ORDIN nr. 1.630 din 23 mai 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 955/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 955/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 și 366 bis din 13 aprilie 2022, se modifică după cum urmează:1. La secțiunea 1, articolul 4, litera q) va avea următorul cuprins:q) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază întreprinderile mici și mijlocii. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului (data primei utilizări a creditului), sub rezerva prelungirii cadrului temporar, fără a se depăși data de 31 decembrie 2024 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului. Grantul include și o componentă nerambursabilă în valoare de maximum 10%, exclusiv pentru creditele de investiții, aplicată la valoarea finanțării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF în termen de 1 an;2. La secțiunea 1, articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la data de 31 decembrie 2024 inclusiv, în limita creditelor bugetare aferente Programului IMM PROD aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale la subdiviziunea de clasificație bugetară «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD prevăzută în secțiunea a 2-a, emisă și transmisă lunar de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componentele comision de administrare și dobândă este prevăzut în anexa nr. 2a. Pentru creditele de investiții, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz, pe baza deciziei de plată emise de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2b. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.3. La secțiunea 2 articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit garanții/acorduri de finanțare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin și 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin și 31 decembrie 2024 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.4. La anexa nr. 4, articolul 2.2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2.2În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat sub formă de grant se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, în cazul creditelor pentru investiții. În cadrul schemei de ajutor de stat, plata grantului nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2024 (inclusiv).5. La anexa nr. 4, la articolul 8.1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituție de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în format electronic, la adresa ftps://......., informații referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM IPROD în baza prezentei convenții, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat. La data solicitării componentei de 10%, banca se asigură că beneficiarul are contract de garantare și acord de finanțare în vigoare. Pentru solicitare se utilizează formatul prezentat în anexa nr. 4. Componenta de dobândă se solicită pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor și a corelațiilor dintre aceștia sunt prezentate în Dicționarul de termeni utilizați în completarea anexei nr. 4, care face parte integrantă din aceasta. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin adresa de înștiințare și prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate cu instituțiile de creditare, transmise prin intermediul poștei clasice sau electronice, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin raportare conform anexelor lunare;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător acordurilor de finanțare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale pentru modificarea termenului de plată a componentei de dobândă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 23 mai 2023.Nr. 1.630.------