestor utilaje terasiere este redusă (de până la cca 8 m, maximum 10 m), iar accesul în apă este foarte limitat de presiunile admisibile reduse ale substratului și de adâncimea apei (la adâncimi peste cca 1,00-1,50 m, accesul excavatoarelor devine dificil sau imposibil), motiv pentru care în domeniu se utilizează extensiv utilaje de tip „excavator/utilaj șenilat amfibiu“ sau „excavator de mlaștină“.Experiența inginerească internațională arată că utilajele terasiere din categoria excavatoarelor amfibii de mlaștină sunt cele mai eficiente și versatile utilaje concepute pentru efectuarea lucrărilor din aceste categorii.Acestea constau dintr-un excavator uzual la care se adaptează un echipament specializat (șasiu) conceput special pentru accesarea directă în terenuri și albii mlăștinoase și pentru executarea de lucrări de excavare/dragare în lacurile și pe albiile colmatate sau invadate de vegetație acvatică, pe zonele mlăștinoase, smârcuri și pe terenuri cu portanță foarte scăzută (15 kPa), în ape cu adâncime de cca 1-1,5 m, până la adâncimea de 4-8 m, etc.Utilajele adaptate sunt autonome, pot accesa și opera direct fronturile de lucru de pe râuri sau lacuri, fără sprijinul altor utilaje, putând, cu minime adaptări, să se deplaseze autonom pe apă pentru a accesa alte fronturi de lucru la care se poate ajunge doar pe apă și pot să excaveze/dragheze direct de pe apă cu adâncimea de peste 2,00 m, dacă sunt dotate suplimentar cu piloni de ancorare. Lucrările principale vizate de această adaptare sunt:• intervenții terasiere rapide pe zonele înmlăștinite sau eutrofizate, colmatate;• întreținerea și curățarea albiilor, șenalelor de tranzit a debitelor, a canalelor de orice fel, a lacurilor, a malurilor, iazurilor etc.;• dragări mecanice (sau chiar dragări în tehnologii mixte de dragare cu cap absorbant - tăietor rotativ, dacă se achiziționează echipamentele adiționale corespunzătoare), decolmatări locale ale râurilor și lacurilor/acumulărilor; • destufizarea, îndepărtarea plaurilor, lăstărișului și vegetației acvatice de orice fel;• controlul și prevenirea eroziunii;Aceste echipamente pot fi folosite cu diferite accesorii de săpat și de încărcat (cupă dreaptă, cupă inversă, draglină, graifer etc.) sau cu alte dispozitive de lucru (macarale, sonete, maiuri etc.).Utilajul șenilat este dedicat operațiunilor de salvare și de transport persoane și materiale în locații total inaccesibile vehiculelor convenționale.Acesta are capacitatea de rulare atât pe drumuri publice (drumuri naționale, județene etc.), cât mai ales în teren accidentat (drumuri forestiere, drumuri neamenajate, teren mlăștinos, vaduri, râuri, lacuri, terenuri inundate etc.).Se poate deplasa în orice condiții meteo (ninsoare abundentă, viscol, furtună, vânt puternic, ploaie torențială, ceață densă etc.) și este ideal pentru:• operațiuni de salvare;• transport de persoane;• transport de materiale și echipamente;• deplasare în locații total inaccesibile vehiculelor convenționale;• echipament de colectare a deșeurilor plutitoare din lacuri sau golfuri.Este de subliniat nevoia de deplasare rapidă a personalului decident și a personalului responsabil cu comunicațiile și senzoristica de monitorizare deținută de Administrația Națională „Apele Române“, care necesită o supraveghere periodică și intervenții rapide pentru restabilirea comunicațiilor și transmiterea informațiilor necesare monitorizării și elaborării prognozelor.Se dorește prin reforma instituțională și dotarea cu mijloace de transport corespunzător utilate și dedicate activității de mentenanță, reparații și radiocomunicații, crearea unui serviciu național, cu puncte de lucru regionale, care să întrețină infrastructura și echipamentele de radiocomunicații (comunicațiile back-up), precum și senzoristica automată de colectare date instalată prin diferite proiecte.Precizăm că autoutilitarele care urmează să fie achiziționate vor respecta Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01): autoutilitarele care urmează a fi achiziționate vor avea emisii specifice de CO_2, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2019/631 - mai mici de 50 g CO_2/km.c) Echipamente hardware și software necesare pentru procesarea, stocarea și analiza datelor culeseÎn anul 2008, în cadrul Administrației Naționale „Apele Române“ (sediul central și 11 administrații bazinale de apă), a fost implementat un sistem informatic integrat, la nivel național, denumit „Water Integrated Management System“, sistem ce cuprindea un număr de 59 de centre de date (data center).Fiecare centru de date conținea cel puțin 3 servere de aplicații și un server specific înmagazinării datelor (SAN), toate acestea fiind unite într-o rețea de tip VPN, formată dintr-un număr de peste 170 de echipamente de comunicații de date.Deși sistemul informatic din cadrul sediului central al Administrației Naționale „Apele Române“ a fost modernizat în anul 2018, iar numărul serverelor, doar din această locație, a crescut la un uimitor 117, nu s-a reușit identificarea unor resurse bugetare necesare modernizării întregului sistem informatic, la nivel național, modernizare ce constă în dotarea adecvată a administrațiilor bazinale cu echipamente hardware și software pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, schimbarea echipamentelor identificate ca End-of-Life și End-of-Support și crearea unor centre secundare de prelucrare a datelor, pentru continuarea activităților administrației în caz de dezastru.În momentul de față, activitățile Administrației Naționale „Apele Române“ depind în totalitate de sistemul informatic, astfel că în cazurile de nefuncționare, des întâlnite la echipamentele depășite moral și fizic, instituția își suspendă activitatea, fiind nevoită să utilizeze servicii gratuite, oferite de terți furnizori, de tip Gmail, WeTransfer etc.Deoarece sistemul informatic național (sediul central și 11 administrații bazinale de apă) se bazează pe o singură infrastructură de servere, mare parte fiind depășite, din punct de vedere moral și fizic, considerăm absolut necesară dotarea adecvată a administrațiilor bazinale cu echipamente hardware și software pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, dotare ce va permite modernizarea serverelor și echipamentelor de comunicații de date, ceea ce va asigura continuarea activităților instituției chiar și în cazul unei banale opriri a furnizării cu energie electrică.4. Caracteristicile principale ale proiectului „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență“Titular: Ministerul Mediului, Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Române“
  Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA (1 euro = 4,98 lei)mii lei207.417
  Cursul euro este de 1 euro = 4,98 lei și reprezintă cursul de schimb mediu conform Scrisorii-cadru nr. 464.142 din 10.12.2021, emisă de Ministerul Finanțelor, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru 2023-2025, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite.
  Eșalonarea cheltuielilor:
  - anul Imii lei181.314
  - anul IImii lei26.103
  Capacități:
  - echipamente de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare [Unmanned aerial vehicles (UAV) dotate cu echipamente LIDAR/FLIR, multispectru și alți senzori, inclusiv training, echipament pentru tomografia digurilor - geoelectrorezistiv/georadar, inclusiv training]- vehicule pentru intervenții în situații de urgență (cu utilaje pentru acces și intervenție în teren accidentat și șenilate amfibii pentru acces și transportul sacilor/digurilor mobile în zone greu accesibile)- echipamente hardware și software necesare pentru procesarea, stocarea și analiza datelor culeseAdministrația Națională „Apele Române“ și administrațiile bazinale din subordine
  Durata de execuție a proiectuluiluni14
  Finanțarea proiectului se realizează din sumele aferente componentei de împrumut a Planului național de redresare și reziliență (P.N.R.R.), în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) și art. 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea de către Guvern pentru notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente pentru categoriile de investiții incluse la poziția C „Alte cheltuieli de investiții“, în care se încadrează și cheltuielile de investiții din cadrul proiectului „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență“.
  -----