LEGE nr. 139 din 24 mai 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 punctul V, subpunctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile școlii de antrenori și a dobândit, în condițiile legii, diploma sau carnetul de antrenor. Antrenorul cu specializare tir desfășoară activități de instruire și îndrumare a sportivilor legitimați sau în curs de legitimare, inclusiv supravegherea tragerilor efectuate în poligoanele autorizate;2. La articolul 73, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Personalul care urmează să desfășoare în incinta poligonului activități permanente de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor trebuie să dețină atestatul de instructor, acordat de autoritățile prevăzute la art. 68.3. La articolul 73, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se acordă, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, persoanelor care au obținut certificatul de calificare cu recunoaștere națională, însoțit de suplimentul descriptiv în urma absolvirii cursului de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, organizat de un furnizor autorizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau persoanelor care au obținut carnetul sau diploma de antrenor cu specialitatea tir sportiv, în urma absolvirii cursului de formare și perfecționare a antrenorilor, organizat de către o entitate acreditată sau autorizată în condițiile legii.4. La articolul 90, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Marcajul aplicat pe muniție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) și d). Prin excepție, muniția calibrul 22 LR (5.6 x 15 mm R) nu se supune prevederilor prezentului alineat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 24 mai 2023.Nr. 139.