HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 mai 2023privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, după articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1În situația în care Ministerul Finanțelor intră în posesia unor noi date, informații în legătură cu date și informații ce au stat la baza încheierii acordului de finanțare, determinând verificarea acestora din perspectiva corectitudinii și/sau completitudinii lor, Ministerul Finanțelor suspendă plata pe perioada reanalizării noilor date/informații.2. La anexa nr. 2, după articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1În cazul emiterii unui acord pentru finanțare rectificat, Ministerul Finanțelor efectuează plata ajutorului de stat în limita ajutorului de stat înscris în acesta. Pentru plățile deja efectuate în baza acordului de finanțare aprobat anterior rectificării, Ministerul Finanțelor rectifică valoarea ajutorului de stat plătit în conformitate cu acordul pentru finanțare rectificat. Mecanismul de rectificare a valorii ajutorului de stat plătit se stabilește prin Ghidul de plată.3. La anexa nr. 2, după articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1În conformitate cu măsurile dispuse de către Consiliul Concurenței, ca urmare a finalizării procedurii prevăzute de art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ca urmare a clarificării noilor informații prevăzute la art. 11^1 și/sau ca urmare a solicitării beneficiarilor, Ministerul Finanțelor emite, după caz, un acord pentru finanțare rectificat, care să asigure conformitatea cu prevederile prezentei scheme și cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică tuturor acordurilor pentru finanțare emise în baza schemei de ajutor de stat.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 473.-----